امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (1072) مشخصات کتاب

1 - Human Factors
2 - Human Mental Workload
3 - Intelligence
4 - Psychological Bulletin
5 - Journal of Experimental Psychology: Applied
6 - Curriculum Development Group Technical Report
7 - Journal of Abnormal and Social Psychology
8 - Women in Management Review
9 - International Dimensions of Organizational Behavior
10 - Work and Stress
11 - Ergonomics
12 - Women at Work: Psychological and Organizational Perspectives
13 - Women in Management : A Developing Presence
14 - Handbook of Work Group Psychology
15 - Journal of Management Development
16 - Psychological Review
17 - Rules of the Mind
18 - European Work and Organizational Psychology
19 - Selection and Development review
20 - International Handbbok of Selection and Assessment
21 - International Handbbok of Selection and Assessment
22 - Successful Selection Interviewing
23 - International Journal of Man Machine Studies
24 - Journal of Instructional Development
25 - Occupational Psychology
26 - Training Information
27 - Implanting Strategic Management
28 - Journal of Occupational Psychology
29 - Managing Culture
30 - Teilautonome Arbeitsgruppen
31 - The New American Workplace
32 - The Social Psychology pf Work
33 - Organizational Learning
34 - Work Psychology
35 - New Approaches to Employee Management: Fairness in Employee Selection
36 - Personnel Selection in Organizations
37 - Australian Standard Classification of Occupations
38 - Journal of Educational Psychology
39 - International Journal of Human Computer Studies
40 - British Journal of Psychology
41 - Working Memory
42 - Ergonomics
43 - Manufacturing Agility and Hybrid automation
44 - The Human Operator in Process Control
45 - Analysis of Practical Skills
46 - New Technology and Human Error
47 - Journal of Applied Psychology
48 - Personnel Psychology
49 - Successful Aging
50 - Bulletin of the British Psychology Society
51 - Journal of Occupational and Organizational psychology
52 - Psychological Reports
53 - Strategic Management Journal
54 - Applied Psychology: An International Review
55 - Remembering
56 - Management
57 - Review of Assessment Instruments(Level B) for Use in Occupational Settings
58 - Review of Ability and Aptitude Tests(Level A) for Use in Occupational Settings
59 - Management Education and Development
60 - The Evolution of Technology
61 - Organizational Dynamics
62 - Bass and Stodgills Handbbok of Leadership
63 - Leadership Quarterly
64 - Multifactor Leadership Questionnaire
65 - Training and Development
66 - Journal of Applied Psychology
67 - Psychological Bulletin
68 - Organizational Transitions, Managing Complex Chancge
69 - Problems in Adult Retraining
70 - Training Methods for Older Workers
71 - The Discovery Methods in Training
72 - Human Computer Interaction-Interact90
73 - Leaders: the Strategies for Training Charge
74 - Performance Appraisal: Assessing Human Behavior at Work
75 - Generalizing From Laboratory to Field Settings
76 - A Garers Guide to Eldercare
77 - Contextual Design: Defining Customer-Centred Systems
78 - Journal of Applied Psychology
79 - Personnel Review
80 - Perspectives on HCI: Divers Approaches
81 - Journal of Occupational Psychology
82 - Leadership Dilemmas: Grid Solutions
83 - The Managerial Grid
84 - The Diagnosis and Development Matrix
85 - Manufacturing Agility and Hybrid Automation
86 - Kellogg School of Management
87 - International Journal of Operations and Production Management
88 - The Psychology of the Chinese People
89 - Annual Review of Psychology
90 - Annual Review of Psychology
91 - Journal of Applied Psychology
92 - Journal of Applied Psychology
93 - American Journal of Public Health
94 - Military Psychology
95 - The Job Analysis Handbook for Business, Industry and Government
96 - The Computent Manager: A Model for Effective Performance
97 - Industry Week
98 - Psychological Monographs
99 - China: A Handbook in Intercultural Communication
100 - Jobshift
101 - Handbook of Procedures for the Design of Instruction
102 - Human Resources
103 - Quarterly Journal of Experimental Psychology
104 - Decision and Stress
105 - Quarterly Journal of Experimental Psychology
106 - Ergonomics
107 - The Psychologist
108 - Produktivitaet and Qualitaet in Software Projekten(Productivity and Quality of Software Projects)
109 - Organizational Culture
110 - Evaluation of Human Work
111 - Personnel Psychology
112 - Charisma and Leadership in Organizations
113 - Journal of Occupational Psychology
114 - The Expertise of the Change Agent: Public Performance and Backstage Activity
115 - Modern Systems Research for the Behavioral Scientists
116 - Analysis of Needs and Goals for Author Training and Production Management Systems
117 - Journal of Personality and Social Psychology
118 - Work and Stress
119 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
120 - Journal of Management
121 - The Management of Innovation
122 - Managing Innovation
123 - Journal of Applied Psychology
124 - Designing Organizations: A Decision Making Perspective
125 - Requirements Engineering: Social and Technical Issues
126 - European Review of Social Psychology
127 - Handbook of Work and Organizational Psychology
128 - Journal of Applied Psychology
129 - Training and Development Journal
130 - Journal of Cross-Cultural Psychology
131 - Psychologiacl Bulletin
132 - Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research
133 - Handbook of Industrial and Organizational Psychology
