امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيش گفتار 17
فصل 1 : مقدمه اي بر بازاريابي بين المللي 19
مقدمه 20
مقدمه اي بر بازاريابي بين الملل - تعريف بازاريابي 21
کسب و کار بين المللي 23
ابعاد گوناگون بازاريابي بين المللي - اهميت بازاريابي بين المللي 27
شرکت هاي فرامليتي 31
خصوصيات شرکت هاي فرامليتي 32
نقش شرکت هاي فرامليتي در تجارت جهاني 34
بازار خاکستري 36
چگونگي شکل گيري بازارهاي خاکستري 37
استراتژي هاي انفعالي براي مقابله با بازارهاي خاکستري 38
تبعات بازار خاکستري 39
استراتژي هاي مقابله با بازارهاي خاکستري 41
بازاريابي چريکي 42
مباني بازاريابي چريکي 43
مقايسه بازاريابي چريکي و بازاريابي سنتي - بازاريابي چريکي و حقايق 44
چرا مردم خريد مي کنند 46
رهنمودهايي براي فروش - قانون 60/30/10 در بازاريابي چريکي 47
درباره پايه گذار بازاريابي چريکي 48
فصل 2 : محيط بازاريابي چريکي 48
محيط بازاريابي جهاني 50
اقتصاد جهاني 51
ثابت بودن عامل کار ( نيروي انساني) 52
مراحل توسعه بازار 53
تجارت خدمات - محيط هاي فرهنگي اجتماعي 56
مفهوم اصلي فرهنگ و جامعه 57
فرهنگ هاي پر آداب و پايين 58
فرهنگ ها با پيشينه فرهنگي زياد و کم - رفتار اجتماعي 59
فرهنگ - عناصر فرهنگ 62
شناخت فرهنگي 70
شناخت واقعي و شناخت تفسيري 71
حساسيت فرهنگي و تحمل آن - اثرات محيط هاي فرهنگي و اجتماعي - تاثير بر بازاريابي محصولات صنعتي 72
تاثير بر بازاريابي محصولات مصرفي 73
محيط سياسي - حق حاکميت 74
ريسک سياسي 75
ماليات - کاهش قدرت کنترل سهامداران 76
سلب مالکيت 77
قانون بين المللي - قانون عرفي / مدني 78
اجتناب از مشکلات قانوني - تاسيس 79
قلمرو فعاليت - علائم تجاري و حق ثبت 80
شرکت هايي که بيشترين حق ثبت اختراع را در امريکا در اواسط دهه 90 دريافت کردند 81
آنتي تراست 82
اعطاي امتياز 83
وضعيت کنوني کش.ورها در اقتصاد جهاني 84
مزيت ها و سوء تعبيرها درباره نظام تجاري سازمان تجارت جهاني 85
سازمان تجارت جهاني 89
فصل 3 : تحقيقات بازاريابي جهاني 91
تحقيقات بازاريابي و سيستم هاي اطلاعاتي بازاريابي - اطلاعات - پايه بازاريابي کارا 92
سيستم هاي اطلاعات جهاني در قرن 21 93
داده و اطلاعات - اينترنت - وسيله جديد درارتباط جهاني است 94
سيستم هاي پشتيباني تصميم و اينترنت 95
بازاريابي - تحقيقاات بازاريابي چيست ؟ 97
مراحل فرايند تحقيقات 98
مرحله اول : تعريف مسئله - مشکلات مي تواند فرصت خوبي باشد 101
تحقيقات اکتشافي - مرحله دوم : برنامه ريزي طرح تحقيقاتي 102
داده هاي ثانويه 103
داده هاي اوليه - بررسي 104
مشاهده 106
آزمايش 107
مرحله سوم : انتخاب نمونه 108
مرحله چهارم : جمع اوري داده ها - مرحله پنجم "ک تجزيه و تحليل داده ها 110
مرحله ششم : جمع بندي و تهيه گزارش - مرحله هفتم : پيگيري 111
تحقيق از طريق اينترنت : فرصت هاي در حال افزايش 112
تحقيقات بازاريابي يک فعاليت جهاني است 115
کتاب سايت مراجعه 116
فصل 4 : محصولات بين المللي 117
محصولات بين المللي 118
معايب و محاسن يکسان سازي - محاسن يکسان سازي - کاهش هزينه - بهبود کيفيت - تمايل خريد مشتريان را افزايش مي دهد 119
مشتريان جهاني - تقسيم بازار جهاني - موانع يکسان سازي 120
تطبيق / يکسان سازي - محلي کردن 121
نظريه چرخه حيات محصول بين المللي 122
تعميم نظريه اليگوپول به سرمايه گذاري مشتقيم 125
چالش هاي اوليه استاندارد سازي جهاني 127
خطوط توليد جهاني - پيشينه 128
ادغام و تملک - ظرفيت - کانال ها - توسعه محصولات جهاني جديد 129
ايجاد ايده - غربال اوليه 130
تحقيق - تمرکز گروهي و بررسي 131
آزمايش ايده هاي پرورانده شده - تحقيقات مورد نظر 132
پيش بيني فروش - آزمايش بازاريابي 133
موفقيت جهاني محصولات جديد - فاکتورهاي موفقيت آميز محصول جديد 134
