امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (453) مراجع فارسی (14) مشخصات کتاب

1 - Journal of Economic History
2 - Journal of Economic History
3 - American Economic Review
4 - An Economic Theorists Books of Tales
5 - Human Rights Quarterly
6 - Growth and Integration, edited by Francois Bourguignon and Boris Pleskovic
7 - Ideas for Development: Reflecting Forwards, Institute of Development Studies
8 - Growth Without Development an Economic Survey of Liberia
9 - Journal of Economic History
10 - Business Environment and Comparative Advantage in Africa: Evidence from the Investment Climate Data
11 - New paper Development
12 - Price Theory
13 - Bread and Democracy in Germany
14 - The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development
15 - Quarterly Journal of Economics
16 - Journal of Comparative Econoomics
17 - The End of Poverty: Economic possibilities for our Time
18 - Kyklos
19 - Policy research Working Paper
20 - Paper Prepared for the Workshop on Assessing European Judicial Systems
21 - UNIDO Industrial Priorities in Developing Countries
22 - American Economic Review
23 - The Theory of Economic Growth
24 - Journal of Monetary Economics
25 - Democratic theory: Essays in Retirval
26 - Phases of Capitalist Development
27 - Pakistan Economic and Social Review
28 - www.onoecd.org
29 - -
30 - Theory of Justice
31 - Political and Economic Weekly
32 - Eleventh, World Conference of the Society for International Development
33 - Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and Deprivation
34 - Tanner Lectures on Human Values
35 - Political Economic Journal of India
36 - The Concise Dictionary Current English
37 - Land and Labour in China
38 - Unfinished Business: A Comparative Assessment of Environmental Problems
39 - The East Asian Miracle
40 - American Economic review
41 - Society, Politics and Economic Development
42 - Development of Emerging Countries
43 - Journal of Inter American Statistical Institute
44 - Food Research Institute University
45 - First Things First: Meeting Basic Human Needs in Developming Countries
46 - Contents and Measurement of Social Economic Development
47 - National Social Indicators Research
48 - NBER Working Paper
49 - -
50 - Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization
51 - Econometrica
52 - The Role of Government in East Asian Economic Development: Comparative Institutional Analysis
53 - Brookings Papers on Economic Activity
54 - Working Paper
55 - Quarterly Journal of Economic
56 - MIT Press for NBER
57 - European Economic Review
58 - CEPR Discussion Paper
59 - Washington Contentious: Economic Policies for Social Equity in Latin America
60 - The World Bank Economic review
61 - Debt, Stabilization and Development
62 - Brookings Papers on Economic Activity
63 - Search of Prosperity: Analytic Narratives of Economic Growth
64 - Search of Prosperity: Analytic Narratives of Economic Growth
65 - American Economic Review
66 - The New Comparative Economics
67 - The Elusive Quest for Growth
68 - Journal of Monetary Economics
69 - Nimeo, Center for Global Development and Institute for International Economics
70 - National Bureau of Economic Research Working Paper
71 - Surly You're Joking Mr. Feynman
72 - Currency Crises The University of Chicago Press for the NBER
73 - NBER Working Paper
74 - Journal of Public Economics
75 - Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays
76 - NBER Working Paper
77 - The Happy Chance: The Rise of the West in Global Context
78 - Institutions and Groeth in East Asia
79 - The Politics of Economic Adjustment
80 - The World Bank Economic review
81 - Econometrica
82 - NBER Discussion Paper
83 - Growth Transitions
84 - Trade Policy and Industrialization in Turbulent Times
85 - The Role Government in East Asian Economic Development: Comparative Institutional Analysis
86 - The Strategy of Economic Development
87 - Frontiers of Development Economics
88 - American Economic Review
89 - Economics of Transition
90 - Rethinking Governance
91 - The American Economic Review
92 - Foreign Affairs