134 - Journal of Applied Psychology
135 - Personnel Psychology
136 - Personnel Selcetion and Classification
137 - Journal of Applied Psychology
138 - Journal of Applied Psychology
139 - Personnel Psychology
140 - Personnel Psychology
141 - Journal of Applied Psychology
142 - Stress Research
143 - Job Demands and Worker Health: Main Effects and Occupational Differences
144 - The Psychology of Human Computer Interaction
145 - International Journal of Human Computer Studies
146 - Managing Divesity
147 - Psychologysiology
148 - Journal of Occupational Health Psychology
149 - Psychological Bulletin
150 - Human Factors
151 - American Psychologist
152 - Industrial Organizational Psychologist
153 - Set Phasers on Stun and Other True Tales of Design, Technology and Human Error
154 - Personnel Review
155 - Journal of Occupational Psychology
156 - Journal of Educational Psychology
157 - Journal of Applied Psychology
158 - Journal of Applied Psychology
159 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
160 - Aging and Cognition: Knowledge, Organization and Utilization
161 - Journal of Systems Engineering
162 - Systems Thinking, Systems Practice
163 - Beyond Burnout: Helping Teachers, Nurses, Therapists and Lawyers Recover From Stress and Disillusionment
164 - Human Relations
165 - Human Relations
166 - Journal of Occupational Psychology
167 - Harvard Business Review
168 - Sociology
169 - Organizations: A Guide to Problems and Practice
170 - Jobs, Technology and People
171 - Applied Cognitive Psychology
172 - The Job Analysis Handbook for Business, Industry and Government
173 - The Ergonomics of Workpace and Machines: A Design Manual
174 - The Essence of Change
175 - Behaviour and Information Technology
176 - The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior
177 - Ergonomics
178 - Ergonomics
179 - Oualative Methods and Analysis in Organizational Research
180 - Memory and Cognition
181 - Research in Personnel and Human Resources Mangement
182 - Selection and Development Review
183 - Human Relations
184 - JIIG-CAL Refrence Manual
185 - Men, Masculinities and Social Theory
186 - Advances in the Investigation of Psychological Stress
187 - A Predictive Model of Self-Managing Work Team Effectiveness
188 - Psychological Bulletin
189 - Crash-Ten Easy Ways to Avoid a Computer Disaster
190 - Managing to Discriminate
191 - The Multi-Attribute Task Battery for Human Operator Workload and Strategic Behavior Research
192 - Academy of Management Executive
193 - Academy of Management Review
194 - Journal of Applied Psychology
195 - Proceedings of the First International Conference on Allocation of Functions
196 - The Experience of Work
197 - Personnel Selection and Productivity
198 - Causes, Coping and Consequences of Stress at Work
199 - Ocuupational Stress Indicator Management Guide
200 - The Use of Pilot Rating in the Evaluation of Aircraft Handling Qualities
201 - Journal of Occupational and Organizational Psychology
202 - Training
203 - The Handbook of Work Group Psychology
204 - Academy of Management Journal
205 - Academy of Management Review
206 - Work and Stress
207 - Academy of Management Executive
208 - Cultural Divesity in Organizations: Theory, Research and Practice
209 - The Executive
210 - Group and Organizational Studies
211 - Handbook of Human Performance
212 - Aging and Skilled Performance
213 - The Handbook of Aging and Cognition
214 - Essentials of Psychological Testing
215 - Psychological Tests and Personnel Decisions
216 - Handbook of Human-Computer Interaction
217 - Organization development and Change
218 - Aging and Skilled Performance
219 - Psychology and Aging
220 - Human Factors
221 - Multiple-Task Performance
222 - Human Relations
223 - Managing Divesity: Human Resource Strategies for Tramforming the Workplace
224 - The Virtual Corporation
225 - Handbook of Human Factors
226 - Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life
227 - Journal of Applied Psychology
228 - Journal of Personality and Social Psychology
229 - Journal of Safety Research
230 - Job Stress Interventions
231 - International Journal of Stress Management
232 - Journal of Organizational Behavior
233 - Professional Safety
234 - Diversity in the Workplace Human Resource Initiatives
235 - Memory, Handbook of Percpection and Cognition
236 - Cognitive Approach to Performance Appraisal: A Programme of Research
237 - Everyday Cognition in Adulthood and late life
238 - Glossary of Training Terms
239 - Training Statisting
240 - Journal of Occupational and Organizational Psychology
241 - Journal of Personality and Social Psychology
242 - Aging and Work
243 - Working Women: Past, Present and Future
244 - Training for a Rapidly Changing Workplace: Applications of Psychological Research
245 - International Handbook of Selection and Assessment
246 - Personnel Psychology
247 - Journal of Management
248 - Employment Gazette
249 - The Aging Worker: Research and Recommendations
250 - Behaviour and Information Technology
251 - Psychological Effect of Aerobic Fitness Training: Research and Theory
252 - Harvard Business Review
253 - Assessment and Selection in Organizations
254 - Human Relations
255 - International Review of Selection and Development
256 - Academy of Management Journal
257 - Academy of Management Journal
258 - Information technology and Organizational Change
259 - Journal of Applied Psychology
260 - The Ergonomics Research Society: A History 1949-1970
261 - Journal of Applied Psychology
