امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 1
مقدمه نويسندگان 5
درباره نويسندگان 10
تقدير و تشکر نويسندگان 12
فصل 1 : نحوه استفاده از کتاب مديريت دانش کاربردي 15
محدوده کتاب مديريت دانش کاربردي 16
مديريت دانش : چرا حالا؟ 18
چه کساني بايد از اين کتاب استفاده کنند ؟ 25
سازماندهي کتاب کاربردي حاضر : ساختار فرايند مديريت دانش 27
ساختار فصلها 32
شروع کار با کتاب مديريت دانش کاربردي حاضر 35
فصل 2 : ارزيابي مديريت دانش - مقدمه و راهنماييها 38
برگه امتيازبندي ارزيابي مديريت دانش 55
فصل 3 : اکتساب دانش 57
مقدمه 58
گفتمان و مفصل بندي 59
آگاهي 69
دسترسي 80
راهنمايي 97
جامعيت 116
دستورالعمل : اکتساب دانش 133
فصل 4 : استفاده از دانش 143
مقدمه 144
نفوذ پذيري 145
آزادي عمل 173
دستورالعمل : استفاده از دانش 188
فصل 5 : يادگيري دانش 195
مقدمه 196
وضوح 198
عادي شدن 207
دستورالعمل : يادگيري دانش 236
فصل 6 : تسهيم دانش 243
مقدمه 244
انگيزش 246
تسهيل 270
اعتماد 288
دستورالعمل : تسهيم دانش 308
فصل 7 : ارزيابي 317
مقدمه 318
چشم انداز 319
ترکيب 332
دستورالعمل : ارزيابي 371
فصل 8 : توليد و حفظ دانش 377
مقدمه 378
هدايت 380
ايجاد ارتباط 402
شناخت 420
تاثير متقابل 434
دستورالعمل : توليد و حفظ دانش 447
فصل 9 : واگذاري دانش 458
مقدمه 459
خود کنترلي 461
تبديل 475
دستورالعمل : واگذاري دانش 494
فصل 10 : نگاهي به آينده : مديريت از ديدگاه دانشي 500
کتابنامه 511
واژه نامه 513
نمايه 516
پايان 519


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com