امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيش گفتار نويسندگان 14
پيش گفتار مترجمان 17
فصل 1 - مديريت مالي و خلق ارزش - مقدمه 19
سوالات کليدي : آيا تصميمات شما منجر به خلق ارزش خواهند شد ؟ 21
آيا اين طرح ، ارزش بازار شرکت را افزايش مي دهد ؟ - اهميت مديريت کردن براي خلق ارزش 22
اصول بنيادي مديريت مالي 25
اندازه گيري ارزش آفريني با استفاده از ارزش فعلي خالص 26
اهميت وجه نقد - نرح تنزيل 27
هزينه سرمايه طرح ها 29
به کارگيري اصول بنيادي مديريت مالي 30
قانون ارزش فعلي خالص 31
قانون نرخ بازده داخلي 32
تصميمات ساختار سرمايه 34
تصميمات مربوط به اکتساب دارايي ها 36
صميمات سرمايه گذاري خارجي 37
نقش بازارهاي مالي 38
بازار سهام 40
تامين مالي داخلي در برابر تامين مالي خارجي 43
چرخه ي تجاري 44
گزارش هاي مالي 47
ترازنامه 49
نوع ديگري از ترازنامه استاندارد - ترازنامه مديريتي 50
ترازنامه مديريت شرکت HLC 51
صورت سود و زيان 52
چه ميزان يک شرکت بايد سودآور باشد؟ 54
يک شرکت چقدر وجه نقد بايد ايجاد کند؟ 55
منابع و مصارف وجه نقد 56
صورت جريان وجه نقد 57
يک شرکت چه ميزان ريسک پذير است؟آيا ارزش خلق مي شود ؟ 61
خلاصه فصل 65
مروري بر مسائل - اصول بنيادي مديريت مالي 67
فصل 2 : ترازنامه و صورت سود و زيان 71
صورت هاي حسابداري مالي 72
ترازنامه 75
دارايي هاي جاري ( کوتاه مدت ) 76
وجوه نقد و شبه نقدها - حساب هاي دريافتي 77
موجودي ها 78
پيش پرداخت هزينه ها 78
دارايي هاي ثابت يا غير جاري 80
دارايي هاي مشهود 81
دارايي هاي نامشهود 83
بدهي هاي کوتاه مدت يا جاري - استقراض کوتاه مدت 85
حساب هاي پرداختني - هزينه هاي معوق 86
بدهي هاي غير جاري 87
حقوق صاحبان سهام 88
صورت سود و زيان 89
فروش خالص - بهاي تمام کالاي فروش رفته 91
سود نا خالص - هزينه هاي فروش ، عمومي و اداري - هزينه استهلاک 92
سود عملياتي - سود و زيان عملياتي 93
سود قبل از کسر بهره و ماليات - خالص هزينه بهره - سود قبل از کسر ماليات 94
ماليات بر درآمد - سود پس از ماليات 95
مغايرت کسري ترازنامه و صورت سود و زيان 96
ساختار حساب حقوق صاحبان سهام 98
خلاصه فصل 99
پيوست 1-2 نمونه گزارش هاي مالي - شرکت رالف لارن 102
مروري بر مسائل - ساختار ترازنامه و سود و زيان 109
فصل 3 : ارزيابي نقدينگي و کارايي عملياتي 113
ترازنامه مديريتي 114
اقلام تشکيل دهنده سرمايه بکار گرفته شده - وجه نقد و شبه وجه نقد 118
سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت - سرمايه در گردش مورد نياز 119
اجزاي سرمايه تامين شده 124
ساختار ترازنامه مديريتي 125
استراتژي تطبيق 126
مقياس نقدينگي بر مبناي ساختار تامين سرمايه در گردش مورد نياز 130
بهبود نقدينگي از طريق مديريت بهتر چرخه ي عملياتي 133
تاثير بخش اقتصادي که شرکت در آن فعاليت مي کند بر سرمايه در گردش مورد نياز 135
تاثير کارايي مديريت بر سرمايه در گردش مورد نياز 137
گردش موجودي کالا - متوسط دوره وصول 139
متوسط دوره پرداخت 140
تاثير رشد فروش بر سرمايه در گردش مورد نياز 142
معيارهاي سنتي نقدينگي - سرمايه در گردش خالص 145
نسبت جاري 147
نسبت سريع يا آني - خلاصه فصل 148
پيوست 3.1 استراتژي هاي تامين مالي 150
پيوست 3.2 نقدينگي و کارايي عملياتي شرکت رالف لارن - پلو 154
مروري بر مسائل - ارزيابي عملکرد مديريتي 162
فصل 4 : اندازه گيري جريان هاي نقدي 167
جريانات نقدي و منابع آنها 168
تهيه صورت جريان نقدي تفضيلي 173
خالص جريان هاي نقدي عملياتي 174
خالص جريان نقدي حاصل از فعاليت هاي سرمايه گذاري 181
خالص جريان نقدي حاصل از دارايي ها- جريان هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي تامين مالي 184
دو نمونه صورت جريان هاي نقدي 185
جريان نقدي احتياطي در مقابل جريان نقدي غير احتياطي 186
صورت گردش وجوه نقدي 187
جريان هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي 189
جريان نقدي حاصل از فعاليت هاي تامين مالي و سرمايه گذاري 190
جريان نقدي بانک در مقايسه با جريان نقدي خالص عملياتي 191
آثار مديريتي 193
خلاصه فصل 194
پيوست 1-4 محاسبه خالص جريان نقدي عملياتي با استفاده از ترازنامه و صورت سود و زيان 196
پيوست 2-4 جريان نقدي شرکت رالف لارن ( پلو ) 201
مروري بر مسائل - تنظيم و تفسير صورت جريان نقد 210
فصل 5 : تشخيص سودآوري ، ريسک و رشد 213
