امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
راز رهبري1: تغيير کن قبل از اينکه خيلي دير شود-راز رهبري2: فرصت را درياب و از مسئوليت خود شانه خالي نکن-راز رهبري3: آماده و مشتاق نوشتن مجدد برنامه خود باش 7
راز رهبري4: هرچه مديريت مسائل کمتري را برعهده داشته باشي، بهتر مي تواني از عهده مديريت آن ها بربيايي 12
راز رهبري5: نگاهي دقيق به کل تجارت خود داشته باش و در اسرع وقت مشخص کن که چه زمينه هايي نياز به اصلاح دارند، چه زمينه هايي نياز به پرورش و توسعه دارند و چه زمينه هايي نياز به پاکسازي دارند 14
راز رهبري6: با واقعيت روبه رو شو-راز رهبري7: يک ايده کلي را دنبال نکن، به جاي آن يک سري اهداف محدود و مشخص را به عنوان راهکارهاي تجاري در نظر بگير و در جهت عملي کردن آن ها گام بردار 20
راز رهبري8: يا نفر اول باش يا نفر دوم 26
راز رهبري9: قبل از اينکه خيلي دير شود اندازه را کوچک کن-راز راهبري10: در تصميم براي چگونه تغيير دادن شغلت، هيچ چيز نبايد قرباني شود-راز رهبري11: وقتي در جستجوي يک بازار کار خوب هستي، هيچ مزيتي براي در جستجوي جنگ و مبارز بودن، وجود ندارد. اگر در ميدان مبارز باشي در شغلت مبارز خواهي بود اما اگر نتواني موفق شوي بايد راهي براي بيرون رفتن از ميدان پيدا کني 33
راز رهبري12: فرهنگي را خلق کن و آن را گسترش بده 46
راز رهبري13: به گذشته گير نده!سعي کن تغيير کني-راز راهبري14: مدام دستور کار خود را مورد بررسي قرار بده و در صورت لزوم به آن پاداش بده 52
راز رهبري15: ايده ها را منتقل کن و منابع را معين کن، سپس از مسير خارج شو-راز رهبري16: اطمينان حاصل کن که هرکسي در شغل تو براي اتخاذ تصميم، تمام اطلاعات مورد نياز را در اختيار دارد-راز رهبري17: جايي که افراد امکان پيشرفت و رشد دارند جو مورد نظر را به وجود آور، منابعي مانند در دسترس قرار دادن ابزارهاي آموزشي که افراد بتوانند افق هاي خود را گسترده کنند 59
راز رهبري18: از شر چاقي خلاص شو 69
راز رهبري19: ديدگاهت را بيان کن، سپس به کارمندانت اجازه بده خودشان اجراي آن را برعهده بگيرند 76
راز رهبري20: مانند يک شرکت يا يک سازمان کوچک عمل کن 84
راز رهبري21: پيش به سوي جهش عظيم 89
راز رهبري22: هيچ مهم نيست که تا چه اندازه استقامت داري موارد غيرمهم را در دست بگير 99
راز رهبري23: سريعتر حرکت کن 108
راز رهبري24: مرزها و محدوديت ها را از بين ببر-راز رهبري25: جستجو براي يک اشتراک مساعي بين مشاغل(اشتياق براي يکپارچه ساختن تفاوت ها) 116
راز رهبري26: کارگران و کارمندان خود را تقويت کن 127
راز رهبري27: جوي ايجاد کن که کارکنان تو احساس آزادي و ابراز عقيده داشته باشند 135
راز رهبري28: گوش دادن به افرادي که در واقع کار را آن ها انجام مي دهند-راز رهبري29: حذف امور اضافي و غيرضروري 143
راز رهبري30: جلوي کارگران خود بايست و به سوالات آن ها پاسخ بده 149
راز رهبري31: تسريع در سرعت، سادگي و اعتماد به نفس 157
پايان 176


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com