امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
تجليل مقدماتي از مدل ((آدکار)) 7
پيشگفتار 13
پيشگفتار مترجم 21
تقديرنامه ي نويسنده 23
پيشگفتار نويسنده 25
فصل اول :رئوس کلي مدل ((آدکار)) 29
فصل دوم :آگاهي 33
فصل سوم: تمايل 45
فصل چهارم :دانش 51
فصل پنجم : توانمندي 59
فصل ششم:مقاوم سازي 65
فصل هفتم :مدل آدکار 71
فصل هشتم :آگاهسازي 89
فصل نهم:ايجاد تمايل 105
فصل دهم :توسعه ي دانش 129
فصل يازدهم:پرورش توانمندي 139
فصل دوازدهم:مقاوم سازي تغيير 145
فصل سيزدهم :خلاصه اي از عناصر تواناسازي آدکار 153
فصل چهاردهم : کاربردهاي مدل آدکار 157
منابع و ماخذ 171
آشنايي با فعاليت هاي شرکت توسعه مهندسي بازار گستران آتي(TMBA ) 173
پايان 191


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com