262 - ACM Transactions on Information Systems
263 - Human Mental Workload
264 - Multiple-Task Performance
265 - Intellectual Teamwork: Social and Technological Foundations of Cooperative Work
266 - Human Resource Management
267 - Labour Market Trends
268 - Employement Gazette
269 - Characteristics of Socio-technical Systems
270 - Systems Thinking
271 - Human Factors
272 - Human Factors
273 - Academy of Management Journal
274 - Journal of Management
275 - A Psychological Study of Individual Differences in Accident Rate
276 - RAF Institute of Aviation Medicine Report
277 - Human Resource Management in International Firms: Change, Globalization, Innovation
278 - Human Relations
279 - Journal of Occupational and Organizational Psychology
280 - Assessment and Selection in Organizations
281 - The Fifth Generation
282 - British Journal of Health Psychology
283 - Strategic Thinking Leadership and the Management of Change
284 - Personnel Psychology
285 - A Theory of Leadership
286 - Journal of Applied Psychology
287 - Training, Research and Education
288 - Public Personnel Management
289 - The Job Analysis Handbook for Business, Industry and Government
290 - Benchmark Tasks for Job Analysis: A Guide for Functional Job Analysis(FJA) Scales
291 - Human Engineering for an Effective Air Navigation and Traffic Control System
292 - Psychological Bulletin
293 - Taxonomies of Human Performance
294 - Journal of Management Development
295 - Journal of Occupational Psychology
296 - International Journal of Selection and Assessment
297 - Appraisal: Routes to Improved Performance
298 - International Handbook of Selection and Assessment
299 - International Journal of Selection and Assessment
300 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
301 - International Journal of Selection and Assessment
302 - Human Relations
303 - Journal of Social Behavior and Personality
304 - British Journal of Management
305 - Creative Problem Solving: Total Systems Intervention
306 - Psychology at Work
307 - Accident Analysis and Prevention
308 - Managing Stress
309 - My Life and Work
310 - Personnel Psychology
311 - Objects of Desire: Design and Society Since 1750
312 - Nebraska Symposium on Motivation 1978
313 - Dynamics of Stress, Physiological, Psychological and Social Perspectives
314 - Journal of Human Stress
315 - Acta Psychologica
316 - The Mechanisms of Job Stress and Strain
317 - Organization development-Behavioral Science Interventions for Organization Improvement
318 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
319 - Organizational Learning and Technological Change
320 - Trends in Organizational Behavior
321 - Creating Tomorrows Organizations
322 - Erfolgreiche Unternehmensgrunder(Successful Business Founders)
323 - Software Engineering Notes
324 - Zeitschrift fur Arbeitswissenschaft
325 - Handbook of Industrial and Organizational Psychology
326 - The Emotions
327 - Journal of Occupational and Organizational Psychology
328 - Proceedings of the Frist International Conference on Allocation of Functions
329 - Generalized Fisheye Views
330 - Communications of the ACM
331 - Personality at work: The Role of Individual Differences in the Work Place
332 - The Psychology of Behaviour at Work
333 - The Individual in the Organization
334 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
335 - The Job Analysis Handbook for Business, Industry and Government
336 - The Conditions of Learning and Theory of Instruction
337 - Principles of Instruction Design
338 - Journal of Cross-Cultural Psychology
339 - Risk Analysis
340 - Journal of Applied Psychology
341 - Human Resource Selection
342 - Journal of Applied Psychology
343 - Journal of Applied Psychology
344 - Transfer of Learning: Contemporary Research and Applications
345 - Handbook of International Communication
346 - Academy of Management Review
347 - Journal of Applied Psychology
348 - Selection from the applications Perspective: Justice and Employee Selection Procedures
349 - Journal of Applied Psychology
350 - European Journal of Work and Organizational Psychology
351 - Training, Research and Education
352 - Journal of Experimental Psychology: Applied
353 - Human Factors
354 - Journal of Applied Psychology
355 - Journal of Organizational Behaviour
356 - Journal of Personality and Social Psychology
357 - American Psychologist
358 - Training in Organizations: Needs Assessment, development and Evaluation
359 - Emotional Intelligence
360 - Handbook of Perception and Human Performance
361 - Research Technology Management
362 - Training
363 - Human factors
364 - Handbook of Human Computer Interaction
365 - Jerusalem Post Money Magazine
366 - Human Computer Interaction
367 - Oxford Bulletin of Economics and Statistics
368 - Organizational Behviour and Human Performance
369 - Le Travail Human
370 - Journal of Applied Psychology
371 - Basic Group Processes
372 - Academy of Management Journal
373 - Organizational Behavior and Human decision Processes
374 - International Journal of Man Machine Studies
375 - IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics
376 - Fuzzy Management: Contemporary Ideas and Practices at Work
377 - Journal of Management Studies
378 - Assessment, Measurement and Prediction for Personnel Decisions
379 - Handbook of Work Group Psychology
380 - Annual Review of Psychology
381 - Time
382 - Human Relations
383 - Groups that Work(and those that Dont): Creating Conditions for Effective TEamwork
384 - Journal of Applied Psychology
