امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (190) مراجع فارسی (261) مشخصات کتاب

1 - مجله تدبير
2 - روزنامه ايران
3 - -
4 - تنها بي پروايان پايدارند
5 - مجله مديريت دولتي
6 - مجله تدبير
7 - مجله تدبير
8 - استقرار مديريت استراتژيک
9 - فرهنگ کامل نامه نگاري و بازرگاني
10 - مجله تدبير
11 - مجله تدبير
12 - مجله روش
13 - مجله تدبير
14 - فصلنامه مديريت فردا
15 - مجله تدبير
16 - اکسير مديريت
17 - استاندارد جهاني خودروسازي(16949)ISO/TS
18 - مباني مديريت
19 - مجله مديريت دولتي
20 - سازمان ها: سيستم هاي عقلايي، طبيعي و باز
21 - تصميم گيري و تحقيقات عمليات در مديريت
22 - مجله تدبير
23 - اطلس تکنولوژي
24 - مجله تدبير
25 - در ميان ژاپني ها
26 - سازمان و مديريت
27 - مديريت عمليات(طراحي سيستم توليد)
28 - مجله مناطق آزاد
29 - مجله تدبير
30 - پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت
31 - مجله مديريت دولتي
32 - مجله مديريت دولتي
33 - مطالعات مديريت
34 - مجله تدبير
35 - فصلنامه مديريت دولتي
36 - مجله کنترولر
37 - فصلنامه مديريت دولتي
38 - مديريت عمومي
39 - معيارهاي سنجش بهره وري مديران دشواريها، راه حل ها
40 - مديريت عمومي
41 - جابجايي در قدرت
42 - مجله روش
43 - تأثير نابهنگامي در بهره وري
44 - اصول مديريت
45 - روش بکارگيري مهندسي ارزش
46 - مجله تدبير
47 - سازمان و مديريت از تئوري تا عمل
48 - مجله تدبير
49 - مجله تدبير
50 - مديريت کارآمد
51 - اقتصاد و مديريت
52 - مجله تدبير
53 - وظيفه هاي مديران
54 - برنامه ريزي استراتژيک براي سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي
55 - رهبري بصير
56 - مجله تدبير
57 - فصلنامه مديريت فردا
58 - مجله تدبير
59 - مجله تدبير
60 - گزيده مديريت
61 - تئوري هاي سازمان و مديريت
62 - استراتژي هاي رقابتي عام در مديريت استراتژيک
63 - پيام ايران خودرو
64 - مديريت عالي در عصر فراسرمايه داري
65 - پنجمين فرمان
66 - چالش هاي مديريت در قرن 21
67 - به سوي بهترين ها
68 - موج سوم
69 - فصلنامه دانش مديريت
70 - فصلنامه صنايع
71 - تکنولوژي فردا و فرداي تکنولوژي
72 - مجله مديريت دولتي
73 - راهکارهاي پيشتازان بازار
74 - حسابرس
75 - اصول و مباني مديريت
76 - مديريت اثربخش
77 - مجله تدبير
78 - مجله تدبير
79 - انگيزه هاي مادي و معنوي در سازمان
80 - مجله تدبير
81 - روزنامه ايران
82 - مديريت برمبناي هدف و نتيجه در بخش دولتي
83 - مجله روش
84 - مديريت سرمايه گذاري
85 - مجله تدبير
86 - مجله مديريت
87 - مديريت و کنترل پروژه
88 - توسعه تکنولوژي
89 - نشريه زمينه
90 - ژاپن و استراتژي قدرت
91 - مجله مديريت دولتي
92 - مجله تدبير
93 - مديريت بهره وري
94 - تئوري هاي رهبري سازماني
95 - مجله تدبير
96 - مجله تدبير
97 - روزنامه ايران
98 - مجله صنايع
99 - مجله مديريت دولتي
100 - داد و ستد بين المللي
101 - مديريت استراتژيک
102 - کاربرد انديشه سيستمي
103 - تجارت بين المللي
104 - مديريت موضوعات استراتژيک
105 - نظام هاي کنترل مديريت
106 - تئوري سازمان
107 - اصول مديريت بازرگاني
108 - مدل اجرايي مديريت کيفيت جامع
109 - نکات موثر در مديريت کارآمد
110 - اصول مديريت بازرگاني
111 - اصول مديريت
112 - مجله دانش مديريت
113 - مجله تدبير
114 - مجله دانش مديريت
115 - مجله تدبير
116 - Six Sigma گزاره نوين مديريت کيفيت
117 - مديريت رفتار سازماني
118 - پيام تحول اداري
119 - فصلنامه مديريت دولتي
120 - فصلنامه مديريت دولتي
121 - فصلنامه مديريت دولتي
122 - بازاريابي بين المللي
123 - مجله تدبير
124 - سازمان، ساختار، فرآيند و ره آوردها
125 - تئوري سازمان و طراحي ساختاري
126 - مجله روش
127 - مجله دانش مديريت
128 - فصلنامه مديريت دولتي
129 - فصلنامه مطالعات مديريت
130 - فن آوري اطلاعات
131 - مديريت تحول
132 - روش تفکر سيستمي
133 - مجله تدبير
134 - مشکلات و تنگناهاي سياست هاي توسعه صنايع کوچک و متوسط
135 - مجله روش
136 - نهادي کردن نوآوري در سازمان
137 - مجله تدبير
138 - مجله تدبير
139 - مجله تدبير
140 - مجله مديريت دولتي