93 - The Journal of Political Economy
94 - The Benefits and Costs of Relation Based Governance: an Explanation of the East Asian Miracle and Crisis
95 - Paper Prepared for the 15th World Banks Annual Bank Conference on Development Economics
96 - Economia
97 - Brookings Papers on Economic Activity
98 - Economic Growth in Latin America and the Caribbean: Stylized Facts, Explanations and Forecasts
99 - Journal of Development Economics
100 - American Economic Review
101 - Structural Reforms in Latin America: What Has Been Reformed and How to Measure It
102 - The World Economy: A Millennial Perspective, OECD Development Centre
103 - Journal of Economic Theory
104 - World Development
105 - Search of the Holy Grail: Policy Convergence, Experimentation and Economic Performance
106 - Journal of Political Economy
107 - Fads and Fashion in Economic reforms: Washington Conference on Second Generation Reforms
108 - Institution, Institutional Change and Economic Performance
109 - The Rise of the Western World: A New Economic History
110 - G-24 Discussion Paper
111 - Accumulation of Foreign Exchange Reserves and Long Term Growth
112 - Search of Prosperity: Analytic Narratives of Economic Growth
113 - Macroeconomics
114 - Journal of Development Economics
115 - Journal of Development Economics
116 - Economic Journal
117 - The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto
118 - The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Gures
119 - The Dynamics of Korean Development
120 - A Strategy for Development
121 - Search of Prosperity: Analytic Narratives of Economic Growth
122 - The Big Push, Industrialization and International Trade: The Role of Exports
123 - Democracy Realized: The Progressive Alternative
124 - Journal of Economic Growth
125 - Canadian Journal of Economics
126 - The POlitical Economy of Poverty, Equity and Growth: Five Open Economies
127 - Latin American Adjustment: How Much has Happened?
128 - From Slow Growth to Slow Reform
129 - The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policies
130 - Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter
131 - Journal of Development Economics
132 - NBER Macroeconomics Annual
133 - William Cavendish and Perry Misty, Adjusting Privatization: Case Studies From Developing Countries
134 - American Economic Review
135 - Journal of Economic Perspective
136 - Prizatization in Ghana, Post Prizatization Response of Enterprise Fieldwork Report
137 - Journal of Intenational Development
138 - Development Debacle: The World Bank in the Philippines
139 - www.tni.org
140 - World Development
141 - WIDER Working Paper
142 - Privatization in Sub-Sahara Africa: Results, Prospects and New Approach
143 - The Intelligent Person Guide to Liberalization
144 - The IMF and Developing Countries, Issues and Evidence
145 - Wall Street Journal
146 - Silent Revolution: The International Monetary Fund1979-89
147 - Globalization, Rutledge
148 - World Policy Journal
149 - Foreign Policy
150 - Beyond Britton Woods: Alternatives to the Global Economic Order
151 - The Ecologist Report
152 - Joseph Stiglitz and the World Bank
153 - The Role of State in Economic Change
154 - World on Fire How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability
155 - The Globalization of Poverty: Impact of IMF and World Bank Reforms
156 - Journal of International Development
157 - Privatization and Equity
158 - Adjustment Lending Revisited: Policies to Restore Growht
159 - From Adjustment to Development in Africa: Conflict, Controversy, Convergence, Consequesnces?
160 - World Development
161 - Quarterly Journal of Economics
162 - PIDE Tidings
163 - International Context Libros dela CEPAL Review
164 - Macro Economics, Trade,Finance, Palgrave
165 - Technological Capabilities and Export Success in Asia
166 - Development Policy in the Twenty-First Century
167 - Development Policy in the Twenty-first Century, Beyond the Post-Washington Concescus
168 - The History of Sexuality
169 - Alternative Strategies for Economic Development
170 - The Missing Link?
