امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيش گفتار 11
فصل 1 : طرح هاي سرمايه گذاري 15
تعريف طرح 18
طبقه بندي طرح ها 22
آماده سازي طرح براي ارزيابي 34
سرندکردن طرح ها 42
فصل 2 : روش هاي ارزيابي طرح ها : خالص ارزش کنوني 47
روش هاي ايستا ( بدون تنزيل) -روش مقايسه سود 49
روش متوسط نرخ بازده - روش هاي پويا (تنزيلي) 51
ارزش کنوني خالص در آمدهاي آتي - نرخ سود و ارزش آينده سرمايه گذاري 52
ارزش کنوني در آمد آينده 54
خالص ارزش کنوني گردش نقدي 55
انتخاب ميان طرح ها بر اساس خالص ارزش کنوني 66
حالات گوناگون در مقايسه طرح هاي مستقل 70
منحني ( نيم رخ ) خالص ارزش کنوني 76
استهلاک و سود وام ها 78
روش معادل سالانه 80
فصل 3 : روش هاي ارزيابي طرح ها : ديگر روش ها - نرخ بازده داخلي 83
حالت هاي خاص 84
مزايا و معايب نرخ بازده داخلي 86
انتخاب ميان طرح ها بر اساس نرخ بازده داخلي 93
نرخ بازده داخلي اصلاح شده 99
نسبت فايده به هزينه 102
انتخاب ميان طرح ها بر اساس نسبت فايده به هزينه 106
مزايا و معايب روش نسبت فايده به هزينه 107
مدت برگشت ( بازيافت ) سرمايه - روش ساده 108
روش تنزيلي 110
انتخاب ميان طرح ها بر اساس مدت برگشت سرمايه 113
کارايي هزينه 114
روش ساده ( غير تنزيلي) 115
روش تنزيلي 117
تحليل سربه سري 121
فصل 4 : قواعد تنظيم گردش نقدي - اجزاي گردش نقدي - دريافت هاي نقدي 129
پرداخت هاي نقدي 130
پرداخت هاي سرمايه گذاري و زمان بندي آن 132
استهلاک 136
روش خط مستقيم 137
روش مانده نزولي 138
روش جمع ارقام 140
سود ( نرخ بهره ) وام 143
تورم 149
تنظيم گردش نقدي - اقلام پرداخت ها يا هزينه ها 153
اقلام دريافت يا درآمدها - طبقه بندي اجزاي گردش نقدي 155
حساب گردش نقدي 157
فصل 5 : ديدگاه بخش عمومي 165
تفاوت در هدف ها درآمدها و هزينه ها 166
درآمدها و هزينه ها 167
وام و بازپرداخت آن 169
تفاوت در نگاه به اثرهاي بروني 170
نصيب ( مازاد)مصرف کننده 171
اثرهاي محيط زيستي 173
تفاوت در تعيين قيمت ها 176
قيمت هاي حسابداري ( سايه) 177
رويکرد موسسه بانک جهاني ( کليات) 179
قيمت سايه نرخ ارز 184
قيمت سايه نرخ تنذيل : هزينه فرصت سرمايه 189
فصل 6 : نمونه هايي ا طرح هاي بخش عمومي - طرح معاينه فني وسايل نقليه - منافع اوليه مصرف کنندگان خدمات 197
عدم النفع اوليه مصرف کنندگان 198
هزينه باني ( ستاد) اصلي طرح - درامد باني اصلي طرح - نتيجه گيري 199
طرح احداث راه - چارچوب مفهومي 200
پيش بيني تقاضا 202
درآمدها و هزينه هاي طرح هاي ترابري 204
مطالعه موردي : راه زميني 209
طرح آموزش و پرورش - هزينه ها 220
درآمدها 222
طرح ها برنامه ريزي شهري و منطقه اي 227
طرح برنامه ريزي کاربري زمين 228
گذران اوقات فراغت 231
فصل 7 : حساسيت ، ريسک و نااطميناني 235
تحليل سناريو 237
تحليل حساسيت 239
مقادير تبديل : تشخيص عوامل مهم 242
اقلام تحليل حساسيت 245
سرجمع هزينه ها و درآمدها 246
کاستي هاي تحليل حساسيت 249
تحليل ريسک و نااطميناني 250
احتمال رويدادها 251
توزيع احتمال 254
احتمال مشترک و شرطي 258
تغيير پذيري و پراکندگي 264
درخت تصميم گيري 265
ارزيابي طرح ها در شرايط ريسک : معادل قطعي و نرخ تنزيل اصلاح شده 272
تغيير پذيري نرخ تنزيل اصلاح شده و معادل قطعي 287
شبيه سازي نااطميناني به روش مونته کارلو 295
فصل 8 : ارزيابي چندمعياري 305
روش ها 307
سنجه ها و وزن آنها - سنجه ها و معيارها 308
اهميت معيارها 313
فرايند تحليل سلسله مراتبي 316
مقايسه گزينه ها : وزن ها 317
نرم افزار انتخاب کارشناسي و گسترش روش AHP 325
رتبه بندي بر اساس شباهت به راه حل آرماني - راه حل ارماني مثبت و منفي 327
مراحل تاپسيس 328
روش رتبه بندي ميانه ها 333
راه حل برنامه ريزي صفر و يک 335
راه حل روش مجارستاني 337
فصل 9 : سرمايه گذاري در شراي محدوديت منابع مالي - برنامه ريزي خطي 341
برنامه ريزي خطي اصلي ( نخستين) 342
برنامه ريزي خطي دوگان 347
چند مثال 348
برنامه ريزي صفرو يک اعداد صحيح و آميخته 360
برنامه ريزي چندهدفي 376
برنامه ريزي پويا و سهميه بندي سرمايه گذاري 388
فصل 10 : نرم افزارهاي ارزيابي طرح ها : کامفار 389
اصول نرم افزار کامفار : پروژه توليد رب گوجه فرنگي - کليات طرح 391
تعريف پروژه 392
برنامه ريزي زماني 394
محصولات 396
واحدهاي پولي 397
نرخ تنزيل 398
هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت 400
هزينه هاي توليد 405
سرمايه در گردش اوليه 408
برنامه فروش 409
سرمايه در گردش 410
محاسبه هاي اوليه 412
برنامه تامين اعتبار ماليات بر در آمد و ورود داده ها - بدهي / سرمايه صاحبان شرکت - وام - وام کوتاه مدت - هزينه فرصت سرمايه 415
ماليات شرکت - براي سهام صاحبان شرکت ( مالکان) 416
وام بانک توسعه 417
توزيع سود 420
توزيع سود سهام 422
نمونه هايي از نتايج نهايي 427
کتاب شناسي 433
واژه نامه 439
نمايه 445
پايان 456


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com