امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه ناشر 5
پيشگفتار 8
فصل 1 : مفاهيم بنيادي و ريشه هاي مهندسي مجدد 21
گشايش 22
تاريخچه : چه شد که باز مهندسي فرايندها مطرح شد ؟ 23
پارادايم جايگزين اصل تقسيم کار 25
باز مهندسي چيست ؟ 26
تغييرات مورد انتظار سازماني از باز مهندسي 28
تعريف فرايند 31
تفاوت نگرش فرايندي به سازمان با رويکرد متعارف - تاثير مطرح شدن بازمهندسي بر فرايند هاي سازماني 35
بررسي تفاوت بازمهندسي با ديگر رويکردها و فنون تغيير 36
تحليل و يادآوري پاياني 37
سوالاتي براي تفکر و تحليل 38
فصل 2 : قواعد کليدي و اصول مهندسي مجدد سازمان 43
گشايش - قواعد بازمهندسي - اصل بازگشت از انتها 44
اصل فشردگي افقي 45
اصل فشردگي عمودي - اصل نقطه تماس واحد 46
اصل ايجاد فرايندهاي مو.ازي چندگانه 47
اصل حذف زمان و فعاليت هاي غير ارزشافزا 48
اصل انتقال فعاليت به جايي که بيشترين معنا و منفعت را دارد 49
اصل مديريت تناقض نماها 51
اصل شکستن چارچوب ها و رهايي از مفروضات و عادات - اصل استفاده مناسب از فناوري اطلاعات و ارتباطات 52
تحليل و يادآوري پاياني - سوالاتي براي تفکر و تحليل 55
فصل 3 : متدولوژي هاي مهندسي مجدد 57
گشايش - چرايي متدولوژي 58
چيستي متدولوژي - مشخصات متدولوژي مناسب 60
فوايد بالقوه کاربست متدولوژي - انواع متدولوژي هاي بازمهندسي 61
تشريح متدولوژي ابلنسکي 66
نقد متدولوژي ابلنسکي 68
تشريح متدولوژي سوري 69
نقد متدولوژي سوري 74
دو رويکرد متفاوت براي باز مهندسي 75
تحليل و يادآوري پاياني 76
سوالاتي براي تفکر و تحليل 77
فصل 4 : متدولوژي منتخب و جعبه ابزار مهندسي مجدد 81
گشايش - متدولوژي منتخب 82
ويژه سازي متدولوژي براي شرايط خاص 85
بررسي روش ها و ابزارهاي باز مهندسي - معرفي برخي از تکنيک هاي مورد استفاده در باز مهندسي 87
جعبه ابزار بازمهندسي 92
معرفي برخي نرم افزار هاي پشتيبان ابزارهاي کاربردي در باز مهندسي 106
تحليل و يادآوري پاياني - سوالاتي براي تفکر و تحليل 113
فصل 5 : عوامل کليدي موفقيت در مهندسي مجدد 117
گشايش - بررسي برخي مطالعات انجام شده 118
توضيح برخي عوامل 126
پارادوکس هاي بازمهندسي 131
تحليل و يادآوري پاياني 133
سوالاتي براي تفکر و تحليل 134
فصل 6 : کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازمهندسي 145
گشايش 146
تعريف فناوري اطلاعات و ارتباطات ( فاوا) - پارادايم هاي جديد ، از اقتصاد به اقتصاد الکترونيک 148
نقش هاي بالقوه فاوا در باز مهندسي - فاوا به عنوان فعال کننده باز مهندسي ( قبل از باز مهندسي ) 152
فاوا به عنوان تسهيل کننده باز مهندسي( زمان باز مهندسي ) 153
فاوا به عنوان تثبيت کننده باز مهندسي ( پس از باز مهندسي ) 158
چارچوب هاي تحليل کار بست فاوا در باز مهندسي چار چوب تحليل اول : وساطت - مشارکت 163
چارچوب تحليل دوم : سه نوع فرايند - چارچوب تحليل سوم : فرايند هاي هشت گانه 164
چارچوب تحليل چهارم : چهار اصل مهندسي مجدد و کاربردهاي فاوا 170
چارچوب پنجم : فاوا ، تکنولوژي قاعده شکن 171
چارچوب تحليل ششم : جريان هاي سه گانه در تمام فرايند ها 173
چارچوب تحليل هفتم : فرصت هايي از جنس فاوا 174
چارچوب تحليل هشتم : فاوا براي مزيت رقابتي 177
تحليل و يادآوري پاياني 182
سوالاتي براي تفکر و تحليل 183
فصل 7 : مهندسي مجدد در سازمان هاي دولتي 187
گشايش 188
چرايي گرايش بخش دولتي به باز مهندسي 189
تفاوت سازمان هاي دولتي و خصوصي 191
تحليل تاثير تفاوت هاي سازمان هاي بخش خصوصي و دولتي بر باز مهندسي 192
هفت اصل راهنما براي اجراي موفق باز مهندسي در سازمانهاي دولتي 200
تحليل و يادآوري پاياني 203
سوالاتي براي تفکر و تحليل 204
فصل 8 : مهندسي مجدد در سازمان هاي ايراني 207
گشايش 208
يادآوري دو نکته مهم 209
تاثير ويژگي هاي فرهنگي بر نحوه مديريت 210
تحقيقات جهاني موسسه گلوب - برخي از عوامل مورد بررسي در پروژه گلوب 211
وضعيت ايران ديگر کشورها 212
دو تحليل از پروژه هاي بازمهندسي انجام شده در کشور - تحقيق اول 214
تحقيق دوم - عوامل موثر بر پروژ ه هاي بازمهندسي اجرا شده در کشور 218
پيشنهاداتي براي اجراي موفق بازمهندسي در سازمان هاي ايراني 220