171 - IMF Staff Papers
172 - Journal of Economic Issues
173 - Mandate for Leadership III: Policy Strategies for the 1990
174 - Transforming Development: Foreign aid for a Changing World
175 - From Adjustment to Development in Africa
176 - Trade Policy and Industrialization in Turbulent Times
177 - Diverging Paths: Comparing a Century of Scandanivian and Latin American Economic Development
178 - Democracy, Market Economy and Development
179 - International Monetary Cooperation Since Brettons Woods
180 - American Economic Review
181 - IMF Working Paper
182 - New York Times
183 - Policy Research Working Paper
184 - Round Table Lecture, Economic Honors Society
185 - The Accidental Theorist
186 - The Pakistan Development Review
187 - Radical Democracy
188 - The Impact of Privatization: Ownership and Corporate Performance in UK
189 - NBER Working Paper
190 - Building Bonds and Bridge: Social Capital and Poverty
191 - Essays in International Finance
192 - Capitalism, Socialism and Democrasy Revisited
193 - CEPAl Review
194 - World Bank Lays Blame in Global Financial Crisis
195 - Anthropology of Policy: Critical Perspective on Governance and Power
196 - Agrarian Reform and Social Transformation: Pre Condition for Development
197 - Essays in International Finance
198 - Whither Socialism
199 - Helsinki University Printing House Books From the Finnish Political Science Association
200 - Dilemmas of Development Reflections of the Counter Revolution in Development Economics
201 - Trade and Development Report
202 - Privatization: An Economic Analysis
203 - Creating Capitalism, Introduction to new edition of Governing the Market
204 - Fund Conditionality
205 - Theory and Society
206 - Country Economics Department, Adjustment Lending: An Evaluation of ten years of Experiences
207 - UNIDO, Industrial Priorteis in Developing Countries
208 - Journal of Development Studies
209 - Asia's Next Giant
210 - Review of Economic Studies
211 - Latin American Research Review
212 - Journal of DEveloping Areas
213 - Development Strategies in Semi Industrial Economies
214 - Journal of Development Economics
215 - Handbook in International Economics
216 - Quarterly Journal of Economics
217 - Foreign Trade Regimes and Economic Development: Anatomy and Consequences Cambridge
218 - Journal of Economic Development
219 - Journal of Political Economy
220 - Financial Times
221 - Structural Changes and Development Policy
222 - Industrialization and Growth: A Comparative Study
223 - Planning Import Substitution
224 - Economic Political Weekly
225 - The International Division of Labour: Problems and Prespectives
226 - The New Politics of Science
227 - The Developing Economies
228 - Kyklos
229 - The Dilemma of Import Substitution in Argentina, Policy, Theory and Practice
230 - International Trade and Development Theory
231 - The Title Essay in his Collection, Economic Backwardness in Historical Perspective
232 - Industry and Development
233 - Developing Countries
234 - A Survey of International Trade Theory
235 - Ekonmisk Tidskift
236 - Market Structure and Foreign Trade
237 - Quarterly Journal of Economics
238 - Pakistan Development Review
239 - Dependent Industrialization in Latin America: Automative Industries in Argentina
240 - MC Kee Papers on Public Credit, Commerce and Finance
241 - Trade, Growth and Balance of Payments
242 - Aspects of the Theory of Tariffs
243 - POlicy Research Working Paper
244 - Development, Economic Journal
245 - Pakistan Development Review
246 - Mexico: Industrialization and Reade Policies
247 - Industry and Development
248 - Round Table Lecture, Economic Honors Society New York University
249 - Journal of Political Economy
250 - Journal of Political Economy
251 - Handbook of International Economics
252 - Industrial Priorities in Developing Countries
253 - International Economics: Theory and Policy
254 - Geography and Trade
255 - Unido Industrial Priorities in Developing Countries
256 - Journal of Development Studies
257 - Journal of Political Economy
258 - Oxford Economic Papers
259 - Oxford Bulletin of Economics and Statistics
260 - Financial Times
261 - An Essay on Trade and Transformation
262 - Economic Development: Theory, Policy and International Relations
263 - Project Apprasial and Planning for Developing Conntries