سرعت انتشار 135
مديريت علامت و نشان جهاني - نام و نشان جهاني با ارزش 136
سرمايه و نام و نشان - نام و نشان جهاني 137
پتانسيل جهاني سازي و نام و نشان 138
اجراء 139
تاکتيک هاي تغييرات - نام گذاري توافقي - نام گذاري دوبله - محصولات جعلي 140
حدود مشکل 141
اقدام عليه جعل کنندگان 142
فصل 5 : شناخت سازمان ها و بازارهاي بين المللي 143
تعريف و ويژگي هاي سازمان هاي بين المللي 144
طبقه بندي سازمان بين المللي - سازمان هاي بين المللي 145
سازمان هاي غير دولتي 148
تجزيه و تحليل بازارها و خريداران بين المللي 149
اتحاديه هاي اقتصادي 150
انواع اتحاديه ها 151
سازمان جهاني مالکيت معنوي 153
سازمان تجارت جهاني - موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت 154
سازمان تجارت جهاني داراي ارکان زير است 156
سازمان تجارت جهاني 158
اصول اساسي گات 160
تبديل گات به سازمان تجارت جهاني 161
اهم دستاوردهاي اين دور از مذاکرات به شرح زير است 162
هدف از منطقه گرايي عبارت است از : 169
در هر صورت جوامع اقتصادي اروپا در چندين مرحله تاسيس و تکامل يافتند 170
شوراي همکاري خليج فارس - محورهاي مورد توجه شوراي همکاري خليج فارس عبارتند از : 172
مخالفين جهاني سازي 174
مخالفت با جهاني شدن را از منظر زير نيز مي توان بررسي کرد 175
صندوق بين المللي پول - گروه بانک جهاني 177
سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه - اتحاديه اروپا 179
سازمان همکاري اقتصادي - اکو 180
گروه اندي - بازار مشترک کارائيب - سازمان کنفرانس اسلامي 181
کشورهاي مستقل مشترک المنافع 182
منطقه آزاد تجاري اروپاي مرکزي - کشورهاي آمريکايي 183
منطقه آزاد تجاري آمريکايي شمالي 184
دسترسي به بازار - موانع غير تعرفه اي 186
قانون کشور مبدا - سرمايه گذاري - امور گمرکي 187
خدمات - مالکيت معنوي 188
خريد هاي دولتي - استانداردها 189
منطقه آزاد تجاري جنوب 190
همکاري اقتصادي آمريکاي لاتين 191
کشورهاي حوزه اقيانوس آرام - آسيا 192
اتحاديه کشورهاي جنوب شرقي آسيا 193
همکاري اقتصادي کشورهاي حوزه اقيانوس آرام - آسيا 195
آفريقا 197
خاورميانه 198
فصل 6 : راه هاي ورود به بازارهاي جهاني 211
راه هاي ورود به بازارهاي خارجي 212
موارد مورد اهيمت در مورد انتخاب بازارهاي بين المللي 214
راه هاي ورود به بازارهاي بين المللي 218
صادرات 220
هزينه هاي صادرات 223
صادرات به دو طرق انجام مي شود - صادرات مستقيم 227
صادرات مستقيم به اشکال زير انجام مي شود - صادرات غير مستقيم 228
مزايا و معايب صادرات - صادرات داراي چند مزيت است 231
اعطاي متياز - مزايا و معايب اعطاي امتياز 232
اين روش معايبي نيز به شرح زير دارد 233
معايب عمده اين روش عبارتند از - سرمايه گذاري هاي مشترک به دو روش انجام مي شود 235
مزايا و معايب سرمايه گذاري مشترک - معايب روش فوق عبارتند از - مالکيت کامل 236
مزايا و معايب روش مالکيت کامل - مزاياي اين روش عبارتند از - معايب اين روش به روش زير مي باشد - انتخاب راه ورود 238
ورود به بازار از طريق اينترنت 239
فصل 7 : بازاريابي صنعتي 241
تعريف بازاريابي صنعتي - مديريت بازاريابي صنعتي 243
مشتريان کالاهاي صنعتي 245
مخاطبين بازاريابي صنعتي 248
عواملي که بر روي فرايند بالا تاثير مي گذارند به شرح زير مي باشند 249
طبقه بندي کالاهاي خدمات صنعتي- دستگاه هاي سنگين 250
دستگاه هاي سبک 251
ملزومات - قطعات تشکيل دهنده 252
مواد پردازش شده - خدمات تجاري 254
سيستم بازاريابي صنعتي 256
توليد کنندگان کالاها و خدمات صنعتي 257
عرضه کنندگان کالاها و خدمات - خريداران کالاها و خدمات صنعتي 258
شعبه هاي توليد کنندگان - توزيع کننده صنعتي 260
نماينده توليد کننده 261
عوامل محيطي - عوامل تسهيل کننده 262