385 - Journal of Applied Psychology
386 - Organizational Behavior and Human Performance
387 - England: A Concise History
388 - Competing for the Future
389 - Attention and Performance VI
390 - Ethnography: Principles in Practice
391 - Human Factors Psychology
392 - Human Menatl Workload
393 - Psychology Beyond the Threshold: A Festchrift for William N.Dember
394 - Understanding Organizations
395 - Journal of Occupational Psychology
396 - Humna Mental Workload
397 - Review of Educational Research
398 - Handbook of Industrial and Organizational Psychology
399 - How to Succeed in Cyberspace
400 - Academy of Management Journal
401 - IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics
402 - CSCW Journal
403 - The Psychology of Interpersonal Relations
404 - Research in Organizational Behavior
405 - Designing Interaction: Psychology at the Human Computer Interface
406 - Ergonomics
407 - Handbook of Human Factors and Ergonomics
408 - People Management
409 - The Facilitators Handbook
410 - Helping the Client
411 - Advances in Staff Selction
412 - International Handbook of Selection and Assessment
413 - Journal of Occupational Psychology
414 - Competitive Advantage Through Diversity
415 - Management of Organizational Behavior
416 - The Motivation to Work
417 - Applied Psychology: An International Review
418 - Development Review
419 - Contact and Conflict in Intergroup Encounters
420 - Journal of Vocational Behavior
421 - Human Factors
422 - Quarterly Journal of Experimental Psychology
423 - Stress and the Nurse Manager
424 - Human Stress and Cognition
425 - Stress and Fatigue in Human Performance
426 - Handbook Of Perception and Human Performance
427 - Attention, Selection, Awarness and Control
428 - Psychology at Work
429 - Biological Psychology
430 - Ergonomics
431 - Stress and Fatigue in Human Performance
432 - Ergonomics
433 - Biological Psychology
434 - Human Factors
435 - Psychology of Stress
436 - Journal of Abnormal and Social Psychology
437 - Journal of Abnormal and Social Psychology
438 - Cultures Consequence: International Differences in Work Related Values
439 - International Studies of Management and Organizations
440 - Cultures and Organizations
441 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
442 - Personnel Psychology
443 - Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes
444 - Stress and Fatigue in Human Performance
445 - The Handbook of Performance Management
446 - Making Vocational Choices: A Theory of Careers
447 - International Journal of Man Machine Studies
448 - Work Psychology and Organizational Behavior
449 - Employers Attitudes Towards People With Disabilities
450 - Competency Based Human Resoucre Management: Value Driven Strategies for Recruitment, Development and Reward
451 - Human Resource Management Journal
452 - HumanPerformance
453 - Work Stress and Social Support
454 - Leadership: The Cutting Edge
455 - Rsearch in Organizational Behaviour
456 - Journal of Contemporary Business
457 - Trends in en Rondom Arbeid en Gezondheid(Trends in Work and Health)
458 - The Changing Nature of Work
459 - Leadership Quarterly
460 - Perspectives on HCI: Divers Approaches
461 - International Journal of Man Machine Studies
462 - Journal of Applied Psychology
463 - Journal of Vocational Behavior
464 - Psychological Bulletin
465 - Cognitive Science
466 - Cognition in the Wild
467 - Journal of Applied Psychology
468 - International Handbook of Selection and Assessment
469 - Organizational Behavior and Human Performance
470 - Paper Presented at the Academy of management Conference
471 - International Heald Tribune
472 - American Psychologist
473 - Research in Organizational Behavior
474 - Ergonomics
475 - Journal of Applied Psychology
476 - Diversity in the Workplace:Human Resource Initiatives
477 - Journal of Applied Psychology
478 - Group Process and Productivity
479 - Journal of Applied Psychology
480 - Personnel Psychology
481 - The Myth of Multiculturalism
482 - Psychological Bulletin
483 - Academy of Management Review
484 - Groupthink: A Study of Foreign Policy Decisions and Fiascoc
485 - Crucial Decisions
486 - Sociological Review
487 - Strategic Changes and the Management Process
488 - Management Research News
489 - Exploring Corporate Strategy: Texts and Cases
490 - American Journal of Public Health
491 - Human Computer Interaction: Psychology, Task Analysis and Software Engineering
492 - The Actor and the Observer: Divergent Perceptions of the Causes of Behavior
493 - Handbook of Work and Health Psychology
494 - Perceptual and Motor Skills
495 - Perspectives on HCI: Divers Approaches
496 - Organizations and People
497 - Personnel Psychology
498 - Biological Psychology
499 - Handbook of Industrial and Organizational Psychology
500 - Attention and Performance III
501 - Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases
502 - Attention and Effort
503 - Managing the Mosaic: Diversity in ACtion
504 - Men and Women of the Corporation
505 - The Change Masters
506 - Handbook of Human Factors
507 - Administrative Science Quarterly
508 - Journal of Occupational Health Psychology
509 - Healthy Work:Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life
510 - Journal of Organizational Behavior management
511 - Annual Review of Psychology
512 - Job Control and Worker Health
513 - Journal of Occupational Health Psychology
514 - Organization and Management: A Systems Approach
515 - Social Psychology of Organizations
516 - Journal of Applied Psychology
