امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش اول : مديريت نوآوري 1
فصل 1 : نوآوري چيست و چه اهميتي دارد ؟ - مقدمه 3
چرا نوآوري مهم است؟ 6
سوالي قديمي ، زمينه اي جديد 18
نوآوري چيست ؟ 21
نگاهي فرايندي به نوآوري 26
حوزه ها يا انواع نوآوري 28
ابعاد چهارگانه فضاي نوآوري 29
نگاشت فضاي نوآوري 33
بررسي ابعاد مختلف نوآوري 35
نوآوري تدريجي - انجام بهتر کار فعلي 36
نوآوري در پلت فرم 37
نوآوري ناپيوسته 39
نوآوري در معماري / اجزا و اهميت دانش 47
چرخه عمر نوآوري - تاکيدهاي متفاوت در گذر زمان 52
مديريت نوآوري 57
چکيده و مطالعات بيشتر 63
پيوندهاي وبگاه کتاب 67
مراجع 68
فصل 2 : نوآوري : يک فرايند محوري کسب و کار - مقدمه 73
تفاوتها حول يک موضوع واحد 75
نوآوري و خدمات 77
سازمان با مرزهاي گسترده - بنگاه هاي غير انتفاعي 81
اندازه مهم است 82
سازمان هاي پروژه محور - شبکه ها و سيستم ها 84
تفاوت عوامل زمينهاي ( در سطح ملي ، منطقه اي و محلي) 85
بهتر انجام دادن / متفاوت انجام دادن 86
روند توسعه مدل هاي نوآوري 88
مشکلات مدل هاي تک بعدي 91
آيا مي توان نوآوري را مديريت کرد ؟ 93
يادگرفتن مديريت نوآوري : ايجاد و توسعه روتين هاي پيرامون فرايند پايد 97
سنجش موفقيت نوآوري 101
از مديريت موفق نوآوري چه مي دانيم ؟ 102
روتين هاي موفقيت در مديريت نوآوري 106
عوامل زمينه اي مهم 116
فراسوي حالت پايدا 117
چکيده و مطالعات بيشتر 119
پيوندهاي وبگاه کتاب 122
مراجع 123
بخش 2 : بستر نوآوري 129
فصل 3 : ايجاد سازماني نوآور 131
چشم انداز مشترک ، وجود رهبري و عزم نوآوري 133
ساختار مناسب سازماني 141
افراد کليدي 147
مشارکت گسترده در نوآوري 151
نقشه راه جلب مشارکت کارکنان 157
کارتيمي اثر بخش 162
فضاي خلاق 172
رفتار 177
حمايت سازماني از نوآوري 179
شيريني انرژي نوآوري - جو در برابر فرهنگ 181
اعتماد و باز عمل کردن 183
چالش و مشارکت 184
ميدان دادن به ايده ها 187
تعارض و تضارب آرا 189
ريسک پذيري 192
آزادي عمل 194
مرز گستري 196
فراتر از شرايط پايدار 199
چکيده و مطالعات بيشتر 205
پيوندهاي وبگاه کتاب 206
مراجع 207
فصل 4 : توسعه راهبرد نوآوري 215
راهبرد نوآوري عقلايي يا تدريجي 216
راهبرد عقلايي 217
رويکرد تدريجي به راهبرد 221
توصيه هايي براي مديران 223
راهبري نوآوري در مقابل تقليد نوآوري 226
توانمندي هاي پوياي بنگاه ها - نهادها : تامين مالي ، مديريت و حکمراني شرکت 230
يادگيري از نظام هاي نوآوري خارجي 232
يادگيري و تقليد 237
حفاظت از منافع نوآوري 238
مسيرهاي تحول فناوري 250
توسعه شايستگي هاي ويژه بنگاه - نظر همل و پاراهالاد درباره شايستگي 256
ارزيابي رويکرد شايستگي هاي محوري 260
توسعه و حفظ شايستگي ها 264
جهاني سازي نوآوري 273
توانمندسازي براي تدوين راهبرد 279
روتين هايي براي کمک به تحليل راهبردي 280
رويکردهاي مختلف براي مديريت سبد پروژه هاي نوآوري 283
خلاصه و مطالعات تکميلي 286
پيوندهاي وبگاه کتاب - مراجع 288
بخش سوم : جستجو 295
فصل 5 : منابع نوآوري - نوآوري از کجا سرچشمه مي گيرد؟ 297
فشار دانش 299
کشش تقاضا 301
نياز چه کساني ؟ 308
نقش بازارهاي نوظهور 312
حرکت به سمت سفارشي سازي انبوه 316
کاربران در مقام نوآوران 318
کاربران با نيازهاي استثنايي 321
مشاهده ديگران 323
نوآوري نوترکيب 324
قوانين و مقررات 325
آينده و پيش بيني - پيشامدها 327
چارچوبي براي نگاه به منابع نوآوري 330
نحوه جستجو 332
برقراري توازن ميان بهره برداري و کاوش 336
ظرفيت جذب 337
ابزارها و سازوکارهاي جستجو 340
مديريت ارتباطات دانشي درون سازماني 341
گسترش پيوندهاي بيروني 344
ارسال ديده بان 345
کاوش آينده هاي چندگانه 346
استفاده از اينترنت 347
کار با کاربران فعال 349
ژرف کاوي 350
آزمايش و يادگيري 351
سرمايه گذاري خطرپذير درون سازماني 352
استفاده از کارگزاران و رابطان 353
يادگيري جستجو در مرزهاي نوآوري 354
دو بعد جستجوي نوآوري 355
نقشه اي از فضاي جستجو 357
چکيده و مطالعات تکميلي 362
پيوندهاي وبگاه کتاب 365
مراجع 366
فصل 6 : شبکه هاي نوآوري - هيچ کس جزيره اي تنها نيست 371
مدل اسپاگتي نوآوري 373
شبکه هاي نوآوري 376
شبکه ها در بدو شکل گيري 386
شبکه هاي درون سازماني 389
شبکه هاي برون سازماني 391
شبکه هاي يادگيري 397
شبکه در قلمرو ناشناخته ها 399
مديريت شبکه هاي نوآوري - پيکره بندي شبکه هاي نوآوري 403
چگونه شبکه هاي نوآوري را مديريت کنيم ؟ 405
چکيده و منابع تکميلي 407
پيوندهاي وبگاه کتاب 408
مراجع 409
پايان 411


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com