امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 13
بخش اول : آشنايي با برنام ريزي گردشگري 17
فصل 1 : پيشينه برنامه ريزي گردشگري - پيشينه تاريخي توسعه گردشگري در جهان 19
تکامل برنامه ريزي گردشگري 31
گردشگر و سيستم گردشگري 35
فصل 2 : رويکردي بر برنامه ريزي گردشگري 41
مفاهيم توسعه گردشگري 45
سطوح و انواع برنامه ريزي گردشگري 51
اجزا و عناصر توسعه گردشگري 55
سازماندهي پروژه گردشگري 57
بخش دوم : برنامه ريزي ملي و منطقه اي گردشگري 63
فصل 3 : فرايند هاي برنامه ريزي و پيمايش هاي عام 65
پيمايش عمومي در خصوص ويژگي هاي منطقه 72
بررسي عناصر سازماني 78
نمونه هاي موردي 82
فصل 4 : فعاليت ها و جاذبه هاي گردشگري - رويکرد پيمايش و ارزيابي 91
انواع فعاليت ها و جاذبه هاي گردشگري 92
ساير ملاحظات در جذابيت مقاصد 105
فنون و پيمايش و ارزيابي 107
مطالعات موردي 112
فصل 5 : بازارهاي گردشگري تسهيلات ، خدمات و زير ساخت ها 119
پيمايش خدمات و امکانات گردشگر 124
بررسي حمل و نقل و ساير زير ساخت ها 132
نمونه موردي 138
فصل 6 : تجزيه و تحليل و تلفيق در فرايند برنامه ريزي - رويرکد عام به تجزيه و تحليل 143
تجزيه و تحليل بازار 144
تعيين تسهيلات و زير ساخت هاي مورد نياز گردشگران 147
تجزيه و تحليل يکپارچه و تلفيق 154
تجزيه و تحليل ظرفيت تحمل 157
نمونه موردي 163
فصل 7 : تدوين سياست و برنامه گردشگري - اشکال مختلف توسعه گردشگري 169
تدوين سياست هاي گردشگري 179
فنون تدوين برنامه 185
اصول برنامه ريزي ملي و منطقه اي 191
نمونه هاي موردي 197
بخش سوم : برنامه ريزي در سطح جامعه محلي 203
فصل 8 : برنامه ريزي مجتمع هاي تفريحي 205
رويکرد برنامه ريزي مجتمع هاي تفريحي 207
اصول برنامه ريزي مجتمع هاي تفريحي 217
تدوين طرح مجتمع تفريحي 220
برنامه ريزي جهت ارتقاي مجتمع تفريحي موجود 223
نمونه هاي موردي 224
مجتمع تفريحي ناسادوآ ، بالي 225
مجتمع تفريحي مآاونا لاني ، هاوايي 229
فصل 9 : برنامه ريزي گردشگري شهري و ساير اشکال - رويکردي بر برنامه ريزي 233
برنامه ريزي گردشگري شهري 234
مشکلات خاص در برنامه ريزي گردشگري شهري 235
فرايند برنامه ريزي 236
برخي از اصول برنامه ريزي 239
اهميت طراحي مناسب شهري 241
برنامه ريزي شهرهاي تاريخي 242
برنامه ريزي گردشگري با علايق ويژه ، گردشگري ماجراجويانه و گردشگري جايگزين 244
برخي از ملاحظات برنامه ريزي گردشگري با علايق ويژه 245
برنامه ريزي گردشگري ماجراجويانه 247
برنامه ريزي گردشگري روستايي 250
برنامه ريزي گردشگري کشاورزي 252
ساير اشکال گردشگري جايگزين - برنامه ريزي در ساير اشکال گردشگري 253
گردشگري مبتني بر حمل و نقل آبي 254
گردشگري حمل و نقل - محور 256
گردشگري اقامتگاهي 257
امکانات کمپ زني و کاروان 258
گردشگري قومي ، خاطره انگيز ، مذهبي و جوانان 259
نمونه هاي موردي - برنامه ريزي و توسعه گردشگري در بوتان 260
برنامه گردشگري روستايي در نوسا تنگارا ، اندونزي 264
فصل 10 : برنامه ريزي جاذبه هاي گردشگري - رويکرد برنامه ريزي 267
برنامه ريزي و مديريت جاذبه هاي طبيعي - رويکرد برنامه ريزي و سياست گذاري 269
فرايند و فنون برنامه ريزي 270
اصول برنامه ريزي 271
مديريت استفاده و بهره برداري از پارک 273
رويکرد مديريت منطقه اي 274
تسهيلات ويژه طبيعت - محور 275
برنامه ريزي و مديريت منابع و جاذبه هاي فرهنگي - برنامه ريزي براي مناطق تاريخي و باستاني 276
مديريت هنر و صنايع دستي 279
مديريت ساير منابع و جاذبه هاي فرهنگي 280
ملاحظات برنامه ريزي جاذبه هاي ويژه - پارک هاي موضوعي 285
برنامه ريزي براي تسهيلات برگزاري همايش و کنفرانس 286
ساير تسهيلات - ملاحظات ويژه استفاده بازديدکنندگان از جاذبه ها 287
نمونه هاي موردي 291
پارک ملي باستان شناسي بوروبودور 292
طرح توسعه فتحپور سيکري 293
سازماندهي و مديريت بازديد کنندگان در اثر ملي باندلير 295
مديريت حيات وحش در زامبيا 296