517 - American Psychologist
518 - Learning and Memory in Normal Aging
519 - The Oxford Companion to the Mind
520 - Journal of Organizational Behavior
521 - International Handbook of Selection and Assessment
522 - Instructional Design Theories and Models an Overview of Their Current Status
523 - Instructional Design Theories and Models
524 - Nebraska Symposium on Motivation
525 - Personnel Journal
526 - Journal of Experimental Social Psychology
527 - Das der Arbeitsteilung
528 - Organizational Behavior and Human Performance
529 - Journal of Applied Psychology
530 - International Handbook of Selection and Assessment
531 - American Psychologist
532 - Psychological Bulletin
533 - Journal of the American Society of Training Directors
534 - The Executive
535 - A Guide to Task Analysis
536 - Psychology and Aging
537 - Computing Surveys
538 - Psychological Bulletin
539 - Personnel Review
540 - Work and Stress
541 - Journal of Applied Psychology
542 - Californian Management Review
543 - A Force for Change: How Leadership Differs from Management
544 - Leading Change
545 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
546 - Intellectual Teamwork: Social and Technological Foundations of Cooperative Work
547 - Human Factors
548 - Mentoring at Work
549 - Multiple Task Performance
550 - Human Factors
551 - Journal of Occupational Health Psychology
552 - Culture: A Critical Review of Concepts and definitions
553 - Psychology and Aging
554 - The Structure of Scientific Revolutions
555 - The Job Analysis Handbook for Business, Industry and Government
556 - Journal of Applied Psychology
557 - Safety Science
558 - The Trouble with Computers
559 - Journal of Applied Psychology
560 - Psychology of Work Behavior
561 - Personnel Selection and Assessment: Individual and Organizational Perspectives
562 - Journal of Applied Psychology
563 - Psychological Bulletin
564 - Annual Review of Psychology
565 - Psychology of work Behavior
566 - Personnel Psychology
567 - Journal of Occupational and Organizational Psychology
568 - Journal of Organizational Behavior
569 - Journal of Personality and Social Psychology
570 - Generalizing from Laboratory to field settings
571 - Journal of Occupational and Organizational
572 - Stress, Appraisal and Coping
573 - Greating Healthy Work Organizations
574 - Ergonomics
575 - New Perspectives on Humna Resource Management
576 - International Journal of Health Services
577 - Human Performance
578 - Human Relations
579 - Working for the Railroad
580 - International Journal of Selection and Assessment
581 - Journal of Management Studies
582 - The MUSE Method for Usability Engineering
583 - Leadership and Organization development Journal
584 - Organizational Behavior and Human Performance
585 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
586 - A Theory of Goal Setting and Task Performance
587 - Psychological Science
588 - Psychological Bulletin
589 - Workforce America! Managing Emplovee Diversity as a Vital Resource
590 - Journal of Applied Psychology
591 - Preventing Derailment: What to do Before It is too late
592 - Journal of Applied Psychology
593 - Counseling and Psychotherapy of Work Dyfunctions
594 - Biological Psychology
595 - Organizational Behavior
596 - Journal of Applied Psychology
597 - Journal of Applied Psychology
598 - Course B751, Managing Development and Change
599 - Small Group Behavior
600 - Journal of Applied Systems Analysis
601 - Off The Track: Why and How Successful Executives Get Derailed
602 - Change Management: A Guide to Effective Implementation
603 - international journal of human computer studies
604 - The Achieving Society
605 - American Psychologist
606 - handbook of industrial and organizational psychology
607 - Technical Manual for the Position Analysis Questionnaire(PAQ)
608 - Journal of Applied Psychology
609 - Journal of Applied Psychology
610 - Psychological Effect of aerobic fitness training: Research and Theory
611 - Organizational Dynamics
612 - Public Personnel Management
613 - Journal of Applied Psychology
614 - Journal of Applied Psychology
615 - The Human Side of Enterprise
616 - Personnel Psycholgy
617 - Vulnerable Workers: Psychological and Legal Issues
618 - Technological Change at work
619 - Solan Management Review
620 - Personality in Adulthood
621 - Research in Organizational Change and Design
622 - Preparing Instructional Objectives
623 - Journal of Gerontology
624 - Problem-Solving Discussions: Leadership Methods and Skills
625 - Problem Solving and Greativity in Individuals and Groups
626 - Personnel Psychology
627 - Journal of Management Studies
628 - Team Based Organization
629 - Journal of Social Issues
630 - Cultures in Organizations: Three Perspectives
631 - Psychology and Aging
632 - Capital
633 - Maslach Burnout Inventory
634 - Motivation and Personality
635 - Academy of Management Journal
636 - Journal of Applied Psychology
637 - Interacting with Computers
638 - Instructional Science
639 - The Human Problems of Industrial Civilization
640 - The Psychologist
641 - Induction and intuition in Scientific Thought
642 - Enhancing Industrial Performance
643 - Social Psychology in Organizations: Advances in Theory and Research
644 - Academy of Management Journal
645 - Applied Psychology: An International Review
646 - Instructional Design Theories and Models
647 - Procedures for Instructional Systems Development
648 - Manchester in the Victorian Age
649 - Harvard Business review
650 - Personnel Psychology
