امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فهرست مطالب 7
پيشگفتار مولفين 17
فصل اول : سازمان يکپارچه 25
مقدمه- بيان يک مشکل 26
نگرش يکپارچگي در سازمان؟ 31
متدولوژي چيست؟ 33
توسعه يکپارپگي در سازمان 38
راه حل ERP- مقدمه 41
چرخه دگرگوني 45
سازمان چيست؟ 48
سازمان ارزشمند ؟ 49
ارزشمندي در يک سازمان چگونه بدست مي آيد؟- منابع چه هستند؟ 50
مدل پورتر از ساختار سازمان 52
زنجيره ارزش 57
وظيفه مديران در سازمان چيست؟ 58
فصل دوم: معماري سازمان 64
نتايج حاصله از معماري سازماني 68
هدف نهايي معماري سازماني 69
مدل زکمن 70
مدل سه بعدي يکپارچگي معماري سازماني 77
مدل سازي سازمان 81
سايت 85
مثالي از مدل سازي يک سازمان نمونه 91
رويکرد بر اساس منطقه عملياتي يا کسب و کار 92
رويکرد بر اساس واحد مستقل Company code scenario 105
رويکرد مرکز سود 113
فصل سوم: جنبه هاي ERP 117
مقدمه 118
ابعاد تاثير گذار بر پروژهERP 120
انگيزه هاي ERP 121
اثر بخشيERP 123
تحليل هزينه / فايده- فوايد- هزينه ها 124
عوامل بحراني موفقيت 129
استقرار پروژه ERP- متدولوژي استقرار 132
مديريت پروژه 134
مديريت تغييرات 135
عوامل شکست و موفقيت 137
فصل چهارم : بازمهندسي فرآيند ها و و اهميت آن در ERP 139
فرآيند کسب و کار 140
فراآيند چيست؟- اجزاي فرآيندها 141
طراحي فرآيند هاي کسب و کار- مدل سازي فرآيند 142
ويژگي هاي کنترلي و ارزيابي فرآيندهاي کسب و کار 144
متدولوژي بازمهندسي فرآيند کسب و کار- مديريت تغيير - تعريف باز مهندسي فرآيندها 146
بازمهندسي فرآيندها چيست؟ 147
اقدامات انجام شده 152
ويژگي ها و مزاياي بازمهندسي کدامند؟ 154
انواع تغييرات ناشي از پياده سازي بازمهندسي فرآيندها کدامند؟ 155
رويکرد سازمان ها به بازمهندسي فرآيندها از چه عواملي سرچشمه مي گيرد؟ 157
تفاوت بازطراحي و بازمهندسي فرآيندها در چيست؟ 159
نقش فناوري اطلاعات در باز مهندسي 160
ابعاد بازمهندسي فرآيندها 163
دريک سازمان، چه کساني اجراي بازمهندسي را برعهده دارند؟ 165
انواع متدولوژي مورد استفاده در باز مهندسي فرآيندها 167
نتيجه يک تحقيق در شرکتهاي آمريکايي و اروپايي براي اجراي موفق بازمهندسي 169
چه عواملي شکست بازمهندسي را به دنبال دارند؟ 171
مراجل اجراي بازمهندسي 174
دست اندرکاران پروژه بازمهندسي - مديران اجرايي سازمان بعنوان مدافعين پروژه 175
استفاده از مکمل TQM و BPR - نتيجه گيري- حيطه جديد بازمهندسي 176
نقش فناوري اطلاعات در سازمان- فناوري - فناوري اطلاعات 178
فصل پنجم : اي .آر . پي . سازمان و عمليات 181
تفاوت BPR با MIS 182
روند شکل گيري تاريخي ERP در سازمان هاي توليدي 186
سازمان هاي بهره بردار 189
سازمان هاي خدمات مهندسي 192
چرخه توسعه 198
چه زماني سازمان براي پياده سازي اي . آر . پي آماده است ؟- نصب و راه اندازي يک اي. آر . پي چه مدت به طول مي انجامد؟ 201
اي . آر . پي چه چيزي را در سازمان بوجود مي آورد؟ 202
سرعت بخشيدن و استاندارد نمودن فرآيندها و پردازش هاي توليد محصول و ارايه خدمات - يکپارچه سازي اطلاعات عمليات 203
