امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (21) مراجع فارسی (45) مشخصات کتاب

1 - سياست بازرگاني و مديريت استراتژيک
2 - روشهاي تجربي تحقيق اجتماعي
3 - روشهاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري
4 - مديريت مالي
5 - نظريه سيستمها، مسائل فلسفي و روش شناختي
6 - روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي
7 - علم چيست؟ فلسفه چيست؟
8 - مواردي از مديريت استراتژيک
9 - چگونه مسائل خود را حل کنيد
10 - مديريت تطبيقي
11 - مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي تحول مفاهيم
12 - فرهنگ علوم اجتماعي
13 - جامعه شناسي علم
14 - نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمي- اجتماعي
15 - استنباط آماري در پژوهش رفتاري
16 - روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني
17 - نامه علوم اجتماعي دانشگاه تهران
18 - درآمدي تاريخي به فلسفه علم
19 - مطالعات موردي در مديريت
20 - نگارش براي مديران و تصميم گيران
21 - چگونگي انجام مطالعات اجتماعي
22 - ساختار انقلابهاي علمي
23 - درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي
24 - مقدمه اي بر نمونه گيري در تحقيق
25 - زبان و نگارش فارس
26 - فرهنگ جامعه شناسي
27 - عرفان ايراني و جهان بيني سيستمي
28 - رسانش نوآوري
29 - مباني سيبرنتيک
30 - فرهنگ مديريت
31 - الگوهاي جديد تدريس
32 - مديريت رفتار سازماني
33 - پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت
34 - مباني جامعه شناسي علم
35 - مباحث ويژه در مديريت دولتي
36 - آراء و نظريه ها در علوم انساني
37 - کليات روشها و فنون تدريس
38 - مجله مديريت دولتي
39 - سازماندهي پنج الگوي کارساز
40 - اصول مديريت
41 - گورکن ها، يک هشدار نوين به زندگاني (نقد نظم نوين)
42 - روشهاي آماري
43 - فرهنگ انگليسي به فارسي (پنج جلدي)
44 - نگرش سيستمي
45 - نشريه شماره 450
سياست بازرگاني و مديريت استراتژيک
عنوان کتاب :
عنوان مقاله :
گلوگ ويليام اف
جاچ لارمن آر
نویسندگان :
خليلي شوريني سهراب
ویراستاران :
ویرایش :
جلد :
شماره :
تهران
محل نشر :
شرکت فرهنگي انتشارات يادواره کتاب
نام ناشر :
فروردين
ماه نشر :
1371
سال نشر :
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com