امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (201) مراجع فارسی (111) مشخصات کتاب

1 - ايران بين دو انقلاب
2 - افکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار
3 - جامعه شناسي ايران
4 - درون انقلاب
5 - مديريت
6 - تواناسازي کارکنان
7 - موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجاريه
8 - طبقات اجتماعي دوره پهلوي
9 - راهبردها، برنامه ها و راهکارهاي تحقق امنيت شغلي مناسب نظام اداري
10 - دولت مديريت و مديريت دولتي
11 - نظريه خادميت و عامليت: آيا مردان خود را وقف سازمان مي کنند يا سازمان وقف آنان مي گردد؟
12 - مديريت دولتي از نگاه نظريه انتقادي
13 - تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي
14 - مديريت دولتي جديد و توسعه: ارايه يک مدل تلفيقي
15 - دولت مديريت و مديريت دولتي
16 - افق هاي نو در مديريت دولتي
17 - سازمان هاي غير دولتي و توسعه
18 - ضعف در ساختار، عملکرد و رفتار نظام اداري: ورطه تباهي
19 - فراز و فرود دودمان پهلوي
20 - سازمان و مديريت از تئوري تا عمل
21 - نقش دولت در جهان در حال تحول
22 - مردم دولت ها و هراس
23 - هفته نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
24 - هفته نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
25 - هفته نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
26 - توانا کردن حکومت هاي محلي به منظور اعمال حاکميت اثربخش
27 - حکومتداري، مديريت و توسعه
28 - درامدي بر مکاتب و نظريه هاي جامعه شناسي
29 - عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران
30 - طرحريزي دوباره مديريت
31 - ناموزوني فرآيند توسعه سياسي در کشورهاي پيراموني
32 - ساخت اقتدار سلطاني، آسيب پذيرها، بديل ها
33 - جمهوريت، افسون زدايي از قدرت
34 - -
35 - نظريه هاي نوين در مديريت و توسعه سازمان
36 - مباني مديريت
37 - تئوري سازمان و طراحي ساختار
38 - مباني سازمان و مديريت
39 - تئوري هاي سازمان دولتي
40 - مديريت رفتار سازماني
41 - توسعه و تضاد
42 - مديريت مشارکتي :نظريه و عمل
43 - -
44 - -
45 - -
46 - شکست شاهانه
47 - ما چگونه ما شديم
48 - مسائل سياسي - اقتصادي جهان سوم
49 - پنجمين فرمان
50 - مديريت رفتار سازماني
51 - ايران در دوره سلطنت قاجار
52 - مديريت در پهنه فرهنگ
53 - -
54 - -
55 - نظريه هايي دربره بوروکراسي و ساختارهاي تشکيلاتي
56 - جامعه شناسي سازمان ها - بوروکراسي مدرن ايران
57 - حقوق اداري
58 - مديريت گشوده يا شفاف کردن حسب و کتاب
59 - مشارکت در مديريت و مالکيت
60 - بنيادهاي علم سياست
61 - -
62 - مديريت مومي
63 - -
64 - تحولات سازمان هاي دولتي ايران از مشروطيت تا امروز
65 - مديريت در ايران
66 - -
67 - -
68 - مباني مديريت دولتي
69 - خودمداري ايرانيان
70 - توسعه سياسي و تحول اداري
71 - مقامومت شکننده - تحولات اجتماعي در ايران از صفويه تا انقلاب
72 - اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي
73 - -
74 - -
75 - هفت ستون سياست
76 - -
77 - -
78 - ديدگاه هاي کليدي در مديريت
79 - ايران در زمان ساسانيان
80 - اصول مديريت
81 - سياست خارجي آمريکا و شاه
82 - آناتومي قدرت
83 - تحولات کشور و عملکرد دولت (1379-1376)
84 - ريشه هاي انقلاب ايران
85 - -
86 - ديدگاه هايي درباره دگرگوني اجتماعي
87 - -
88 - موانع توسعه اقتصادي ايران
89 - تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجار
90 - سازمان و مديريت رويکردي پژوهشي
91 - -
92 - -
93 - -
94 - رفتار سازماني
95 - روح القوانين
96 - مردم در سازمان ها
97 - مديريت منابع انساني و روابط کار
98 - -
99 - عصر مشارکت
100 - -
101 - در آمدي بر جامعه شناسي
102 - انگيزش و مديريت تحول
103 - -
104 - اداره امور عمومي تطبيقي
105 - مهندسي دوباره شرکت ها
106 - -
107 - مديريت دولتي نوين
108 - تئوري هاي سازمان و مديريت
109 - مهارت هاي کسب قدرت و اعمال نفوذ
110 - توانا سازي و تفويض اختيار
111 - قانون اساسي براي همه
ايران بين دو انقلاب
عنوان کتاب :
-
عنوان مقاله :
آبراهاميان يرواند
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
تهران
محل نشر :
نشر ني
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1377
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com