امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (201) مراجع فارسی (111) مشخصات کتاب

1 - Public Administration Review
2 - Leadership and Organization Development Journal
3 - Local Government in Developing Countries
4 - Current Issues in Public Administration
5 - Policy and Administration
6 - Career Development International
7 - Administrative Science Quarterly
8 - Integrating the Individual and the Organization
9 - Interopersonal Competence and Organizational Effectiveness
10 - Harvard Business Review
11 - Organizational Learning: a Theory of Action Perspective
12 - Power and Empowerment: A Radical Theory of Participatory Democracy
13 - Information and Power Implications for Process Monitoting
14 - Self-Efficacy: The Exercie of Control
15 - Public Administration Review
16 - Changing Organization
17 - Leaders: The Strategic for Taking Charge
18 - Sociology
19 - Rethinking Technical Assistance
20 - The Empowerd Manager: Positive Political Skills at Work
21 - Public Management and Policy
22 - Working Shirinking, and Sabotage: Bureaucratic Response to a Democratic Public
23 - Manage
24 - Bureaucratic Responsibility
25 - Public Administration
26 - Administration Theories of Hamilton and Jefferson
27 - Human Resource Management
28 - Ethics in Public Services
29 - Paper Presented in World Conference on Governmence
30 - Trustworthy Government: Leadership and Management Strategy for Building Trust and High Performance
31 - PAR
32 - Journal of Applied Communication
33 - Public Administration Quarterly
34 - Assian Review of Public Administration
35 - Workers Participation in Management in Britain
36 - Industrial Democracy and Nationalization
37 - The Budget and Responsible Governmenr
38 - Human Relations
39 - The Academy Management Review
40 - The Academy Management Review
41 - Journal of Abnormal Psychology
42 - The Bureaucratic Phenomenon
43 - Participatin Revisited: A Managerial Perspective, Center for Democracy and Governance
44 - Administrative Science Quarterly
45 - Modern Political Analysis
46 - The American Idea of Industrial Democracy
47 - The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes
48 - In The Frontiers of Public Administration
49 - How Hot a Manager Are You?
50 - Academy of Management Review Journal
51 - Public Administration Review
52 - The POlitical Quarterly
53 - The Privatisation Decision: Public Ends, Private Means
54 - Making a Difference: NGOs and Decelopment an a Changing world
55 - Child Welfare
56 - The Ianguage of Public Administration: Bureaucracy, Modernity, and Postmodernity
57 - Organization Study
58 - postmodern Public Administration Discourse
59 - Organizational Dynamics
60 - Leviathan
61 - International Politics : A Framework for analysis
62 - Public administration
63 - Bureaucratic Power in National Politics
64 - Comparative Government and Politics
65 - Public Administration
66 - International Review of Administrative Science
67 - The Bureaucratization of the World
68 - Journal of Financial Economics
69 - Bureaucracy
70 - PAR
71 - Theory Into Practice
72 - PAR
73 - Privitization : A Global Perspective
74 - Classics of Public Administration
75 - Papers on the Science of Administrative History
76 - A Framework for Participation
77 - Bulletin of Taylor Society
78 - Discipline and Punish: the Birth of the Prison
79 - -
80 - Public Administration Review
81 - Int.J of Pub Admin
82 - Strategic Management: A Stakeholder Approach
83 - Work design
84 - Action Theoty for Public Administration
85 - Human Relations
86 - Causal Power
87 - Civilization and Its Discontents
88 - Liberalization and the New corruption
89 - Third World Politics
90 - Bureaucratic Power in National Politics
91 - Decision in Organizations A Three Country Comarative study
92 - Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo
93 - Journal of politics
94 - Proceedings of the First International Sociological Conference on Participation and Self Management
95 - The New Industrial State
96 - The Powerholders
97 - From Maxweber: essays in Sociology
98 - In Toward a New Public Administration
99 - A History of Public Administiration
100 - Men, Management and Morality
101 - The Case For Bureaucracy: A Public Administration Polemic
102 - Government Printing Office
103 - Group and Organization Management
104 - Management
105 - Your right to Know.The Government's Proposals for a Freedom of Information ACT
106 - in Jan-Erik Lane State and Market : The Politics of the public and Private
107 - Journal of Policy Analesis and Management
