امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (9) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيش گفتار 7
فصل اول: چگونگي پيدايش و تکامل اقتصاد کلان 11
مقدمه -
تعريف اقتصاد کلان -
چگونگي پيدايش و تکامل اقتصاد کلان -
شاخص هاي اصلي اقتصاد و ادوار اقتصادي -
قوانين تجربي و رابطه بين شاخص هاي اصلي اقتصاد کلان -
حسابداري ملي -
مسائل با حل -
فصل دوم: الگوي درآمد- مخارج 29
مقدمه -
الگوي جريان مدور -
الگوي درآمد-مخارج و سطح تعادل -
تناقض در صرفه جويي -
مثالهايي در مورد کاربرد الگوي تعيين سطح تعادل درآمد ملي -
تثبيت کننده هاي خودکار -
بودجه- مازاد يا کسري -
سياست هاي مالي و اثر ادوار اقتصادي -
ضميمه فصل در مورد الگوي تقاضاي کل- عرضه کل -
فصل سوم: الگوي IS - LM 63
مقدمه -
تعادل در بازار کالا و منحني IS -
نرخ بهره و مخارج مستقل -
شکل منحني IS -
انتقال منحني IS -
استخراج جبري تابع IS -
نقاط خارج از منحني IS -
تعادل در بازار پول و دارايي -
تقاضاي اسمي و واقعي براي پول و ساير دارائي ها -
منحني LM -
عرضه پول -
تقاضا براي پول -
تعادل در بازار پول و استخراج LM -
تعادل در بازار کالا و پول -
مسايل با حل -
فصل چهارم: کاربرد الگوي IS -LM : سياست هاي مالي و پولي 97
مقدمه -
تحليل سياست مالي با استفاده از الگوي IS - LM -
محاسبه مقدار ضريب افزايش سياست مالي -
دام نقدينگي -
حالت کلاسيک ها -
تحليل سياست پولي با استفاده از الگوي IS - LM -
محاسبه مقدار ضريب افزايش سياست پولي -
سياست پولي و دام نقدينگي -
سياست پولي و حالت کلاسيک ها -
تاثير سياست هاي پولي و مالي -
مسايل با حل -
فصل پنجم: نظريه مصرف و پس انداز 117
مقدمه -
فرضيه درآمد مطلق کينز -
مروري بر فرضيه درآمد مطلق -
فرضيه درآمد نسبي -
دو مفهوم درآمد نسبي -
تحليل فرضيه درآمد نسبي -
مشکلات همراه با فرضيه درآمد نسبي -
فرضيه ادوار زندگي -
الگوي اصلي فرضيه ادوار زندگي -
مشکلات فرضيه ادوار زندگي -
فضيه درآمد دائمي -
تحليل فرضيه درآمد دائمي -
مشکلات فرضيه درآمد دائمي -
مسائل با حل -
فصل ششم: نظريه سرمايه گذاري 137
مقدمه -
تصميم به سرمايه گذاري -
هزينه به کارگيري با استعمال سرمايه -
تحليل روش ارزش فعلي -
عرضه منابع مالي و تعيين نرخ بهره در بازار سرمايه -
اصل شتاب و سرمايه گذاري -
نظريه شتاب ثابت -
نظريه شتاب انعطاف پذير -
سرمايه گذاري در مسکن -
سرمايه گذاري در موجودي انبار -
ضميمه فصل شامل مسايل با حل -
فصل هفتم: عرضه کل و تقاضاي کل 167
مقدمه -
عرضه و تقاضاي کل در رابطه با سطح قيمت -
منحني تقاضاي کل واقعي -
شيب تابع تقاضاي کل واقعي -
جابه جايي تقاضاي کل واقعي -
اثر سياست مالي -
اثر سياست پولي -
منحني عرضه کل واقعي -
تلفيق توابع عرضه و تقاضاي کل -
اثر سياست هاي پولي و مالي با استفاده از توابع عرضه و تقاضاي کل -
حالت کينزيها -
حالت کلاسيک ها -
قضيه جانشيني جبري -
انعطاف قيمت ها -
نيروهاي خود تصحيح کننده و اثر پيگو -
ضميمه (1)؛ شکل تابع تقاضاي کل واقعي -
ضميمه (2)؛ مقايسه اقتصاد کلاسيک با اقتصاد کينز -
فصل هشتم: تورم 205
مقدمه -
آثار تورم -
علل تورم -
چه کساني از تورم زيان مي برند و چه کساني سود؟ اثر تورم بر توزيع و توليد -
اثر تورم بر بودجه دولت و بازرگاني خارجي -
اثر تورم در ايجاد ابهام در تصميم گيري هاي اقتصادي و آثار رواني آن -
تورم ناشي از فشار تقاضا -
تورم ناشي از فشار هزينه -
تحليل علل تورم با استفاده از الگوي عرضه کل - تقاضاي کل -
پديده رکود - تورمي -
شوک عرضه -
رابطه بين تورم و بيکاري -
شکل اوليه و گسترش يافته منحني فيليپس -
فصل نهم: تورم، اشتغال و توليد 221
مقدمه -
تحليل منحني فيليپس بر پايه الگوي عرضه و تقاضاي بازار کار -
تحليل منحني فيليپس بر پايه عوامل سازماني -
بازار کار و رابطه بين دستمزد-اشتغال -
عرضه کل و دستمزد -
رابطه بين توليد و قيمت -
عرضه کل و منحني فيليپس -
نظريه فريدمن و فيليپس -
جابه جايي منحني فيليپس -
منحني فيليپس در بلند مدت -
فصل دهم: اقتصاد کلان در حالت اقتصاد باز 239
مقدمه -
حساب تراز پرداخت ها و سيستم پول بين المللي -
نظام نرخ ارز ثابت -
نظام نرخ ارز شناور -
تحليل بخش خارجي با استفاده از الگوي IS - LM -
حالت اول: سيستم نرخ ارز ثابت و حذف حساب سرمايه از تراز پرداخت ها -
اثر تغيير در مخارج مستقل بر الگو -
اثر تغيير در صادرات بر الگو -
کاربرد سياست ها و محدوديت آن ها -
تحليل بخش خارجي با استفاده از الگوي عرضه کل- تقاضاي کل -
فرآيند تعديل خودکار کلاسيک ها -
روش هاي تاينکسري تجاري و يا تضعيف پولي در نظام نرخ ارز ثابت -
حالت دوم: در نظر گرفتن حساب سرمايه و سيستم نرخ ارز ثابت -
حالت تعادل در الگوي PB/IS - LM -
شوک هاي خارجي و الگوي PB/IS - LM -
نکته اصلي بحث -
تحرک کامل سرمايه و منحني BP -
سياست انبساط پولي در حالت نظام ارزي انعطاف پذير و تحرک کامل سرمايه -
اثر انتظار افزايش ارزش پول داخلي در حالت نظام ارزي انعطاف پذير و تحرک کامل سرمايه -
فهرست منابع 279


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com