651 - California Management Review
652 - Plans and the Structure of Behavior
653 - The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases
654 - The Nehavioral Science of Leadership: An Interdisciplinary Japanese Research program
655 - Academy of Management Proceedings
656 - Organizational Behaviour and Human Performance
657 - Designing Team Based Organizations
658 - Organizational Behavior: Managing People and Organizations
659 - Design Reationale: Concepts, Techniques and use
660 - Internatinal Reviews of Ergonomics
661 - Creative Organization Theory:A Resource Book
662 - Images of Organizational
663 - Journal of Applied Psychology
664 - International Journal of Aviation Psychology
665 - IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics
666 - Journal of Applied Psychology
667 - Perspectives on Minority Influence
668 - Psychology Applied to Work
669 - Journal of Vocational Behavior
670 - The Heart of Mental Effort
671 - Psychological Bulletin
672 - Psychological Bulletin
673 - International Handbook of Selection and Assessment
674 - Handbook of work and health psychology
675 - The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life
676 - Motivation at Work
677 - Psychological Review
678 - Road User Behavior and Traffic Accidents
679 - A Small Matter of Programming: Perspectives on End User Computing
680 - Psychological Review
681 - Psychological Review
682 - Handbook of Work Group Psychology
683 - Unified Theories of Cognition
684 - Harvard Business Review
685 - Communications of the ACM
686 - Usability Engineering
687 - Handbook of Human Factors and Ergonomics
688 - Human Inference: Stratesting and Shortcomings of Social Judgement
689 - Academy of Management Review
690 - Academy of Management Review
691 - Personnel Psychology
692 - Journal of Applied Psychology
693 - Human Relations
694 - The Psychology of Everyday Things
695 - In Turn Signals are the Facial Expressions of Automobiles
696 - The Invisible Computer
697 - Cognitive Psychology
698 - Human Factors
699 - Handbook of Perception and Human Performance
700 - Cognition and Emotion
701 - Person Centred Ergonomics a Brantonian View of Human factors
702 - Human Factors
703 - Ergonomics
704 - Interational Review of Industrial and Organizational Behavior
705 - Journal of Applied Psychology
706 - Human Computer Interaction
707 - Journal of Applied Psychology
708 - Block III, Course T244, Managing in Organizations
709 - In Proceedings of Computer-Supported Collaborative Work92
710 - Applied Imagination
711 - Industrial and Labor Relations Review
712 - Journal of Applied Psychology
713 - Handbook of Human Resources
714 - Administrative Science Quarterly
715 - Handbook of Industrial and Organizational Psychology
716 - Western Journal of Speech Communication
717 - Report of the Inquiry into the London Ambulance Service
718 - Users Manual for the Position Analysis Questionnaire (PAQ)
719 - Automation and Human Performance
720 - Journal of Occupational Health Psychology
721 - Human Resource Management Journal
722 - Job and Work Design: Organizing Work to Promote Well-Being and Effectiveness
723 - Acasemy of Management Journal
724 - Stress, Personal Control and Health
725 - Work and Stress
726 - Designing Effective Organizations: The Sociotechnical Systems Perspective
727 - Training for Performance Principles of Applied Human Learning
728 - Training: Research and Practice
729 - Instructional Science
730 - Le Travail Humain
731 - Designing for Learning-Some Guide-Lines
732 - Impact of People Management Practices on Business Performance
733 - Response to Stress:Occupational Aspects
734 - Causes, Coping and Consequences of Stress at Work
735 - International Journal of Man-Machine Studies
736 - Human-Computer Interaction
737 - Journal od Applied Psychology
738 - Personnel Selection and Assessment: Individual and Organizational Perspectives
739 - Supportive Interactions and Stressful Events at Work: an Event-recording Approach
740 - European Review of Applied Psychology
741 - Human Development
742 - Organizational Analysis a Sociological View
743 - Normal Accidents Living With High Risk Systems
744 - Technology Studies Offprint
745 - Stress medicine
746 - Social Science and Medicine
747 - Psychological Bulletin
748 - In Search of Excellence
749 - Journal of Social Issues
750 - Academy of Management Review
751 - Risk: Analysis, Perception and Management
752 - Geneva: International Labour Office
753 - Leadership Quarterly
754 - Organizational Behavior and Human Decision Processes
755 - Human-Computer Interaction
756 - Conjectures and Refutations
757 - The Poverty of Hisoricism
758 - Psychological Bulletin
759 - Environment and Human Efficiency
760 - Managing the Organizational Melting Pot: Dilemmas of Workplace Diversity
761 - Human Computer Interaction
762 - Journal of Applied Psychology
763 - Human Factors
764 - The Job Analysis Handbook for Business, Industry and Government
765 - Organizational Behavior and Human Decision Processes
766 - Organizational Dynamics
767 - Planning and Managing Change
768 - Managing Change
769 - Journal of Applied Psychology
770 - Energetics and Human InfomationProcessing
771 - British Journal of Psychology
772 - American Association of Occupational Health Nurses
773 - 1992: A Zero Sum Game: Business, Know How and Training Challenges in an Integrated Europe
774 - Stress and Fatigue in Human Performance
775 - Human Information Processing and Human Machine Interaction
776 - Man in Motion
