امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (181) مراجع فارسی (211) مشخصات کتاب

1 - AI-ED 97 World Conference On Artificial Intelligence In Education
2 - The Cognitive Psychology Of School Learning
3 - Inquisitivism, The Synthesis Of Cognitive Theories Into A Novel Approach To Adult Education
4 - The World Internet & Electronic Cities Conference
5 - Computer System
6 - Applied Modelling and Simulation Of Technological Systems
7 - Los Alamos Sci
8 - Innovate In Cource Design And Development- Innovations In Distance And Open Leraning
9 - Soft Systems Methodology In Aciton
10 - World Conference On Artificial Inteligence In Education
11 - JTE Journal Of Technology Education
12 - Asian Productivity Organization
13 - JSET
14 - Distributed Decision Making Cognitive For Cooperative Work
15 - Textbooks In Mathematical Sciences
16 - Learning To Be Japanese: selected Readings On Japanese Society and Education
17 - Journal On Excellence In College Teaching
18 - Methods and Strategies for Special Education
19 - Journal On Excellince In College Teaching
20 - System Engineering & Analysis
21 - AlIED 97World Conference On Artificial Interlligence In Education
22 - Maintenance Of Knowledge, Based Systems Theory
23 - International Conference On Technology And Distance Education
24 - Online Learning
25 - The Riddled Chain: Chance, Coincidence. And Chaos In Human Evolution
26 - Personnel Administration; Administration Point Of View And Administration Method
27 - Science And Technology Education And Future, Human Meeds
28 - NAWEB- North American Web Confereces
29 - JTE- Journal Of Technology Education
30 - Proceedings Of The IEEE Workshop On Workload Characterization
31 - Interacting With Computess, Special Issue On Interacting With The Active Web
32 - Interacting with Computers
33 - An Experience- Centered Curriculum: Exerdises In Perception, Communication, And Action
34 - Elexible Manufactoring Cells And Systems
35 - Personnel Management And Industial Relations
36 - NAWEB- North American Web Conferece
37 - Troublesome Behaviour in the Classroom: Meeting Individual Needs
38 - Chaos: Making Administration New Science
39 - Artificial Intelligence: An Engineering Approach
40 - IEEE Computer Graphic And Applications
41 - Beahavior Models
42 - How To Measure Human Resources Management
43 - Interacting With Computers
44 - Survey Of Expert Opinion On Intelligence And Optitude Teting American Psychologist
45 - Interacting With Computers
46 - International Congress On Computational Methods In Engineering
47 - World Conference On Artificial Intelligence In Education
48 - Personnel Management
49 - System Design From Provably Correct Constructs
50 - Designing User Interface
51 - Alternative Strategies For Education
52 - Human , Computer Interaction
53 - Technology Training
54 - Education On The Internet
55 - Software Economics: Advances And Applications
56 - Journal Of Educationaltechnology
57 - Introduction To Environoment Engineering And Science
58 - LearningStrategies For Post- Literacy And Continuing Education: A Cross- National Perspective
59 - Managerial Work
60 - Physica 13D
61 - Chaos And Fractals: New Frontiers Of Science
62 - System Identification: Theory For The User
63 - SystemAnalysis & Design Methods
64 - Presentation Formats Of Computer Based Training- Innovations In Distance And Open Learning
65 - IBM System Journal
66 - The Ergonomics Of Workspace And Machines: A Design Manual
67 - Technology Training
68 - Biology And Knowledge
69 - New Horizons Of Human Knowledge
70 - Online Learning
71 - Online Learning
72 - AJET Australian Journal Of Educational Techology
73 - Conference On Human Factors In Computing System (CHI 99)
74 - Symmetry In Chaos: Administration Search For Pattern In Mathematics, Art And Nature
75 - Deccision Making Withoutt Algorithms
76 - Australian Journal Of Educational Technology
77 - The History Of Education Today
78 - Materials In Distance Learning- Innovations In Distance And Open Learning
79 - Human Performance Engineering: Using Human
80 - Psycology For Teaching
81 - Fractals, Forms, Chance & Dimension
82 - Information Systems Meghodologies
83 - Online Learning
84 - Systems Analysis & Design
85 - Strategic Management
86 - Valacich, Modern Systems Analysis And Design
87 - Model, Based Systems Engineering
88 - Development Design And Distance Education
89 - Collaborative Virtual Environments (CVE 98)
90 - Computer
91 - Computer And Comunication Systems Performance Modelling
92 - Fractal Images
