امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه مرکز ترويج حاکميت و مسئوليت شرکتي 7
مقدمه دکتر پروز عقيلي 9
مقدمه نويسنده براي نسخه فارسي کتاب رازهاي اتاق هيئت مديره 15
مقدمه : چرا حاکميت شرکتي 17
فصل 1 : افراد مناسب - شايستگي هاي اعضاي هيئت مديره 25
بانک اطلاعاتي اعضاي بالقوه هيئت مديره 31
اعضاي مستقل هيئت مديره 33
شايستگي ها و رفتارهايي که از اعضاي هيئت مديره انتظار مي رود 40
رئيس هيئت مديره 44
افراد مناسب - خلاصه 48
فصل 2 : تيم و کادر مناسب - زواياي ديد متنوع در هيئت مديره 53
تشکيل تيم هاي موفق 55
اجتناب از اشتباهات و موانع معمول 57
اجتناب از تشابه فکري 58
تعداد اعضاي هيئت مديره 66
تيم مناسب - خلاصه 68
فصل 3 : فرايندهاي مناسب 73
برنامه ها و جلسات هيئت مديره 74
صورت جلسه ها 80
کميته هاي هيئت مديره 83
انتخاب اعضاي هيئت مديره 99
ارزيابي عملکرد هيئت مديره 101
نظام جبران خدمات هيئت مديره 115
توسعه اعضاي هيئت مديره ( آشنا سازي و آموزش) 117
فرايندهاي مناسب - خلاصه 119
فصل 4 : فرهنگ مناسب - مديريت در مقابل هدايت 123
اهميت رفتارها در ايجاد يک فرهنگ 126
مهارتهاي تفکر انتقادي 131
تفکر مثبت و سازنده 134
ايجاد استانداردهاي بالا براي عملکرد بالا 138
اصول کاري و اخلاقي 140
فرهنگ مناسب - خلاصه 146
فصل 5 : اطلاعات دقيق - اطلاعات هيئت مديره 151
شاخص هاي کليدي عملکرد / شاخص هاي راهنما 157
گزارش عملکرد 162
مديريت در شرايط نامعلوم 164
اطلاعات مناسب - خلاصه 168
فصل 6 : هدايت صحيح - هدايت راهبردي 173
انتخاب و رهبري مديريت ارشد ( سطوح بالاي مديريت) 190
کيفيت ارتباطات 208
هدايت صحيح - خلاصه 217
فصل 7 : نظارت صحيح - کنترل داخلي 221
مديريت ريسک 232
نظارت صحيح و درست - خلاصه 249
نتيجه گيري 253
فهرست منابع 259
پايان 268


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com