امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 1
وظايف مدير مالي 2
انواع بازارهاي مالي 4
فصل 1 : تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از طريق نسبت ها - نسبت هاي نقدينگي - نسبت هاي سرمايه گذاري 7
نسبت هاي فعاليت - نسبت هاي سودآوري - نسبت هاي ارزش بازار 8
سيستم دوپونت 15
مثال 16
تست هاي کنکور 21
مسائل 27
فصل 2 : تجزيه و تحليل نقطه سربسر 45
نقطه سربسر عملياتي 47
نقطه سربسر مالي 49
نقطه سربسر کل 50
مثال 51
تست هاي کنکور 56
فصل 3 : تجزيه و تحليل اهرمها - اهرم عملياتي 61
اهرم مالي 62
اهرم ترکيبي - مثال 63
تست هاي کنکور 67
مسائل 70
فصل 4 : پيش بيني مالي - روش درصد فروش 83
مثال 86
مسائل 92
فصل 5 : بودجه بندي نقدي - پيش بيني فروش - برآورد جريان هاي نقدي ورودي 103
مثال 104
تست هاي کنکور 110
مسائل 113
فصل 6 : مديريت سرمايه در گردش - فروش و سرمايه در گردش - استرات؟ژي سرمايه در گردش 123
سياست مطلوب در سرمايه در گردش - تجزيه و تحليل سرمايه در گردش 125
مثال 126
تست هاي کنکور 128
فصل 7 : مديريت دارايي جاري - باصرفه ترين مقدار سفارش 131
حد تجديد سفارش 132
مثال 133
تست هاي کنکور 136
مسائل 138
فصل 8 : مدل قيمت گذاري دارايي - نقش بازارهاي مالي 143
بورس اوراق بهادار 144
انواع ريسک 145
بازده و انواع بازده 147
رابطه ريسک و بازده 150
نظريه پرتفوي 151
مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 152
مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه D-CAPM 155
مدل قيمت گذاري سرمايه A-CAPM 158
مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي R-CAPM 163
مدل قيمت گذاري آربيتراژ 165
مدل هاي چند عاملي 166
حل تشريحي تست ها 169
واژه نامه فارسي به انگليسي 183
واژه نامه انگليسي به فارسي 193
منابع و ماخذ 203
پايان 205


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com