777 - Handbook of Life Stress, Cognition and Health
778 - Human Error
779 - Managing the Risks of Organizational Accidents
780 - Absent-minded? The Psychology of Mental Lapses and Everday Errors
781 - Personnel Review
782 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
783 - Journal of Applied Psycology
784 - Human Factors
785 - Organizational Climate and Culturz
786 - Human Mental Workload
787 - An Overview Their Current Status
788 - Personnel Psychology
789 - Equal Opportunities Reviwe
790 - Intellectual Teamwork: Social and Technological Foundations of Cooperative Work
791 - The End of Word
792 - Journal of Applied Psychology
793 - Compensation and Benefits Review
794 - Human Computer Interaction
795 - Environment and Human Efficiency
796 - Managing the Organizational Melting Pot: Dilemmas of Workplace Diversity
797 - Human Computer Interaction
798 - Journal of Applied Psyschology
799 - Human Factors
800 - The Job Analysis Handbook for Business Industry and Government
801 - Organizational Behavior and Human Decision Processes
802 - Organisational Dynamice
803 - Planning and Managing Change
804 - Managing Change
805 - Journal of Applied Psychology
806 - Energectics and Human Information Processing
807 - Energetics and Human Information Processing
808 - British Journal of Psychology
809 - American Association of Occupational Health Nurses
810 - 1992: a Zero Sum Game: Business, Know How and Training Challenges in an Integrated Europe
811 - Stress and Fatigue in Human Performance
812 - Human Information Processing and Human Machine Interaction
813 - International Review of Industrial and Organizational Psychology, Forthcoming
814 - Man in Motion
815 - Handbook of Life Stress, Cognition and Health
816 - European Review of Applied Psychology
817 - Jounal of Occupational Psychology
818 - Human Relations
819 - Journal of Occupational Psychology
820 - Journal of Occupational and Organizational Psychology
821 - Advances in Selection and Assessment
822 - Real World Rsearch
823 - Handbook of Human Factors
824 - Organizational Behaviour and Analysis
825 - Industrial Behaviour
826 - Human Resource Magazine
827 - Health Education Monologue
828 - Advances in Experimental Social Psychology
829 - Interventions in Occupational Stress
830 - Psychological Monographs
831 - ACM Computing Surveys
832 - Human Factors
833 - Journal of Management Studies
834 - Competency Based Assessmant: a Guide to Implementation
835 - Journal of Business and Psychology
836 - Journal of Organizational Behavior
837 - Personnel Selection in Organizations
838 - Journal of Business and Psychology
839 - Personnel Psychology
840 - Journal of Applied PSychology
841 - Personnel Psychology
842 - Journal of Occupational and Organizational Psychology
843 - Journal of Applied Psychology
844 - Journal of Applied Psychology
845 - Journal of Experimental Psychology: General
846 - Handbook of the Psychology of Aging
847 - Theoretical Perspectives on Cognitive Aging
848 - Psychological Science
849 - Deveiopmental Psychology
850 - Journal of Ferontology: Psychological Sciences
851 - Psychological Review
852 - Journal of Occupational and Organizational Psychology
853 - Social Support and Cardiovscular Disease
854 - International Journal of Aviation Psychology
855 - International Journl of Aviation Psychology
856 - OPQ Concept Model Manual and User s Guide
857 - Applied Ergonomics
858 - The Burnout Companion to Study and Practice: a Critical Analysis
859 - Oraganizational Culture and Leadership
860 - Lessons for Managers and Consultants
861 - Organiztional Culture and Leadership
862 - Current Direction in Psychological Science
863 - Psychological Bulletin
864 - Personnnel Psychology
865 - Polikom Konferenz Berlin
866 - Personnel Psychology
867 - Advances in Selection and Assessment
868 - Journal of Applied Psychology
869 - Journal of Occuptional Psychology
870 - Personnel Psychology
871 - Human Resource Management
872 - International Handbook of selection and Assessment
873 - Staffing Organizations
874 - Jornal of Applied Psychology
875 - Long Range Planning
876 - Stress and Fatigue in Human Performance
877 - Dynamics of stress
878 - Handbook of Work and Health Psychology
879 - Personnal Selection and Assessment: Individual and Organizational Perpectives
880 - Achievement, Stress and Anxiety
881 - Industrial Gerontology
882 - Harvard Business Review
883 - Organiztional Dynamics
884 - Journal of oorganizational Behavior
885 - Perpectives of Curriculum Evalution
886 - International Handbook of Selection and Assessment
887 - The Stress of Life
888 - Stress
889 - Handbook of Word and Health Psychology
890 - Organisational change
891 - Journal of the American Society for Information Science
892 - Journal of Occupational Psychology
893 - International Handbook of Selection and assessmant
894 - Attevtion, Selection, Awreness and Cotrol: aTribute to Donald Broadbent
895 - Handbiik of Human Factor
896 - Group Dynamics:the Psychology of Small Group Behavior
897 - Journal of Social Psychology
898 - Programmed Learning and Education Technology
899 - Ergonomics
900 - Changes Working Life
901 - Teachnology Review
902 - Fifty Year of Occuptional Psychology in Britain
903 - The Practiical Assessment of Pilot Workload
904 - Journal of Motor Behavior
905 - Journal of Motor Behavior
906 - Journal of Occupational Health Psychology
907 - Psychological Review
908 - Die Heimlichen Gewinner
909 - Ergonomics
910 - Societal Risk Assessment: How Safe is Safe Enough?