ويژگي هاي متدولوژي مناسب شرکتهاي ايراني 221
ظرافت هاي رفتاري با توجه به ويژگي هاي فرهنگ ايراني 222
تحليل و يادآوري پاياني 224
سوالاتي براي تفکر و تحليل 226
فصل 9 : بازمهندسي فراسازماني ( فراگير ) 229
گشايش 230
از زنجيره ارزش تا سيستم خلق ارزش 232
تعريف بازمهندسي فراگير - مثلث بازمهندسي فراگير 234
رکن اول ، فرايند - پرسش هاي کليدي فرايند هاي نوع اول - پرسش هاي کليدي فرايندهاي نوع دوم 235
پرسش کليدي فرايندهاي نوع سوم - رکن دوم ، پيشگذار ارزش 236
سومين رکن ، مشارکت 237
سه سطح از هارموني در شبکه ارزش 239
مديريت شبکه تامين يا شبکه عرضه 240
پيدايش سازمان هاي بدون مرز - پارادايم سازمان هاي بدون مرز 244
رفتار بدون مرز ، هنر سيال بودن 245
شکل دهي مجدد مرزهاي چهارگانه 246
سازمان مجازي 247
تحليل و يادآوري پاياني 252
سوالاتي براي تفکر و تحليل 253
فصل 10 : مديريت فرايندها 255
گشايش - مديريت فرايند 256
شناخت فرايندها 257
تذسيم و نگاشت فرايندها 260
مدل هاي تکامل فرايندي 272
سطح يک - سطح ابتدايي - سطح دو - سطح تکرار پذير 273
سطح 3 - سطح تعريف شده - سطح چهار - سطح مديريت شده - سطح پنج - سطح بهينه شونده 274
تحليل و يادآوري پاياني 275
سوالاتي براي تفکر و تحليل 276
فصل 11 : بازمهندسي مديريت 279
گشايش - محور اول : نگرش فرايند گرا و تغيير مدل ذهني 280
محور دوم : مرکز توجه سازمان 281
محور سوم : ارزيابي و پاداش دهي فرايند محور 282
محور چهارم : نقش مديران و باز تعريف مديريت 283
محور پنجم : ويژگي هاي کار در محيط فرايندي 286
محور ششم : ساختار سازماني فرايند گرا 287
چالش هاي فراروي سازمان هاي جديد 290
تحليل و ياد آوري پاياني 291
سوالاتي براي تفکر و تحليل 292
فصل 12 : انديشه استراتژِک با نگرش فرايندي و فرايند محوري 295
گشايش - نظريات مختلف مديريت استراتژيک 296
دسته اول : نظرياتي با گرايش محيطي( بيروني ) 297
دسته دوم : نظرياتي با گرايش درون سازماني 298
تشريح بيشتر رويکرد مبتني بر منايع 300
انواع منابع سازماني و ارزش رقابتي منابع 302
منابع و مزيت رقابتي ، ارزش رقابتي منابع 307
طراحي استراتژي با رويکرد منبع محور 314
فرايند ها، جانمايه قابليت ها و شايستگي ها 315
انديشه و تفکر استراتژيک در تعامل با نگرش فرايندي 318
پويايي مزيت رقابتي و لزوم پويايي منابع 322
تحليل و يادآوري پاياني 325
سوالاتي براي تفکر و تحليل 326
فصل 13 : موقعيت يابي مهندسي مجدد در رويکردهاي مديريت تغيير 331
گشايش - انواع تغيير بر اساس مباني فکري مختلف 332
جايگاه بازمهندسي در انواع رويکردهاي تغيير - بازمهندسي به عنوان تغييري دگرگون ساز - بازمهندسي به عنوان جهت گيري دوباره و بازآفريني 335
بازمهندسي به عنوان تغييري برنامه ريزي شده و پيش تدبيرانه 336
بازمهندسي به عنوان تغيير نوع دوم 337
بازمهندسي ، تغييري قياسي مبتني بر برنامه ريزي رويه اي 338
استفاده از ديگر رويکردها در زمان باز مهندسي 339
تحليل و يادآوري پاياني 341
سوالاتي براي تفکر و تحليل 343
فصل 14 : انديشه هاي رقيب باز مهندسي 349
گشايش - اولين انديشه رقيب ، توليد ناب 350
تشابهات توليد ناب و بازمهندسي 354
تمايزات توليد ناب و بازمهندسي - دومين انديشه رقيب ، شش سيگما 355
تشابهات شش سيگما و بازمهندسي - تمايزات شش سيگما و بازمهندسي 358
سومين انديشه رقيب ، نوآوري مديريت 359
تشابهات نوآوري مديريت و بازمهندسي 361
تمايزات نوآوري مديريت و بازمهندسي - چهارمين انديشه رقيب ، مهندسي ارزش 362
تشابهات مهندسي ارزش و بازمهندسي 365
تمايزات مهندسي ارزش و بازمهندسي - پنجمين انديشه رقيب ، طراحي آرماني و برنامه ريزي تعاملي 366
ويژگي هاي طراحي آرماني 368
تفاوت هاي ماهوي برنامه ريزي تعاملي و ديگر برنامه ريزي ها 371
تشابهات برنامه ريزي تعاملي و بازمهندسي - تمايزات برنامه ريزي تعاملي و بازمهندسي 372
تشهابهات مديريت کيفيت فراگير و بازمهندسي 373
تمايزات بازمهندسي و مديريت کيفيت فراگير 374
تلفيق و ترکيب دو انديشه رقيب 375
انديشه هاي رقيب در يک نگاه 376
تحليل و يادآوري پاياني 379
سوالاتي براي تفکر و تحليل 380
پايان 381


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com