امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (181) مراجع فارسی (211) مشخصات کتاب

1 - سرگذشت علم
2 - گذار از مدرنيته؟ نيچه، فوکو، ليوتار، دريدا
3 - تکنولوژي منطق و روش
4 - دومين سمينار علم توسعه و تکنولوژي
5 - جهان و دکتر اينيشتين
6 - فلسفه علم
7 - مقدمات مديريت آموزشي
8 - تاريخ آموزش و پرورش ايران و اسلام
9 - مبادي ما بعدالطبيعه علوم نوين
10 - تاريخ اصول کتابداري
11 - گزارش رايانه
12 - تکنولوژي و مهندسي فکر
13 - چند مبحث در برنامه ريزي درسي
14 - آينده کار
15 - تمرکز و عدم تمرکز سازماني
16 - پيشگامان توسعه
17 - مديريت شيوه هاي نو در آموزش
18 - دانش و ارزش
19 - مهندسي مجدد
20 - گزارش کاميپوتر
21 - برنامه ريزي آموزشي به عنوان يک فرايند اجتماعي
22 - آموزش و پرورش: فرهنگها و جوامع
23 - مشارکت (در مديريت و مالکيت)
24 - اخلاق
25 - جهان بيني علمي
26 - بررسي شناخت شناسي ژان پياژه: پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي
27 - اصطلاح نامه نما، نظام مبادله اطلاعات علمي، فني
28 - مباني جامعه شناسي علم: جامعه، علم و تکنولوژي
29 - روشها
30 - سرگذشت اکتشافات تصادفي در علم
31 - برنامه ريزي تعاملي: مديريت هماهنگ با تحول براي ساختن آينده سازمان
32 - مديريت آموزشي و آموزشگاهي
33 - اقتصاد آينده بشر
34 - اولين همايش تکنولوژي آموزشي
35 - اندازه گيري و ارزشيابي در تعليم و تربيت
36 - تاريخ آموزش در اسلام
37 - بن بست امروزي بشر
38 - روشهاي يادگيري و مطالعه
39 - جامعه شناسي آموزش و پرورش
40 - فلسفه تعليم و تربيت
41 - روابط بين الملل در جهان متغير
42 - خروج از بحران
43 - عصر تضاد و تناقض
44 - تفکر درباره تحولات آينده آموزش و پرورش
45 - زمينه روانشناسي
46 - تربيت ره به کجا مي سپرد؟
47 - گزارش کامپيوتر
48 - تاريخ تعليم و تربيت در اسلام
49 - تاريخ آموزش و پرورش در قرن بيستم
50 - استراتژيهاي بهره وري
51 - موج سوم
52 - آشنايي با علوم اسلامي
53 - از برونو تا کانت
54 - نظريه هاي انگيزش در آموزش و پرورش
55 - فلسفه علوم طبيعي
56 - جامعه شناسي آموزش و پرورش
57 - سرمايه گذاري براي آينده-آموزش و پرورش
58 - حافظه و يادگيري
59 - مقدمات تکنولوژي آموزشي
60 - سيستمهاي فازي و کنترل فازي
61 - تعليم و تربيت اسلامي
62 - روانشناسي صنعتي و سازماني
63 - فلسفه تعليم و تربيت
64 - مسائل جهان و دورنماي آينده
65 - فرانسيس بيکن: احوال و آثار، عقايد و افکار
66 - براي درک رسانه ها
67 - مقدمه اي بر تکنولوژي آموزشي
68 - تکنولوژي و تکامل فرهنگي
69 - طرح ملي آموزش به کمک کامپيوتر
70 - قواعد هدايت ذهن
71 - کودکان تيزهوش
72 - مباني برنامه ريزي آموزشي-برنامه ريزي درسي مدارس
73 - تکنولوژي به زبان ساده
74 - ورقهاي آينده
75 - روانشناسي تربيتي
76 - تکنولوژي مناسب يا تکنولوژي عقب افتاده
77 - منطق اکتشاف علمي
78 - حرکت و زمان در فلسفه اسلامي: درسهاي قوه و فعل اسفار
79 - جامعه و دانش
80 - گزارش کامپيوتر
81 - شوک آينده
82 - اولين کنفرانس آموزش و پژوهش و کاربرد کامپيوتر در ايران
83 - تاريخ تحول دانش: آموزش و پرورش تطبيقي و بين المللي
84 - پسامدرنيسم در بوته نقد
85 - تاريخ اجتماعي هنر
86 - آموزش از راه دور
87 - 1984 [هزار و نهصد و هشتاد و چهار]
88 - جامعه شناسي آموزش و پرورش
89 - تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران
90 - تکنولوژي و تمدن جهان
91 - دومين کنفرانس آموزش باز و آموزش از راه دور
92 - تفکر فازي
93 - مجموعه مقالات اولين سمينار تخصصي آموزش از راه دور
94 - روانشناسي پرورشي
95 - آشنايي با تکنولوژي گروهي
96 - مديريت آينده: دهه 1990 و پس از آن
97 - مقدمه بر تاريخ علم
98 - راهي که در پيش است
99 - عصر سنت گريزي: مديريت و سازمان در قرن بييست و يکم
100 - آموختن براي فردا: نقش آينده در تعليم و تربيت
101 - ده گفتار
102 - مباني نظري تکنولوژي آموزشي
103 - مديريت آموزشي و آموزشگاهي
104 - ارغنون سوم: سومين قانون انديشه
105 - تعليم و تربيت در اسلام
106 - اولين کنفرانس آموزش و پژوهش و کاربرد کامپيوتر در ايران
107 - کليات فلسفه آموزش و پرورش
108 - عامل تازه گرداني
109 - عصر دوم رسانه ها
110 - تکنولوژي در خدمت بنگاه
111 - ولايت فقيه و جهاد اکبر
112 - دنيائي که من مي بينم