264 - Industry and Trade in Some Developing Countries: A Comparative Study
265 - Economic Progress and Policy in Developing Countries
266 - Economic and Political Weekly
267 - Quarterly Journal of Economics
268 - Journal of Development Economics
269 - Journal of Political Economy
270 - Trade and Growth of the Advanced Developing Countries in the Pacific Basin
271 - Economic Records
272 - Economic History
273 - International and International Trade
274 - The Philippines: Industrialization and trade Policies
275 - Pakistan Development Review
276 - Review of Economics and Statistics
277 - Structural Change and Economics Dynamics
278 - Perspectives on Technology
279 - Review of Economics and Statistics
280 - Technology and Under Development
281 - Industry and Accumulatin in Africa
282 - The Indian Economic Journal
283 - Growth Theory: An Exposition
284 - Pakistan Development Review
285 - Economic Development and Cultural Change
286 - Privatization in Eastern Europe: Incentives and the Economics of Transition
287 - Trade and Development Report
288 - Creating Capitalism Introduction to new Edition of Governing the Market
289 - Trade Liberalization Among Major Wold Trade Areas
290 - Journal of Aeroneutical Science
291 - Industrialization and Trade Policies of OPEC Countries
292 - The Economic Theory of Agrarian Institutions
293 - American Journal of Agrarian Economic
294 - Paper Presented at 1999 ABCDE World Conference
295 - The Economics of Rural Organization: Theory, Practice and Policy
296 - Securing Development in an Unstable World
297 - The American Economic Review
298 - Working Paper
299 - Journal of African Economics
300 - World Bank Policy Research Working Paper
301 - International Economic Review
302 - Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity
303 - World Economic Prospects
304 - An Economic Theorists Book of Tales
305 - IInfomation, Incentive and Bargaining in the Japanese Economy
306 - European Journal of Political Research
307 - Quarterly Journal of Economics
308 - The Intelligenct Persons Guide to Liveralisation
309 - Journal of Political Economy
310 - American Economic Review, Paper and Prpcecdomgs
311 - Preseented at a Workship on Democracy and Development in Africa, Convened by the Caluse Gulbenkian Foundation in Lisbon Portugal
312 - Public Opinion Democracy and Market Reform in Africa
313 - Journal of Economic ISSUES
314 - Annual Review of political Science
315 - Liberty,market and State Political Economy in the 1980s
316 - Harvard International Law Journal
317 - New Society
318 - The Index of Freedom: Essays in Honor of Isaiah Berlin
319 - The Observer
320 - Legal Foundations of Capitalism
321 - On Democracy
322 - Taking Japan Seriously
323 - The World of Goods: Towards an anthropology of Consumption
324 - The World and Sword: How Techniques of Information and Violence have shaped the world
325 - Hunger and Public Action
326 - Choosing the Right Pond: Human Behaviour and Quest for Status
327 - One Market Under God
328 - The Lexus and Olive Tree: Understanding Globalization
329 - Free to Choose: A Personal Statement
330 - American Economic Review
331 - Contemporary Political Philosophy: an Anthology
332 - The Cruel Choice: A New Concept in the theory of development
333 - Retrieving Democracy: In Search of Civic Equality
334 - Alternative Strategy for Economic Development
335 - Journal of Development Planning
336 - Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries
337 - The Road to Serfdom
338 - Ecological Economics
339 - The Third Wave
340 - Background Paper for the World Development Report, Dynamic Development in a Sustainable World
341 - British Journal of Political Economic System
342 - Wealth and Freedom: An Introduction to Political Economy
343 - Pakistan Development Review
344 - World Development
345 - Anarchy, State and Utopia
346 - Journal of Political Economy
347 - Journal of Law and Economics
348 - A Theory of Freedom from psychology to politics of Agency
349 - Public Choice
350 - Capitalism Socialism and Democracy Revisited
351 - Democracy and Development
352 - Resources, Values and Development
353 - www.cipe.org
354 - e-Journal
355 - Creating Capitalism Introduction to new edittion of Governing the Market
356 - Social Justice and the Liberal State