911 - Employment Gazette
912 - International Review of Industrial and Organizational Psychology
913 - Organizations and People
914 - Academy of Management Review
915 - The Thorv and Practice of Systemation Personnal Selection
916 - Handbook of Work Group Psychology
917 - Jouranl of Applied Psychology
918 - Personnel Psychology
919 - Handbook of Work Group Psychology
920 - Personnel Administration
921 - International Handbook of Selection and Assessment
922 - Journal of Occuptional Psychology
923 - Journal of Occuptional and Organiztional Psychology
924 - Ergonomics
925 - Sstrategic Managment and Organisation Dynamics
926 - Psychology and Aging
927 - Evalution of Human Work
928 - Journal of Applied Psychology
929 - Group Process and Productivity
930 - Jouranl of Psychosomatic Research
931 - Practical Intelligence: Nature and Origins of Competence in the Everyday World
932 - Fourten Steps in Managing an Aging Workforce
933 - Journal of Applied Psychology
934 - Journal of Managment
935 - Handbook of Leadership
936 - Personnal Psychology
937 - Journal of Business and Psychology
938 - Communication Research
939 - New Wave Manufacturing Strategies
940 - Human Resource Managment: aCritical Text
941 - The Business Value of Computer: an Executive s Guide
942 - Journal of Applied Psychology
943 - Mastering Managment
944 - British Journal of Social Psychology
945 - Psychological Bulletin
946 - Reliability Engineering and System Safety
947 - Handbook of Human Factore and Ergonomics
948 - Psychological Bulletin
949 - The Social Psychology of Intergroup Relations
950 - Isses, Theory and Research in Industrial /Oraniztional Psychology
951 - Journal of Applied Psychology
952 - Handbook of Work Group Psychology
953 - Annual Review of Psychology
954 - Human Factors Certifiction of Advanced Aviation Systems
955 - Ergonomics
956 - Human Factors
957 - Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics: Hntergration of Theory and Application
958 - Revisiting The Allocationof Functions Issue
959 - Contemporary Ergonomics
960 - Scientific Managment
961 - Psychological Bulletin
962 - Psychological Review
963 - THeorg, Research and Models
964 - Presonal Psychology
965 - Training for a Rapidly Changing Workplace: Application of Psychological Research
966 - Journal of Occupational Health Psychology
967 - Looking Forward to Work
968 - Harvard Business Review
969 - Human in the Workplace: Human Resource Initiatives
970 - Ensuring Minority Success in Corporate Management
971 - Organizations in Action
972 - Psychological Review
973 - Sloan Management Review
974 - Exploring Affect The Selected Writings of Sylvan S.Tomkins
975 - Psychological Testing: A Managers Guide
976 - Women in Management Review
977 - Journal of Applied Psychology
978 - Handbook of Industrial and Organizational Psychology
979 - Human Relations
980 - Aerospace Medicine
981 - Administrative Science Quarterly
982 - Journal of Applied Psychology
983 - Journal of Personality
984 - Motivation and Emotion
985 - Readings in the Management of Innovation
986 - The N Factor in Executive Survival
987 - Journal of Organizational Behaviour
988 - Journal of Occupational Behavior
989 - International Journal of Man-Machine Studies
990 - Energetics and Human Information Processing
991 - Psychology of Stress
992 - Acta Psychologica
993 - Journal of Applied Psychology
994 - Journal of Applied Psychology
995 - Journal of Applied Psychology
996 - Biologacal Psychology
997 - Journal of Gerntology: Psychological Sciences
998 - General Systems Theory
999 - Work and Motivation
1000 - The New Leadership: Managing Participation in Organiztions
1001 - Leadership and Decision-Making
1002 - Risk-Taking Behaviour
1003 - Administrative Science Quarterly
1004 - Organizational Behavior and Human Performance
1005 - Combating Age Barriers in Employment
1006 - The Changing Nature of Work
1007 - Journal of Organizational Behavior
1008 - Journal of Applied Psychology
1009 - Work: Unemployment and Mental Health
1010 - Journal of Occuptional Psychology
1011 - Work and Stress
1012 - Handbook of Industrial and Organizational Psychology
1013 - Human Resource Managment Journal
1014 - Work and Stress
1015 - Psychology at Work
1016 - The Impact of Work on Older Adults
1017 - International Review of Industrail and Organizational Psychology
1018 - Journal of Occuptional and Organizational Psychology
1019 - International Journal of Training and Development
1020 - Presonnel Psychology
1021 - Age and Employment: Policies.Attitudes and Practices
1022 - International Journal of Human-Computer Studies
1023 - International Journal of Production Research
1024 - Academy of Management Journal
1025 - Health Psychology
1026 - British Journal of Social Psychology
1027 - Aging and Human Performance
1028 - Innovation and Creativity at Work
1029 - Innovation and Creativity at Work
1030 - Journal of Applied Psychology
1031 - Creating Tomorrow s Organizations
1032 - Teamworking in Primary Healt Care:a Review of Its Effectiveness
1033 - Handbook of Best Practices for Teams
1034 - Psychosocial Sress: Perspectives on Structure, Theory, Life-Conurse and Methods
1035 - Social Problems
1036 - Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance
1037 - Varieties of Attention
1038 - MultipleTask Performance
1039 - Engineering Psychology and Human Performance
1040 - Human Factors
1041 - Human Factors in Aviation
1042 - Academy of Managment Journal
1043 - Human Mental Workload
1044 - Applied Psychology: an International Review
1045 - Information, Organiztional and Managment
1046 - Risk Analysis
1047 - Journal of Experimental Psychology
1048 - Isses, Theory and Research in Industrial/Organiztional Psychology
1049 - Work and Stress
1050 - A Strategy of Change
1051 - Biological Psychology
1052 - Multiple-Task Performance
1053 - Journal of Occuptional Psychology
1054 - Journal of Occuptional and Organizational Psychology
1055 - The Machine that changed the World
1056 - Assessment Centres: Indentifying and Developing Competence
1057 - Assessment Centers: Indentifying and Developing Competence
1058 - Institute of Chemical Engineers Symposium Series
1059 - Ergonomics
1060 - Industrial Organization:They and Practice
1061 - Experimental Psychology
1062 - Aging and Working Capacity
1063 - Journal of Business and Psychology
1064 - Acadmy of Management Journal
1065 - Human Relations
1066 - Journal of Occuptional and Organiational Psychology
1067 - Human Factors
1068 - Leader in Organizations
1069 - Ergonomics
1070 - Cognitive Science
1071 - Journal of Applied Psychology
1072 - In the Age of the Smart Machine: the Future of Work and Power
Human Factors
عنوان کتاب :
Operator Effort and the Measurement of Heart-rate Variability
عنوان مقاله :
Aasman J
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
-
محل نشر :
-
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1987
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com