امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (3) مراجع فارسی (16) مشخصات کتاب

1 - Organizatinal Behavior
2 - Advances in international comparative Management
3 - Reading the waves of culture
عنوان کتاب :
Organizatinal Behavior
عنوان مقاله :
Kreiten Robert
Kinicki Angelo
نویسندگان :
ویراستاران :
2nd
ویرایش :
جلد :
شماره :
Boston
محل نشر :
MA.IRWIN
نام ناشر :
January
ماه نشر :
1992
سال نشر :
693
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com