113 - سر آغازهاي علم درغرب: سنت علمي اروپائي در بافت فلسفي، ديني و تاسيساتي آن: 600ق. م تا 1450م
114 - کودکان استثنايي: مقدمه اي بر آموزشهاي ويژه
115 - جامعه باز و دشمنان آن
116 - مديريت آموزش و رفتار سازماني
117 - از اطلاعات تا آگاهي: نظريه تعادل سه جزئي
118 - اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه کشور
119 - اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه کشور
120 - جمهور
121 - آموزش و پرورش اسلامي
122 - رنجهاي آلبرت انيشتين
123 - علم چيست، فلسفه چيست؟
124 - مباني برنامه ريزي آموزشي
125 - سومين کنفرانس بين المللي کامپيوتر ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران
126 - راه کنفوسيوس
127 - تکنولوژي آموزشي
128 - رسانه ها، ارتباطات، فرهنگ رهيافتي جهاني
129 - همايش آموزش فن آوري و آموزش عمومي
130 - اولين کنفرانس بين المللي شهرهاي الکترونيک
131 - کنفرانس شهرهاي الکترونيک
132 - الگوهاي جديد تدريس
133 - گزارش کامپيوتر
134 - مجموعه مقالات اولين سمينار تخصصي آموزش از راه دور
135 - فصلنامه تعليم و تربيت
136 - آينده جهان
137 - مهندسي سيستم
138 - تحقيقي در فلسفه علم
139 - کنفرانس شهرهاي الکترونيک
140 - انگيزش و شخصيت
141 - گزارش کامپيوتر
142 - اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه کشور
143 - اسلام و مقتضيات زمان
144 - مهندسي روشها
145 - عصر آينده
146 - اولين کنفرانس بين المللي شهرهاي الکترونيک
147 - دومين کنفرانس آموزش باز و آموزش از راه دور
148 - روش تحقيق در علوم اجتماعي
149 - اصول فلسفه تعليم و تربيت
150 - مباني نظري و اصول مديريت آموزشي
151 - تاريخ علم کمبريج
152 - چيستي علم: درآمدي بر مکاتب علم شناسي فلسفي
153 - آموزش و پرورش ايران 1400
154 - مديريت آموزشي
155 - گزارش کامپيوتر
156 - مقدمات تکنولوژي آموزشي
157 - سيستمهاي تعليمي
158 - رهبر علم
159 - تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
160 - طراحي نظامهاي آموزشي
161 - جهان امروز و فردا: در تنگناي تمدن صنعتي
162 - مرداني که دنيا را عوض کردند
163 - گزارش کامپيوتر
164 - منطق تئوري تحقيق
165 - پلميرها: پيدايش و پيشرفت يک علم
166 - آيا علم مي تواند ما را نجات دهد؟
167 - مقدمه اي بر فلسفه علم
168 - تاريخ علم
169 - تاريخ و فلسفه علم
170 - تاريخ علم: علم قديم تا پايان دوران طلائي يونان
171 - مدارس نظاميه و تاثيرات علمي و اجتماعي آن
172 - انحصار رسانه ها
173 - دومين سمينار علم، توسعه و تکنولوژي
174 - تکنولوژيهاي آينده: شناسايي و پيش بيني
175 - گزارش کامپيوتر
176 - روانشناسي شناختي
177 - هرمنوتيک کتاب و سنت
178 - در تدارک قرن بيست و يکم-جهان تا سال 2025
179 - هرمنوتيک مدرن
180 - پست مدرنيسم
181 - جامعه انفورماتيک و سرمايه داري: واقعيت و اسطوره
182 - منم تيمور جهانگشا
183 - گزارش رايانه
184 - گزارش کامپيوتر
185 - قرن بيست و يکم: ابعاد جديد آينده
186 - اختلالات يادگيري
187 - درآمدي تاريخي به فلسفه علم
188 - حدسها و ابطالها: رشد شناخت علمي
189 - بازگشت به آينده
190 - طبقه بندي اعشاري ديوئي
191 - سقوط قسطنطنيه
192 - تغييرات اجتماعي
193 - دومين سمينار علم توسعه و تکنولوژي
194 - در جستجوي نظامي جديد براي جهان: آينده روابط امريکا و اروپا
195 - نظارت و راهنمايي آموزشي
196 - انتخاب رسانه ها براي آموزش
197 - پيدايش فلسفه علمي
198 - مقالات فلسفي
199 - ارزشيابي طرحها و برنامه هاي آموزشي براي توسعه
200 - به سوي تمدن جديد
201 - تاريخ انديشه اجتماعي از جامعه ابتدائي تا جامعه جديد
202 - جابجايي در قدرت
203 - مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري
204 - کنفرانس مهندسي نرم افزار
205 - روانشناسي يادگيري بر بنياد نظريه ها
206 - چالش هاي مديريت در سده بيست و يکم
207 - مقدمات تکنولوژي آموزشي
208 - روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي
209 - گزارش کامپيوتر
210 - دنياي 2000
211 - ارزشيابي آموزشي (مباني سنجش توانايي و بررسي برنامه)
سرگذشت علم
عنوان کتاب :
عنوان مقاله :
سارتن جورج
نویسندگان :
بيرشک احمد
ویراستاران :
ویرایش :
جلد :
شماره :
محل نشر :
علمي و فرهنگي
نام ناشر :
فروردين
ماه نشر :
1376
سال نشر :
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com