امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1 : مقدمه اي بر مديريت خريد و زنجيره تامين در پروژه هاي عمراني 7
ريسک هاي فعاليت هاي توليدي در مقابل ريسک هاي پروژه هاي عمراني 8
انواع پروژه هاي عمراني 14
طراحي پيش از ساخت و ساز و انتخاب پيمان کار 16
مديريت اطلاعات - مديريت ريسک 18
اجزاء بحراني براي بهترين تجربه ها در پروژه هاي عمراني 19
مديريت زنجيره تامين و اجراي رقابتي عمليات ساخت و ساز 22
موانع پيشروي مديريت زنجيره تامين 24
مشارکت در زنجيره تامين 25
منافع مشارکت تامين کننده 29
خطرات مشارکت پيمان کار - تامين کننده 30
مشارکت در زنجيره تامين با سرمايه گذاري مشترک 31
نتيجه گيري 34
فصل 2 : روش ها و فرايندهاي انتخاب منبع تامين در پروژه هاي عمراني 37
اهداف و اقدامات منبع تامين در پروژه هاي عمراني 40
فرايند مديريت تامين 43
مسئوليت مالي انتخاب منبع تامين - فشارهاي رقابتي 45
کمبود مواد - تورم - پروژه هاي گران قيمت و پيچيده - پتانسيلي براي سود 46
پيوند خريد و استراتژي رقابتي - استراتژي رقابتي 48
استراتژي زنجيره تامين 50
برنامه انتخاب منبع پروژه 51
سفارش خريد 54
اسناد پيمان کار فرعي 55
چرخه انتخاب منبع 56
اسناد انتخاب منبع پروژه 57
قرارداد اصلي - سفارش خريد - قراردادهاي فرعي - قراردادهاي اجازه و ساير قراردادها - پيمان کاري در مقابل خريد مواد 58
فرايند انتخاب منبع پيمان کاري 59
خريد مواد 60
تعميرات ، نگهداري و مواد کمکي 62
نتيجه گيري 63
فصل 3 : مديريت ارتباطات زنجيره تامين ساخت و. ساز 65
مديريت ارتباط زنجيره تامين در پروژه هاي عمراني 66
کاهش تامين کنندگان و پيمانکاران فرعي - چهار بعد ارتباطات زنجيره تامين 68
بخش بندي مديريت ارتباط با تامين کننده 70
مديريت ارتباط با تامين کنندگان اولويت دار - مديريت ارتباط با تامين کنندگان استراتژيک 71
فرايند بازنگري عملکرد انتخاب منبع استراتژيک 73
سيستم امتيازدهي به ارتباط با تامين کننده استراتژيک 74
نتيجه گيري 76
نمونه اي از پروفايل تامين کننده لايه 1 77
فصل 4 : انتخاب و ارزيابي تامين کننده در پروژه هاي عمراني 79
اشتباهات خريد در پروژه هاي عمراني - عوامل موفقيت انتخاب منبه در پروژه هاي عمراني 80
منبع اطلاعات تامين کننده 82
انتخاب استراتژيک - معيارهاي ارزيابي تامين کننده 83
سه سيتم رايج ارزيابي تامين کننده - روش طبقه اي 84
روش نسبت هزينه 86
روش ميانگين گيري خطي 87
انتخاب تک منبعي در مقابل چند منبعي - مزاياي چند منبعي 90
مزاياي تک منبعي - مزاياي دو منبعي 91
نتايج روابط بلند مدت - ميان سپاري 92
کاهش تامين کننده - درجه بندي 93
موانع - تاييد صلاحيت 94
نتيجه گيري 95
فصل 5 : خريد خدمات پيمان کاري 97
برنامه ريزي مقدماتي پيمان کاري 100
انتخاب منبع پيمان کاري فرعي - آماده سازي بسته پيشنهادي يا درخواست استعلام 101
اجزاء تشکيل دهنده بسته پيشنهادي 107
جلسه توجيهي - مديريت تامين و يا خريد ( سازمان هاي عمراني بزرگ) 108
بررسي بست هاي پيشنهادي - ارسال پيشنهادات از طريق ايميل ، فکس و تلفن 109
انواع قرارداد 112
قرارداد با قيمت کلي 113
قراردادهاي فهرست بهايي - قرارداد با حق الزحمه مقطوع 114
هزينه به علاوه درصد ثابت براي حق الزحمه - هزينه به علاوه حق لزحمه ثابت 115
هزينه به علاوه حق الزحمه ثابت همراه با قرارداد اجرايي با قيمت تضمين شده و يا همراه با پرداخت اضافي يا سهيم شدن در صرفه جويي در هزينه ها 115
قراردادهاي طراحي - ساخت - قراردادهاي توافقي 117
مذاکرات در قرارداد 118
واگذاري به پيمانکاران فرعي عمده 120
انتظارات تضمين کيفيتي و کنترل کيفيتي تامين کننده و پيمان کار فرعي 122
نتيجه گيري 126
فصل 6 : برنامه ريزي ، خريد و اجاره تجهيزات در پروژه هاي عمراني 127
اعلام نياز 129
اهداف شرکت 130
تجزيه و تحليل گردش نقدينگي 133
ارزيابي اقتصادي 134
مثال : ماشين گريدر 135
انتخاب 138
تجزيه و تحليل برنامه مالي 139
کنترل مخارج - مميزي ها 147
خريد تجهيزات نو در مقابل تجهيزات مستعمل 153
نتيجه گيري 154
فصل 7 : پيچيدگي ، سودآوري و به اشتراک گذاري زنجيره تامين در پروژه هاي عمراني 155
مديريت زنجيره تامين در پروژه هاي عمراني - به اشتراک گذاري اطلاعات 157
اجراي پروژه 172
نتيجه گيري 174
فصل 8 : الگوهاي مديريت زنجيره تامين در پروژه هاي عمراني - الگوهاي زنجيره تامين افقي ساز و پروژه هاي سنگين در بخش خصوصي و بخش عمومي 175
عناصر تشکيل دهنده الگوي زنجيره تامين در پروژه هاي عمراني بزرگ 177
پروژه هاي عمراني خصوصي در برابر پروژه هاي عمراني عمومي 185
جريان اسناد و مدارک در زنجيره تامين - تناسب زنجيره تامين و گردش اطلاعات 186
گردش پولي در زنجيره تامين 187
الگوهاي زنجيره تامين پروژه هاي عمودي ساز در بخش خصوصي و بخش عمومي 188
گردش اسناد در زنجيره تامين 192
گردش اطلاعات و تناسب در زنجيره تامين - گردش پول در زنجيره تامين 193
پياده سازي مديريت زنجيره تامين در پروژه هاي عمراني 194
نتيجه گيري 195
پايان 195


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com