استفاده از روش هاي مختلف برنامه ريزي در محصول ERP شرکت کرانه 204
تعريف موتور برنامه ريزي در ERP کرانه- کنترل موجودي 209
کنترل تقاضا - کنترل سفارش 210
الگورتيم محاسبه هزينه تمام شده توليد 211
قيمت استاندارد تهيه کالا مي تواند به سه روش زير انجام شود 212
يکپارچه سازي اطلاعات مالي- يکپارچه سازي اطلاعات سفارش مشتري 213
کاهش موجودي - استاندارد کردن و يکپارچه سازي اطلاعات منابع انساني 214
ايجاد فرصت براي سازمان 215
احتياط هاي لازم در استفاده از سيستم هاي يکپارچه 216
چه مدت طول خواهد کشيد تا برگشت سرمايه آغاز شود؟ 217
ساختار برنامه ريزي و روش هاي پياده سازي اي . آر . پي 219
رويکرد انفجاري 220
رويکرد پياده سازي محدود 222
رويکرد ورود مرحله اي 223
مديريت پروژه استقرار اي . آر . پي در سازمان ها - نمايش مديريت پروژه استفرار تا سطح 3 - برگرفته از روش ASAP 226
نمايش مديريت پروزه استقرار تا سطح6 228
هزينه پياده سازي اي . آر . پي 276
چگونه مي توان اي . آر . پي را با تجارت الکترونيکي همگام نمود 277
اي . آر . پي و سازمان هاي دولتي 278
فصل ششم: اي . آر . پي و فناوري اطلاعات 281
سيستم هاي اي . آر . پي مبتني بر فناوري اطلاعات 282
حوزه هاي فعاليت در کسب و کار الکترونيکي 284
مديريت زنجيره تامين 290
تجارت الکترونيکي و مديريت زنجيره تامين 292
مديريت ارتباط با مشتري 293
سيستم هاي اي . آر . پي روند تکامل 294
مشخصات سيستم هاي تشکيلدهنده اي . آر . پي 304
فصل هفتم: شرح اجزاي تشکيل دهنده اي . آر . پي 307
مجموعه ي برنامه ريزي راهبردي و کاري 308
مجموعه ي برنامه ريزي علميات و فروش 309
مجموعه ي پيش بيني 310
انواع پيش بيني 312
اهميت راهبردي پيش بيني - منابع انساني 313
ظرفيت- مديريت زنجيره تامين- هفت مرحله در مجموعه پيش بيني 314
مجموعه مديريت ارتباط با مشتري 315
مجموعه دريافت سفارش ، تعيين قيمت و پيکربندي محصول 316
مجموعه برنامه ريزي منابع 318
مجموعه ي برنامه ريزي کلان توليد 319
مجموعه ي برنامه ريزي تخميني ظرفيت ها- مجموعه برنامه ريزي مواد مورد نياز 324
سيستم طبقه بندي اقلام ( کالا، مواد قطعات، و محصولات / خدمات ) 338
سيستم طبقه بندي تحصص ها، عمليات ، اسناد- سيستم BOM 339
سيستم Routing - سيستم کنترل موجودي 341
سيستم کنترل عمليات توليد 342
رشد خدمات - عمليات در بخش خدمات 345
تفاوت کالا و خدمات 346
برنامه ريزي در بخش خدمات 348
مجموعه ي برنامه ريزي ظرفيت منابع 349
مجموعه کنترل فعاليت توليد 352
مجموعه اجراي توليد 354
مجموعه اختصاص مواد به عمليات 355
مجموعه برنامه ريزي و زمان بندي پيشرفته 356
مجموعه هاي مالي 357
مجموعه ي هزينه يابي 358
مجموعه مهندسي 359
مجموعه منابع انساني 363
خلاصه اي از اجزاي تشکيل دهنده اي . آر . پي 365
خطاهاي احتمالي در سيستم اي . آر . پي - خطاهاي سطحي 366
خطاهاي محتوايي - خطاهاي عمدي 367
خطاهاي فرضياتي- کاهش خطا - معرفي سازمان به سيستم اي . آر . پي 368
مدل هاي توسعه ERP درسازمان 371
مراجع 375
کليد واژه 380
پايان 393


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com