فصل 11 : استاندارد هاي توسعه و طراحي - اهميت تدوين استانداردها 299
برخي ملاحظات در برنامه ريزي سايت هاي گردشگري - جلوگيري از بروز مخاطرات زيست محيطي 300
روابط بين ساختمان ها 301
حفظ و نگهداري ديد و منظر 304
استانداردهاي ايجاد و توسعه سايت هاي گردشگري 306
انواع استانداردهاي توسعه - تدوين استانداردهاي توسعه 307
ملاحظات طراحي - طراحي معماري 315
طراحي چشم انداز 317
طراحي مخصوص معلولان 319
طراحي مهندسي 320
استانداردهاي کيفيت امکانات گردشگر - اقامتگاه و رستوران ها 322
برگزار کنندگان تور و خدمات مسافرتي - کاربرد استانداردها 324
نمونه هاي موردي - طرح هتل ماهيگيري ورزشي در زنگبار 326
مجتمع تفريحي پيست اسکي واچوست 329
بخش چهارم : ملاحظات اجتماعي - اقتصادي و زيست محيطي 333
فصل 12 : اثرات زيست محيطي - ارتباط بين گردشگري و محيط زيست 335
انواع اثرات زيست محيطي - اثرات مثبت 338
اثرات منفي 340
کيفيت محيط زيست - سياست هاي زيست محيطي و اقدامات کنترل اثرات 343
سياست هاي زيست محيطي 344
اقدامات کنترلي اثرات زيست محيطي 345
ارزيابي اثرات زيست محيطي 347
رويکرد ارزيابي اثرات زيست محيطي - مدل ارزيابي اثرات زيست محيطي 348
نمونه هاي موردي - طرح توسعه روستاي ريم در پارک ملي درياچه کراتر 350
فصل 13 : اثرات اقتصادي - اجتماعي - رويکردها به ارزيابي اثرات اقتصادي - اجتماعي 353
دورنمايي از اثرات اقتصادي - اجتماعي 354
ارتباط جامعه ميهمان و ميزبان 355
انواع اثرات اجتماعي - اقتصادي - اثرات مثبت 357
اثرات منفي 359
سياست هاي اجتماعي - اقتصادي و معيارهاي کنترل اثرات - سياست هاي عمومي در حوزه اجتماعي - اقتصادي 362
اقدامات کنترلي اثرات اجتماعي - اقتصادي 364
برنامه ريزي اجتماعي - فرهنگي 366
برنامه ريزي بهبود اقتصادي 367
سنجش منافع و هزينه هاي اقتصادي 372
نمونه هاي موردي - برنامه ريزي اجتماعي - اقتصادي در بالي 380
برنامه ريزي اجتماعي - فرهنگي در گردشگري زنگبار 386
بخش پنجم : عناصر نهادي و جراي برنامه 391
فصل 14 : برنامه ريزي عناصر نهادي گردشگري - برنامه ريزي منافع انساني در گردشگري - رويکردي بر برنامه ريزي منابع انساني 393
برنامه ريزي نيروي انساني در بخش خصوصي 402
کنترل و روزامد کردن برنامه ريزي نيروي انساني - ساختار سازماني گردشگري - اهميت سازمان هاي گردشگري 403
مدل هاي ساختار سازماني بخش عمومي 404
سازمان ملي گردشگري 406
تامين منابع مالي سازمان هاي عمومي گردشگري - سازمان هاي بخش خصوصي گردشگري 409
سازمان هاي بين المللي گردشگري - قوانين و مقررات گردشگري 410
قوانين و مقررات مرتبط 411
مشوق هاي سرمايه گذاري در گردشگري - سياست هاي سرمايه گذاري 412
انواع مشوق هاي سرمايه گذاري 414
نمونه هاي موردي - قانون سازماني در گردشگري ايسلند 415
مشوق هاي مالي براي سرمايه گذاري در امکانات گردشگري پرتغال 418
فصل 15 : اجراي طرح گردشگري - رويکردي به اجراي طرح 421
نقش هاي بخش دولتي و خصوصي و هماهنگي ميان آن ها 422
اجراي طرح هاي فيزيکي پروژه ها و برنامه ها - مرحله بندي توسعه و برناه ريزي در سطوح ملي و منطقه اي 424
ضوابط و مقررات منطقه بندي و تسهيلات گردشگري 425
برنامه ريزي تور 428
برنامه هاي فعاليت هاي پارک ها مناطق تحت حفاظت و فرهنگي - ساير برنامه ها - برنامه ريزي و توسعه پروژه 430
برنامه ريزي بازار 438
برنامه ترفيع 439
خدمات اطلاعات گردشگري 440
ساير ملاحظات - سلامت گردشگر 441
تسهيلات سفرهاي بين المللي 442
نگه داري از امکانات و زير ساخت ها و استفاده از فناوري هاي نو - رويکرد هاي سازماني 443
فرايندهاي اجرا و نظارت 444
مراحل عملي در اجرا 445
اهميت نظارت 447
نمونه هاي موردي - طرح بازاريابي و برناه بهبود محصول گردشگري جزيره مالت 448
نمونه اي از برنامه زمان بندي فعاليت هاي پروژه توسعه زنگبار 452
منابع 453
پايان 455


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com