93 - System Architecture And System Design
94 - Ai-ED 97 World Conference On Artificial Intelligence In Education
95 - IJCAI99 Workshop On Learning About Users
96 - Congnitive Skills And Their Acquisition
97 - Institute For Studies In Theoretical Physics & Mathematics
98 - Proceedings IEEE International conference On Information Visualization
99 - The Computational Beauty Of Nature : Computer Explorations Of Fractals, Chaos, Complex Systems, And Adaptation
100 - The End Of Certainty: Time, Chaos, And The New Laws Of Nature
101 - Human Factors In Engineering And Design
102 - Educational leadership
103 - JTE-Journal Of Technology Education
104 - AI-ED 97 World Conference On Artificial Intelligence In Education
105 - Interacting With Computers
106 - Complexity:The Emerging Science At The Edge Of Order And Chaos
107 - CICS
108 - Australian Journal Of Educational Technology
109 - Increasing Access To Teacher Preparation : The Effectiveness Of Traditional Instructional Methods In An Online Learning Environment
110 - Introducing System Design
111 - Proceedings Of Computer Supported Collaborative Learning (CSCL99)
112 - Human Reliabiligy
113 - The Educational Administrator Materials
114 - Critical Phenomena In Natural Sciences: Chaos, Fractals, Selforganization And Disorder: Concepts And Tools
115 - Distributed Dtalbases
116 - NAWEB- North American Web Conferece
117 - Systems Thinking: Managing Chasos And Complexity : Administration Platform For Designing Business Architecture
118 - System Application Architectore
119 - JTE- Journal Of Technology Education
120 - Methods and Techniques In Post-Sicondary Education
121 - Online Learing
122 - Structures System Development
123 - Computing & Technology Journal
124 - Handbook Of Engineering Management, Butterworth
125 - What is Intellignece?
126 - Developmental Systems
127 - Foundations Of Education
128 - Proceedings Of ACM Hypertext 2000
129 - How The Japanese Learn To Work
130 - Interacting With Computers
131 - New Trends In The Utilization Of Educational
132 - Object Oriented Systems Analysis And Design
133 - Measurement Of Human Resources
134 - Technology Training
135 - Collaborative Work Social Information Systems
136 - Object , Oriented Conceptual Modeling
137 - The Fractal Geometry Of Nature
138 - Distributed Systems Space
139 - Human Behavior At Work
140 - Journal On Excellence In College Teaching
141 - System Engineering
142 - Handbook of Human Intelligence
143 - The World Internet & Electronic Cities Conference
144 - Some Aspects Of Professional Freedom Of Teachers
145 - Technology Training
146 - Change Control Durring System Development
147 - Interacting With Computers
148 - College Sort Through Vast Store Of Tools For Desining Web Courses
149 - Data Communications And Distributed Networks
150 - Journal On Excellence In College Teaching
151 - Encyclopedia Of Artificial Inteligence
152 - Elements Of State Space Theory Of Systems, Optimization Software
153 - Ieee software
154 - Bifurcation And Chaos In Simpie Dynamic Systems
155 - Online Learning
156 - Applied Modelling And Simulation Of Technological Systems
157 - Knowledge- Based Systems
158 - JSET
159 - Interacting With Computers
160 - Study Abroad and Educational Development
161 - JTE-Journal
162 - Cooperative Network in Physics Education
163 - Academic Freedom
164 - Information Management Systems: Implications for The Ellis
165 - Interacting With Computers
166 - Eneyclopedia Of Computer Science & Enginneering
167 - Syllabus Magazine
168 - Object, Orientd Modeling And Design
169 - IEEE Computer SocietyPress
170 - IEEE Control System Magazin
171 - Interacting With Computers
172 - Australian Journal Of Educational Technology
173 - Professional Systems Development
174 - Understanding And Using Context, Personal And Ubiquitous Computing, Special Issue On Situated Interaction And Ubiquitous Computing
175 - What Every Engineer Should Know About Human Resources
176 - IEEE Expert
177 - Interpersonal Coimuting & Technology Journal
178 - Online Learning
179 - Handbook Of Child Psycology
180 - Administration Professsionals Guide To Systems Analysis
181 - Educational Reforms: Experiences And Prospects
AI-ED 97 World Conference On Artificial Intelligence In Education
عنوان کتاب :
An Architecture For Intelligent Collaborative Education System
عنوان مقاله :
Suthers D.
Jones D.
نویسندگان :
ویراستاران :
ویرایش :
جلد :
شماره :
Kobe
محل نشر :
نام ناشر :
January
ماه نشر :
1997
سال نشر :
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com