اندازه گيري سودآوري 214
بازده حقوق صاحبان سهام 215
اثر تصميم هاي عملياتي بر بازده حقوق صاحبان سهام - بازده سرمايه بکارگيري شده 218
محرک هاي سودآوري عملياتي 220
ارتباط بين بازده حقوق صاحبان سهام و سود عملياتي - تاثير تصميم هاي مالي بر بازده حقوق صاحبان سهام 224
نسبت هزينه مالي 225
نسبت ساختار مالي 227
مقياس هاي ديگر اهرم مالي 228
اثر ماليات بر بازده حقوق صاحبان سهام 229
ساختار سودآوري شرکت با در نظر گرفتن تمام موارد 231
ساختار بازده حقوق صاحبان سهام در صنايع مختلف 234
روش هاي ديگر اندازه گيري سود 235
سود هر سهم - نسبت قيمت به درآمد 236
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري - اهرم مالي وريسک 237
اهرم مالي چگونه عمل مي کند؟ 240
ريسک و توانايي ايجاد ارزش 241
رشد پايدار 242
خلاصه فصل 249
پيوست 5.1 عوامل موثر بر سودآوري عملياتي شرکت 251
پيوست 5.2 - رابطه بين ROE شرکت و ROIC بعد از ماليات 255
پيوست 5.3 - سودآوري شرکت پلو - رالف لارن 256
مروري بر مسائل فصل 265
فصل 6 : استفاده از ارزش فعلي براي خلق ارزش در تصميمات سرمايه گذاري 271
فرايند سرمايه گذاري 274
آيا شما اين قطعه زمين را مي خريد ؟ 276
سرمايه گذاري جايگزين - هزينه فرصت سرمايه 277
قانون ارزش فعلي خالص 279
سرمايه گذاري دو دوره اي بدون جريان نقد ميان دوره اي 282
سرمايه گذاري در دوره با جريانات نقدي ميان دوره اي 284
سرمايه گذاري چند دوره اي 285
کاربرد روش ارزش فعلي خالص در تصميم گيري هاي سرمايه اي 287
چرا استفاده از قاعده ارزش فعلي خالص ، يک معيار مناسب براي انتخاب سرمايه گذاري ها مي باشد؟ 289
تعديل زماني جزيان هاي نقدي پروژه ها 291
تعديل ريسک جريانات نقدي پروژه ها خاصيت چمع پذيري 293
موارد خاص در بودجه بندي سرمايه اي - مقايسه پروژه هاي با اندازه متفاوت 298
مقايسه پروژه هاي با عمر نامساوي 299
محدوديت هاي روش ارزش فعلي خالص 301
اختيارات مديريتي در پروژه هاي سرمايه گذاري - اختيار جايگزيني تکنولوژي 302
اختيار ترک يک پروژه 303
برخورد با اختيارات مديريتي 305
خلاصه فصل 306
پيوست 6.1 - محاسبه ارزش فعلي جريان نقدي اقساط مساوي سالانه يک پروژه 309
مروري بر مسائل فصل 313
فصل 7 : جايگزيني هايي براي ارزش فعلي خالص 315
اصول دوره بازگشت سرمايه 316
دوره بازگشت سرمايه 317
تعديل زمان جريان هاي نقدي - تعديل ريسک 320
چرا مديران از روش دوره بازگشت سرمايه استفاده مي کنند ؟ دوره بازگشت تنزيل شده 321
قواعد دوره بازگشت تنزيل شده 324
تعديل زمان جريان هاي نقدي - تعديل ريسک 325
حداکثر سازي ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت - دوره بازگشت تنزيل شده در برابر اصل دوره بازگشت معمولي 326
نرخ بازده داخلي 327
روش IRR 328
تعديل زمان جريان هاي نقدي - تعديل ريسک 329
حداکثر سازي ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت 330
سطح اطمينان به IRR 331
سرمايه گذاري هاي مانعه الجمع ( ناسازگار) 332
سرمايه گذاري ها با جريان نقدي آتي منفي 334
چرا مديران معمولا روش IRR را بر روش NPV ترجيح مي دهند ؟ 335
پيشنهاد - شاخص سودآوري 336
پذيرش طرح هاي سرمايه گذاري بر مبناي شاخص سودآوري 337
تعديل ريسک - حداکثر سازي ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت 338
استفاده از معيار شاخص سودآوري 339
خلاصه فصل 340
مروري بر مسائل فصل 342
فصل 8 : تشخيص و برآورد جريان هاي نقدي پروژه 345
معيار جريان نقدي واقعي 346
روش تفاضلي 347
پروژه طراحي چراغ روميزي 351
تعيين جريانهاي نقدي مربوط به پروژه 353
هزينه هاي فرصت - هزينه هاي کاهش بالقوه فروش 355
هزينه هاي تخصيص يافته 356
هزينه هاي استهلاک - ماليات متعلقه 357
هزينه هاي تامين مالي 358
تورم 361
تخمين جريان هاي نقدي مربوط به پروژه 362
محاسبه جريان هاي نقدي آتي که توسط پروژه ايجاد مي شود 363
برآورد جريان هاي نقدي خروجي اوليه پروژه 364
تخمين جريان هاي نقدي ميان دوره اي پروژه 366
تخميمن جريان هاي نقدي نهايي پروژه 369
آيا SMC بايد محصول جديدي را توليد کند 370
حساسيت ارزش فعلي خالص پروژه در برابر تغيير قيمت چراغ 371
حساسيت ارزش فعلي خالص به کاهش فروش 372
خلاصه فصل 373
مروري بر مسايل 375
پيوست ها ( ارزش زماني پول ) 378
پايان 384


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com