امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1 : آمار توصيفي - هدف آمار 1
آمار توصيفي 4
آمار استنباطي 5
جامعه 6
نمونه 7
نمونه گيري 10
نمونه گيري تصادفي ساده 11
نمونه گيري منظم ( سيستماتيک) 12
نمونه گيري طبقه اي - نمونه گيري خوشه اي 13
نمونه گيري غير تصادفي 14
نمونه گيري سهميه اي - نمونه گيري هدفمند - نمونه گيري داوطلبانه 15
در نمونه گيري اتفاقي - اندازه نمونه 16
متغير 18
مقياس هاي اندازه گيري 21
مقياس اسمي 22
مقياس ترتيبي 23
مقياس فاصله اي 24
مقياس نسبي - پژوهش هاي توصيفي ( غير ازمايشي) 25
طرح هايي براي پژوهش هاي توصيفي 31
بررسي يک مرحله اي - طرح قبل و بعد از رويداد 33
طرح مقايسه دو گروه کنترل شده 34
طرح دو گروه قبل و بعد از رويداد 35
تحليل محتوا 36
پژوهش فراتحليلي 37
داده هاي پارامتري و ناپارامتري 38
فصل 2 : نحوه نصب نرم افزار SPSS 20 39
شروع کار با نرم افزار SPSS 20 45
منوهاي SPSS 20 46
منوي File 47
باز کردن فايل هاي قبلي Open 48
ذخيره سازي فايل 49
نحوه چاپ اطلاعات 51
منوي ويرايش 52
منوي view 53
منوي Data 54
منوي transform - منوي Analyze 55
منوي Graghs 57
منوي Utilities 57
منوي Add-ons 58
منويwindows - منوي help 59
بازکردن فايل هاي اطلاعات 60
محيط کار در نرم افزار اس پي اس اس 64
نگاره متغير Variable view 65
نحوه ورود داده 70
فصل 3 : تحليل داده هاي توصيفي 73
جداول تک بعدي - نحوه اجرا 74
ويرايش جدول - تغيير قالب جدول 79
معکوس کردن سطرها و ستون ها 80
چرخاندن بر چسب عبارت داخل ستون 81
فصل 4 : نمودارها 83
نمودار ستوني - نمودار ستوني ساده 84
نمودار ستوني خوشه اي 88
نمودار دايره اي 90
نمودار پراکندگي / نقطه اي 93
ويرايش نمودارها 98
نوشتن عنوان براي نمودار 100
نوشتن زير نويس براي نمودار 103
اضافه کردن بر چسب ، فراواني و درصد 104
معکوس کردن نمودار 106
سه بعدي کردن نمودار 107
ويرايش رنگ ستون ها و حاشيه ستون هاي نمودار 109
فصل 5 : سنجش پاياني ابزار اندازه گيري 111
آلفاي کرونباخ - نحوه تفسير مقدار آلفاي کرونباخ 112
نحوه اجرا 113
فصل 6 : همبستگي 119
ضريب همبستگي - شدت همبستگي 120
محاسبه ضريب همبستگي 121
ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن - مفروضه هاي ضريب همبستگي پيرسون 122
ضريب تعيين 123
محاسبه ضريب همبستگي پيرسون در نرم افزار SPSS 125
همبستگي ناپارمتري - همبستگي اپيرمن 126
همبستگي تاوي - بي کندال 130
فصل 7 : آزمون تفاوت معناداري براي داده هاي پارمتري - آزمون t - مفروضات استفاده از آزمون t 133
آزمون t براي دو نمونه مستقل 135
مراحل آزمون t مستقل 136
آزمون t براي دو نمونه وابسته 138
ب ) طرح زوج هاي جور شده يا همتا 139
آزمون ميانگين 140
آزمون پارامتري براي دو گروه 145
آزمون t براي مقايسه ميانگين دو جامعه همبسته 147
آزمون t دو جفت نمونه مستقل 150
منابع 154
پايان 154


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com