141 - مجله تدبير
142 - بررسي شيوه هاي عملي ارتقاي بهره وري نيروي انساني
143 - مجله تدبير
144 - مجله تدبير
145 - مجله دانش مديريت
146 - انتقال تکنولوژي و صنعتي کردن کشورهاي در حال توسعه
147 - نظريه جديد سازمان، مديريت و علم مديريت
148 - سازمان هاي کارآفرين
149 - مجله مديريت
150 - مديريت تغيير و تحول سازماني
151 - بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها
152 - پيام تحول اداري
153 - مجله مديريت دولتي
154 - مجله تدبير
155 - اصول مديريت در تئوري و عمل
156 - آرمان ها و واقعيت ها
157 - انتقال علوم و تکنولوژي به جهان سوم
158 - مجله تدبير
159 - مجله تدبير
160 - مجله تدبير
161 - مباني نظري در ايجاد اشتغال
162 - مجله تدبير
163 - فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش
164 - فصلنامه مديريت فردا
165 - مجله مديريت
166 - مجله تدبير
167 - مجله تدبير
168 - استراتژي اثربخش
169 - فصلنامه مديرساز
170 - مجله تدبير
171 - مجله تدبير
172 - مجله تدبير
173 - شايستگي هاي مديريتي
174 - بازاريابي بين المللي
175 - تحولات سازمان هاي دولتي ايران از مشروطيت تا امروز
176 - مجله مديريت
177 - تئوري اثربخشي رهبري
178 - مجله تدبير
179 - هفته نامه پيام تحول
180 - جنبه هاي حقوق تجارت خارجي
181 - مجله مديريت
182 - مجله مديريت
183 - مجله تدبير
184 - مجله تدبير
185 - مجله تدبير
186 - فرآيند مديريت اجرايي
187 - مجله تدبير
188 - مجله تدبير
189 - مديريت در ايران
190 - مديريت ساختار استراتژيک سازمان
191 - مجله مديريت
192 - مديريت پوياي سازمان
193 - مديريت پاياي سازمان
194 - مديريت تکنولوژي سازمان
195 - مجله تدبير
196 - مجله روش
197 - مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
198 - اصول مديريت
199 - مجله مديريت دولتي
200 - فصلنامه صنايع
201 - مجله مديريت
202 - هفته نامه گسترش صنعت سنگين
203 - سه کليد توان افزايي
204 - تفکر يک استراتژيست
205 - استراتژي هاي تغيير در مديريت استراتژيک
206 - روانشناسي صنعتي و سازماني
207 - مجله اقتصاد و مديريت
208 - تئوري هاي مديريت و مدل هاي سازمان
209 - مجله مديريت
210 - مجله مديريت
211 - مجله مديريت
212 - مجله تدبير
213 - مجله تدبير
214 - مجله تدبير
215 - رويکردهاي نوين در مديريت
216 - مجله تدبير
217 - فصلنامه مديريت دولتي
218 - مجله تدبير
219 - تئوري هاي سازمان و مديريت
220 - فصلنامه مديريت دولتي
221 - مجله تدبير
222 - روياروي بزرگ
223 - مجله تدبير
224 - مجله تدبير
225 - مديريت صادرات غيرنفتي
226 - مجله مديريت دولتي
227 - رفتار سازماني، نگرش اقتضايي
228 - استفاده از تئوري اقتضاء در پژوهش هاي کاربردي مديريت
229 - مجله تدبير
230 - گفتارهايي در هزينه يابي و قيمت گذاري صادراتي
231 - مجله مديريت دولتي
232 - مديريت
233 - مهارت هاي لازم در مذاکرات تجاري
234 - مجله تدبير
235 - تکنولوژي ژاپن
236 - مديريت برمبناي هدف و نتيجه در بخش دولتي
237 - مزيت نسبي و توسعه صادرات در ايران
238 - مديريت ارتقاء تکنولوژي در سطح بنگاه هاي اقتصادي
239 - مجله تدبير
240 - مجله مديريت دولتي
241 - مجله تدبير
242 - مجله روش
243 - مجله روش
244 - تعريف استراتژي درمديريت استراتژيک
245 - مجله تدبير
246 - يکپارچه ساختن استراتژي هاي تجاري و ...
247 - مجله تدبير
248 - مجله مديريت
249 - مجله تدبير
250 - مجله اقتصاد و مديريت
251 - مجله تدبير
252 - مديريت رفتار سازماني
253 - اصول مديريت
254 - آينده کار و پاياني بر قرن سازمان
255 - خدايان مديريت
256 - فصلنامه مديريت دولتي
257 - تئوري هاي سازمان و مديريت، عناصر و فرآيندها
258 - اقتصاد بين الملل
259 - مجله مديريت دولتي
260 - سياست بازرگاني و مديريت استراتژيک
261 - ارزش آفريني براي مشتريان
مجله تدبير
عنوان کتاب :
هيأت مديره و برنامه ريزي استراتژيک
عنوان مقاله :
آدريان ديويس
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
22
شماره :
-
محل نشر :
-
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1371
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com