امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1 : آشنايي با بازارهاي مالي - اهداف آموزشي 13
مقدمه - شناخت انواع بازارها - طبقه بندي بازارهاي مالي 14
رقابت براي منابع در بازارهاي سرمايه 15
منابع تامين مالي داخلي در مقابل خارجي - عرضه منابع سرمايه اي 17
نقش بازار اوراق بهادار 18
کارايي بازار - انواع کارايي 19
فريضه بازار کارا - تعريف سرمايه گذاري 20
تعريف بازار بورس اوراق بهادار - تاريخچه پيدايش بورس اوراق بهادار در ايران - مزاياي بورس از ديدگاه سرمايه گذاران و سرمايه پذيران - وضعيت بورس ايران در مقايسه با بورس هاي جهان 21
بازارهاي بورس اوراق بهادار تهران - فرايند انجام معاملات در بورس اوراق بهادار - مراحل انجام معاملات اوراق بهادار 22
انواع سفارش ها در سامانه ي معاملاتي 23
بورس کالا - فرابورس 24
معامله ها در بورس هاي بزرگ جهان توسط چه کساني انجام مي شود ؟ 25
اصطلاحات بورسي 26
بازار حساس به چه معناست ؟ 27
پيوست - ابزارهاي مالي اسلامي - کارکردهاي ابزارهاي مالي اسلامي 30
تعريف اوراق بهادار اسلامي - مزيت هاي صکوک - مقايسه صکوک با اوراق قرضه 32
صکوک اجاره - اوراق سفارش ساخت 37
مراحل سرمايه گذاري در صکوک - خلاصه فصل 38
پرسش هاي تشريحي 40
پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي 41
پرسش هاي چهار گزينه اي ورودي دانشگاه هاي سراسري و آزاد 43
تمرين اينترنتي 44
فصل 2 : ارزشيابي اوراق بهادار - اهداف آموزشي 45
مقدمه - لزوم ارزشيابي 46
مفهوم ارزشيابي - مفهوم ارزش 47
ارزش زماني پول 48
ارزشيابي اوراق بهادار - ارزشيابي اوراق بدهي 49
نرخ بازده اوراق بدهي 52
خطر نوسان نرخ بهره 55
تغيير نرخ بازده تا رسيد و تاثير آن بر ارزشيابي اوراق بدهي 56
زمان تا سررسيد 58
تعيين نرخ بازده تا سررسيد با استفاده از قيمت ورقه بدهي 59
بهره هاي ميان دوره و ارزش اوراق بدهي 63
ارزشيابي سهام ممتاز 64
تعيين نرخ بازده مورد انتظار با توجه به قيمت بازار - ارزشيابي سهام عادي 65
برآورد نرخ رشد ثابت سود 67
ارزشيابي سهام بر ميناي ارزش آتي سهام 68
تعيين نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از قيمت بازار 69
مفهوم نسبت قيمت به سود هر سهم و ارزشيابي 71
خلاصه فصل 74
پرسش هاي تشريحي 76
پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي 77
پرسش هاي چهارگزينه اي ورودي دانشگاه هاي سراسري و آزاد 78
مسائل 80
افته 82
تمرين اينترنتي 84
فصل 3 : هزينه سرمايه - اهداف آموزشي 85
مقدمه - مفهوم کلي هزينه سرمايه 86
ارزشيابي شرکت و هزينه ي سرمايه 87
هزينه بدهي 88
هزينه سهام ممتاز - هزينه سهام عادي 89
رويکرد ارزشيابي - نرخ بازده مورد انتظار سهام عادي با استفاده از مدل قيمت گذاري سرمايه اي 90
هزينه سود انباشته 91
هزينه سهام عادي جديد 92
ميانگين موزون هزينه سرمايه 93
ساختار سرمايه بهينه - وزن دهي به هزينه ها 95
تصميم گيري در مورد تحصيل سرمايه و سرمايه گذاري 96
هزينه سرمايه در تصميم گيري بودجه بندي سرمايه اي 98
هزينه نهايي سرمايه 99
پيوست الف - ساختار سرمايه ، خطر سيستماتيک و ارزش شرکت - مفروضات اوليه 101
ارزش کل شرکت 103
هزينه سرمايه 104
پيوست ب - ارزشيابي سهام عادي با استفاده از مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 107
خلاصه فصل 109
پرسش هاي تشريحي 110
پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي 113
مسائل 115
افته 119
تمرين اينترنتي 122
فصل 4 : ساختار سرمايه - اهداف آموزشي 123
مقدمه - ساختار سرمايه در برابر ساختار مالي - ساختار سرمايه هدف 124
ويژگي هاي يک ساختار سرمايه مناسب 125
نظريه هاي ساختار سرمايه 126
نتايج حاصل از نظريه موديلياتيو ميلر 130
اهرم و مشکلات مالي 132
تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه - خطر تجاري و خطر مالي - رويکرد اهرم مالي و اهرم عملياتي EPS_EBIT 135