108 - High-Involvement Management : Participative Strategies for Improving Organizational performance
109 - The ultimate advantage : Creating the big involvement organization
110 - Human Relations
111 - International Journal of Human Resource Management
112 - The Civil Service of Malaysia: Towards Efficiency and Effectiviness
113 - Public Administration in the NISC Challenges and Accomplishments
114 - Global Management reform
115 - American Review of Public Administration
116 - Public Administration Review
117 - Communication and Political Development
118 - The Human Side of Enterprise
119 - Harvard Business Review
120 - Legtimacy in Public Administration: A Discourse Analysis
121 - Canadian Journal of administrative Sciences
122 - International Perspective on Voluntary Action
123 - Social Theory and Social Structure
124 - Harvard Business review
125 - Reserch in Personel and Human Resources management
126 - new Patterns of Management
127 - Public Administration Review
128 - Public Administration Review
129 - Wining government Integrated Public Service Delivert through ICT
130 - Workers Participation in Decision Within Undertaking
131 - Images of Organization
132 - Corruption and Politics in Hong Kong and China:
133 - Democracy and the Public Service
134 - Organization and Bureaucracy
135 - Reserch in Organizatiinal Behavior
136 - The Polity
137 - Managing Public Policy
138 - The gameaman,The new Corporate Leaders
139 - International Review of Administrative Sciences
140 - Employee Participation: A Broad View
141 - Bureaucracy: Servant Or Master?
142 - Anarchy State and Utopia
143 - Policy Research and External Affairs Working Papers
144 - Administration as Service ; The Public as Client
145 - Puma Policy Brief
146 - Reinventing Government: How the Entrepreurial Sprit is Transforming the Public Administration
147 - The Intellectual Crisis In american Public Administration
148 - Power, Corruption, Rectitude
149 - Participation in Politics
150 - To run Constitution
151 - Participation and Democratic Theoty
152 - Supervision
153 - The New Public Management in Action
154 - Power in Organizations
155 - International Review of Administrative Sciences
156 - The Supervision of Personel : Human Relations in the Management of Men
157 - Small Countries-Big Lessons: Government and the Rise of East Asia
158 - Debating Goverment : Authority steering and Democracy
159 - Public Management Reform
160 - The Competitive Advantage of Nations
161 - Public Administration: Universtanding Management
162 - Group Politicss and Public Policy
163 - A New Social Analysis
164 - Power
165 - Political Culture and Political Development
166 - Organizational Behavior; Concepts and Experiences
167 - Democracy in the Administrative State
168 - A Managers Guide to Participative Management
169 - The Power of Public Idea
170 - Organizational Culture and Leadership
171 - Public Administration
172 - Leadership in Administration
173 - American Review of Public Administration
174 - Classics of Organization Theory
175 - Goverining Under Pressure : The Policy process in a Post-Parliamentary Democracy
176 - Managing Human Resources
177 - Strategic Planning for Human Resources Managment
178 - Administrative Behavior
179 - Decentralization: the Territorial Dimension of the State
180 - Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development
181 - Public Administration Review
182 - When Organizations dare: The Dynamics of Individual Empowerment in the Workplace
183 - Work Councils
184 - Academy of Management Journal
185 - The Political Elitte of Iran
186 - Academy of Management Review
187 - Administration Social Work
188 - Privatising Public Enterprises
189 - Government Administration and Development : Making the State work
190 - Choices for the Manager
191 - Empowerment in organizations
192 - The Citizen and the State
193 - The Administrative State
194 - Management
195 - American Political Science Review
196 - The Study of Public Administration
197 - Academy of Management Review journal
198 - Management of Organizational Behavior
199 - Economiy and Society
200 - Introduction to the Study of Administration
201 - Political Science Quarterly
Public Administration Review
عنوان کتاب :
Reform with Chinese Charactristics: The Context of Chinese Civil Service reform
عنوان مقاله :
Aufrecht Steven E.
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
52
شماره :
-
محل نشر :
-
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1995
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com