بازارهاي بين المللي - اختلاف اساسي بين بازاريابي کالاهاي صنعتي و بازارهاي کالاهاي مصرفي 263
نمايشگاه هاي تجاري : بخش حياتي بازاريابي کالاهاي صنعتي 267
فصل 8 : قيمت گذاري جهاني 269
قيمت گذاري جهاني 270
مفاهيم قيمت گذاري پايه 271
قيمت گذاري پايه - نقش هزينه ها 274
قيمت گذاري منحني تجربه 275
رقابت - تقاضا 277
موارد مالي - نرخ مبادله ارز 278
مداخله دولت 280
قيمت گذاري انتقالي - تعريف - قيمت معاملات آزاد 282
انتقال منابع 283
تجارت پاياپاي - تهاتري 284
قيمت گذاري سيستم - قيمت و وضعيت - وابستگي کيفيت - قيمت 287
اثرات دوره عمر محصول - هماهنگي جهاني 288
سياست هاي قيمت گذاري جهاني 289
قيمت گذاري خط توليد 290
فصل 9 : کانال هاي توزيع جهاني 291
سيستم هاي توزيع 292
ساختار کانال هاي توزيع - کانال هاي توزيع محصولات مصرف کننده نهايي 293
خرده فروشي جهاني 297
محصولات صنعتي 299
چرا از توزيع کننده استفاده مي کنيم ؟ 300
وظايف کانال هاي توزيع 301
ساختار توزيع بين المللي 302
کانال هاي کشور مبدا 303
مزاياي استفاده از خدمات شرکت هاي صادراتي عبارتند از 304
کانال هاي کشور مقصد 305
خرده فروشي - وظايف خرده فروشي - روش هاي خرده فروشي 307
فن آوري اطلاعات در خرده فروشي 309
واسطه گري چند جانبه 311
عمده فروشي - وظايف عمده فروشان به شرح زير مي باشد 312
انواع عمده فروشان 313
توزيع فيزيکي کالا 315
فن آوري اطلاعات در توزيع 318
الگوهاي خرده فروشي 319
حق انتخاب انوع واسطه ها 322
واسطه هاي داخل کشور 324
واسطه هاي کشور خارجي 328
واسط هاي دولتي 330
عوامل موثر بر انتخاب کانال هاي توزيع 331
هزينه - الزامات سرمايه اي 332
کنترل - پوشش 333
فصل 10 : تبليغات جهاني 335
تبليغات جهاني و مفهوم ان - حجم تبليغات 336
هزينه کردن در رسانه - تصوير ارائه شده حاکي بر اهميت رسانه در هر کشور و نشانگر درصد هزينه تبليغات است 337
رسانه جهاني 338
تبليغات وب 339
مفهوم استراتژيک - تبليغات جهاني چه چيزهايي را شامل مي شود ؟ 340
آگهي مشابه - تبليغات طبق نمونه اصلي - الگوي يکسان سازي - معايب و محاسن تبليغات جهاني 342
بازارهاي جهاني - نام و نشان محصولات جهاني 343
تصميمات تبليغ کنندگان جهاني - بودجه براي تبليغات جهاني 344
انتخاب رسانه - محدوديت هاي قانوني 346
محدوديت هاي زبان - آن سوي مرزها 348
تنوع فرهنگي 350
محدوديت هاي رسانه اي 351
کالاو محدوديت هزينه 352
برنامه ريزي در مورد رسانه ها و تجزيه و تحليل - ملاحظات تاکتيکي 353
فصل 11 : تجارت الکترونيک 355
تجارت الکترونيک 356
تعريف تجارت الکترونيک - مزايا تجارت الکترونيک 358
تفاوت مبادله الکترونيکي داده ها با تجارت الکترونيک - تفاوت تجارت الکترونيک با کسب و کار الکترونيک 359
مدل فرايند تجارب در تجارت الکترونيک 360
گردش کار و تجارت الکترونيک 362
مسائل قانوني تجارت لکترونيک 364
انواع تجارت الکترونيک 366
فصل 12 : بنچ مارکينگ يا الگوبرداري 371
الگو برداري 372
تعريف بنج مارکينگ يا الگو برداري 373
چه نيازي به بنج مارکينگ است ؟ 376
بنج مارکينگ چيست ؟ 377
بنج مارکينگ چه چيزهايي نيست ؟ 378
انواع بنج مارکينگ 379
فوايد بنج مارکينگ 383
خطرات بنج مارکينگ 384
فرايند بنج مارکينگ - فرايند بنج مارکينگ - چرخه بنج مارکينگ 385
طرح 387
جستجو 389
مشاهده - مراحل مشاهده عبارتند از 390
تجزيه و تحليل - هدف اصلي مرحله تجزيه و تحليل عبارت است از اشکار کردن - روش انجام کار به صورت زير است 391
تطبيق 392
گزارش نتايج بايد شامل موارد زير باشد - به خاطر داشته باشيد که 393
چرخه مجدد 394
شرايط اوليه و پيشتازها براي استفاده از بنج مارکينگ 395
ظواهر قانوني بنج مارکينگ 396
منابع و ماخذ 399
پايان 404


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com