مطلوبيت اهرم مالي 137
نقطه سر به سر مالي و نقطه بي تفاوتي 139
محدوديت هاي تحليل EPS-EBIT - رويکرد جريان نقدي 140
مقايسه تحليل جريان نقدي و تحليل EPS-EBIT - تامين مالي از طريق بدهي ، روشي براي محدود کردن مديران - تعيين ساختار سرمايه هدف / بهينه 142
خلاصه فصل 146
پرسش هاي تشريحي 147
پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي 148
پرسش هاي چهارگزينه اي ورودي دانشگاه هاي سراسري و آزاد 149
مسائل 151
افته 156
تمرين اينترنتي 158
فصل 5 : تامين مالي بلند مدت - اهداف آموزشي 159
مقدمه - تامين مالي 160
روش هاي تامين مالي بلند مدت 161
تامين مالي از طريق بدهي 163
بازده و تعيين رتبه اعتباري اوراق بدهي 168
تصميم گيري درباره تامين مالي مجدد 169
يک مثال بودجه بندي سرمايه اي 170
مزايا و معايب استفاده از بدهي 172
مزاياي بدهي - معايب بدهي 173
ابطال سهام ممتاز 174
کاربرد سهام ممتاز در تامين مالي - تامين مالي از طريق سهام عادي - ماهيت حق راي 175
انواع سهام عادي - ساير جنبه هاي تامين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام 177
کاربرد حق تقدم خريد سهام در تامين مالي 178
شيوه ي عمل حق تقدم خريد سهام - تعداد حق تقدم مورد نياز براي خريد يک سهم 179
ارزش هر حق تقدم خريد سهام 180
سهام بدون حق تقدم 182
اثر پيشنهاد حق تقدم خريد سهام بر روي سهامداران - فروش سهام جديد و ارزش شرکت 183
مزايا و معايب تامين مالي از طريق سهام عادي - مزاياي انتشار سهام عادي - معايب انتشار سهام عادي - اجاره هاي بلند مدت 184
ويژگي هاي اجار هاي بلند مدت - انواع اجاره بلند مدت 185
قرار داد اجاره هاي بلند مدت 186
تصميم گيري در مورد خريد يا اجاره - جريانات نقدي حاصل از خريد يا اجاره 189
خلاصه فصل 194
پرسش هاي تشريحي 195
پرسش هاي چهار گزينه اي تاليفي 196
پرسش هاي چهارگزينه اي ورودي دانشگاه هاي سراسري و آزاد 197
مسائل 199
افته 202
تمرين اينترنتي 204
فصل 6 : سياست هاي تقسيم سود و سود انباشته - اهداف آموزشي 205
مقدمه - نظريه ها ريال سياست ها و خط مشي تقسيم سود 206
نسبت ها و تاريخ تقسيم سود 212
تاريخ پرداخت سود 213
اهداف و روش هاي تقسم سود 214
سياست هاي مختلف تقسيم سود 215
اصل نهايي سود انباشته 216
چرخه عمر و سود سهام 217
تقسيم سود و ارزش شرکت 218
روش هاي تقسيم سود - ملاحظات حسابداري سو سهمي 220
ارزش سود سهمي براي سهامدار 221
خلاصه فصل 225
پرسش هاي تشريحي 227
پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي 228
پرسشهاي چهارگزينه اي ورودي دانشگاه هاي سراسري و آزاد 229
مسائل 230
افته 232
تمرين اينترنتي 226
فصل 7 : خطر و بازده - اهداف آموزشي 237
مقدمه - بازده 238
بازده مورد انتظار 239
بازده پرتفوي - خطر 243
خطر يک دارايي منفرد 245
خطر پرتفوي 249
ضريب بتا 254
ارتباط بين خطر و بازده 255
خط بازار سرمايه و خط بازار اوراق بهادار 257
خلاصه فصل 259
پرسش هاي تشريحي 260
پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي 261
پرسش هاي چهارگزينه اي دانشگاه هاي سراسري و آزاد 263
مسائل 267
افته 270
تمرين اينترنتي 272
فصل 8 : ابزارهاي مشتقه 0 اهداف آموزشي 273
مقدمه - خطر تجاري 274
مشقته ها - ابزارهاي مشتقه 275
عملکرد بازارهاي مشقته - طبقه بندي ابزارهاي مشقته 276
پيمان هاي آتي 278
ويژگي هاي پيمان هاي آتي - پوشش خطر از طريق پيمان آتي 279
قرارداد آتي 280
اختيار معامله 282
خاصيت اهرمي داشتن اختيار معامله - ارزشيابي اختيارنعانله با استفاده از مدل بلک - شولز 285
نسبت پوشش 288
اختيار فروش تبعي در بازار سرمايه ايران 289
قرارداد معاوضه 290
خلاصه فصل 292
پرسش هاي تشريحي 293
پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي 294
مسائل 295
تمرين اينترنتي 296
واژه نامه اصطلاحات 303
منابع 309
پايان 310


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com