357 - Journal of Economic History
358 - Ethics
359 - Critical Review
360 - www.randybarnett.com
361 - Theories of Justice Berkeley
362 - Four Essays on Liberty
363 - Is the Market Moral? A Dialogue on Religion, Economics and Justice
364 - Courses Toward Urban Life: Archeaological Considerations and some Cultural Alternatives
365 - www.constitution.org
366 - Readings in Political Philosopher
367 - Ethics
368 - Welfare Economics and Externalities in an open ended universe: A Modern Austrain Perspective
369 - Economics and Hermeneutics
370 - Philosophy and public Affairs
371 - Doing and Deserving: Essays in the theory of Responsibility
372 - Justice, Equal Opportunity and the Family
373 - Review of Austrian Economics
374 - Economic Analysis and Moral Philosophy
375 - Bakers Dictionary of Christian Ethics
376 - Review of Austrian Economics
377 - The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life
378 - Syntheses
379 - Leviathan
380 - 31 Ottawa Law Review
381 - The Market System: What it is, how it works and what to make of it
382 - www.constitution.org
383 - Laphilosophie Morale Examen Historique et eritique deos grands systems
384 - Human Action: A Treatise on Economics
385 - Frontiers of Justice, Nationality, Species Membership
386 - Uber Die Gerechtlgkeit Munchen
387 - Republicanism: A theory of Freedom and Government
388 - A Theory of Justice
389 - 50 Question on Natural Law Sanfrancisco
390 - www.mises.orj
391 - Equality of Opportunity Cambridge
392 - Liberalism and the Limits of Justice
393 - Cambridge Journal of Economics
394 - Social Welfare and Individual Responsibility
395 - Animal Behavior
396 - www.Belmont.edu
397 - The Economics of Rights, Cooperation and Welfare
398 - The Human use of Human Being: Cybernetics and Society
399 - The Moral Sense
400 - Journal of Law, Economics and Organization
401 - Southern Economics Journal
402 - Breaking the Environment Policy Gridlock
403 - The Birth of a transfer Society
404 - Journal of Law and Economics
405 - Water Markets: Priming the invisible pump
406 - Translated by Carness Lord
407 - The Noblest Triumph: Property and Prosperity Through the Ages
408 - Courses Toward Urban Life: Archacological Considerations and Some Cultural Alternative
409 - World Development
410 - American Economic Review
411 - The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Faols Everywhere Else
412 - Economic Inquiry
413 - Open Access Versus Common Property, In Property Rights: Cooperation Conflict and Low
414 - Peasant Economics
415 - Liberty, Property and the Law: Private and Common Property
416 - The Machinery of Freedom
417 - Morals by Agreement
418 - Review of Austrian Economics
419 - The Fishery Journal of Political Economy
420 - Lord Action a Study in Conscience and Policies
421 - Property Rights in a Social and Ecological Context
422 - Law, Legislation and Liberty
423 - Leviathan
424 - Environmental Economics
425 - Hale law Journal
426 - The Philosophical Works
427 - The Social Costs of Private Enterprise
428 - In Quest of the Sacred Baboon
429 - Virginia Law Review
430 - www.constitution.org
431 - A History of World Societies
432 - The Papers of James Madison
433 - Quaternary Extinction
434 - Money for Nothing
435 - Harvard Law Review
436 - Human Action: a Treatise on Economics
437 - The Idea of Property in Law
438 - Property and Freedom
439 - The Virtue of Selfishness
440 - Human Rights in the World an Introduction to the Study of International Protection of Human Rights
441 - Studies in Comparative International Development
442 - For a Liberty, the Libertarian Manifesto
443 - Making the Commons Work
444 - Economic Theory of Social Institution
445 - Economics and Philosophy
446 - Animal Behavior
447 - Basic Economics: A Citizen Guide to the Economy
448 - The Economics of Rights, Cooperation and Welfare
449 - Journal of Economic Issues
450 - Economics
451 - Common Property Resources and the Poor in Saharan
452 - Tennessee Law Review
453 - Duing Business
Journal of Economic History
عنوان کتاب :
Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind
عنوان مقاله :
Abramovitz M
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
-
محل نشر :
-
نام ناشر :
January
ماه نشر :
1986
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com