امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1 : اوج گيري سازمان هاي دانشي - مقدمه 21
سازمان ديوان سالار 22
سازمان هاي سال 2000 24
سازمان دانشي 29
نتيجه گيري کلي 31
مراجع 32
فصل 2 : مديران دانش : چه کساني هستند و چه کاري انجام مي دهند؟ - مقدمه 34
مرور ادبيات 35
روش تحقيق 37
نتايج 39
محدوديت هاي تحقيق و ايده هايي براي تحقيقات آتي - خلاصه 50
مراجع 51
فصل 3 : درباره کار دانشي - مقدمه 52
تعاريف کار دانش 53
انتقادات به در نظر گرفتن کار دانشي به عنوان يک دسته کاري 58
اثرات در نظر گرفتن کار دانشي به عنوان يک دسته کاري 59
قابليت ارائه کار دانشي به عنوان يک دسته کاري - جمع بندي 60
مراجع 62
فصل 4 : حوزه هاي دانش : برخي انديشه هاي بعد از 11 سپتامبر در مورد تئوري مبتني بر دانش بنگاه - مقدمه 66
مديريت دانش و فناوري اطلاعات 68
مديريت دانش و د ارائي هاي سازماني 69
مديريت دانش و قدرت سازماني 70
مديريت دانش آگاهي و فرهنگ 72
برخي از نتايج نهايي 74
مراجع 76
فصل 5 : اقتصاد دانش - مقدمه 77
رشد اقتصادي 78
سياست دانش 83
پيشنهاداتي براي بهبود 87
فصل 6 : هستي شناي مديريت دانش - مقدمه 89
دوره هاي مديريت دانش و هدايت مديريت 91
منابع دانش 92
فعاليت هاي دستکاري دانش 99
مولفه هستي شناسي دستکاري دانش 101
ارزيابي مولفه هستي شناسي دستکاري دانش - اثرات 106
تاثيرات روي هدايت مديريت دانش -مولفه تاثير هستي شناسي 107
ارزيابي جزء تاثير هستي شناسي - کاربردها 110
نتيجه گيري 114
فصل 7 : دانش و شايستگي به عنوان داراييهاي استراتژيک - مقدمه 120
دانش و مزيت رقابتي - آزاد سازي بازار - گسترش معاملات 121
تقويت ساختار مالکيت معنوي - اهميت رو به رشد افزايش بازده 122
جداسازي جران اطلاعات از جريان کالا و خدمات - پيامدهاي اطلاعات جديد و فن آوري ارتباطات 124
معماري محصول و فناوري تلفيقي 125
اثرات 126
به دست آوردن ارزش از دانش و شايستگي - طبيعت دانش 127
قابليت نسخه برداري ، قابليت تقليد و قابليت تخصيص 129
مناسب بودن و بازارهايي براي دانش قني و شايستگي 131
برخي از تفاوت هاي بخشي در بازار دانش فني 133
دارائي هاي تکميلي - قابليت هاي پويا 135
اثرات تئوري بنگاه 138
نتايج 139
فصل 8 : سرمايه فکري کشورها - مقدمه 142
ثروت جديد کشورها 143
مختصات طولي شرکت 144
گزارش دهي سرمايه فکري کشورها 146
سرمايه فکري در جهان 149
انجمنها و جوامع دانش - کارآفريني جامعه - لنگرگاه ها و شهرهاي دانش 150
دانشگاه هاي دانش - پيام کليدي 151
مراجع 152
فصل 9 : دانش و ويژگيهاي آن - مقدمه 153
دانش چيست ؟ديدگاه نمايش هاي قابل استفاده 154
حالت هاي دانش 155
مخازن و جريان ها 156
دانش در مقابل اطلاعات 157
بکارگيري ديدگاه ها 158
دانش و تکنولوژي - تکنولوژي مهم نيست 159
تکنولوژي همه چيز است - راه ميانه 160
تکنولوژي کامپيوتر محور : خدمتکار مديريت دانش 161
ويژگيهاي دانش 165
حالت دانش 166
نوع دانش 167
حوزه و گرايش دانش - قابليت کاربرد دانش ، سطح مديريت ، بکارگيري دانش 168
دسترسي پذيري و فايده دانش 169
اعتبار ، تخصص و منبع دانش - ويژگيهاي زماني 170
ساير ويژگيهاي دانش 171
نتيجه 172
مراجع 173
فصل 10 : بصري سازي دانش بوسيله نقشه هاي دانش : مفاهيم ، عناصر ، مورد کاوي ها - اصول نقشه دانش 176
مفهوم يک نقشه دانش 178
مثال هايي از نقشه دانش اينترانت - نقشه منبع دانش 181
نقشه دارايي دانش 182
نقشه ساختار دانش 183
نقشه کاربرد دانش 184
نقشه توسعه دانش - اهداف اين نقشه ها 185
ارزيابي نقشه کشي دانش : مزايا و معايب - مزاياي نقشه دانش 186
معايب نقشه دانش - پياده سازي و کنترل کيفيت 187
نتيجه گيري 189
فصل 11 : حافظه سازماني - مقدمه 192
تعريف حافظه سازماني - حافظه سازماني چيست ؟ 193
يادگيري سازماني 194
دانش سازماني - خلاصه - مخازن حافظه سازماني - کارکردهاي مخازن 195
انواع مخازن حافظه سازماني 196
سيستم هاي حافظه سازماني - سيستم حافظه سازماني چيست ؟ 198
انواع سيستم هاي حافظه سازماني - مثالهايي از OMS 199
طراحي يک OMS 200
کارائي سيستم هاي حافظه سازماني 203
مدل ارزش هاي رقابتي - مدل موفق IS 204
کيفيت سيستم - کيفيت اطلاعات - استفاده 205
اثر فردي و سازماني - مديريت حافظه سازماني و سيستم هاي OMS- چرا حافظه سازماني را مديريت کنيم ؟ 206
مديريت فرهنگ سازماني - خلاصه 208
مورد کوچک : حافظه سازماني در نيروگاه هسته اي - مقدمه - ساختار OMS - کارائي OMS 209
کيفيت اطلاعات و سيستم 210
استفاده - اثر فردي - اثر سازماني 212
مديريت حافظه سازماني و OMS 213
خلاصه 214
مراجع 215
فصل 12 : فرهنگ سازماني به عنوان يک منبع دانش - مقدمه 218
بررسي کلي فرهنگ سازماني 221
رويکرد ارزش فرهنگ سازماني 222
رويکرد رفتاري به فرهنگ سازماني 223
اثرات فرهنگ برفرايند مديريت دانش - فرهنگ هايي که بر خلق دانش اثر مي گذارند 224
فرهنگ هايي که ذخيره سازي دانش را پرورش مي دهند 225
فرهنگ هايي که انتقال دانش را ترغيب مي کند 226
فرهنگ هايي که باعث پرورش کاربرد دانش مي شوند 228
تجربه ها ابتکاري مديريت دانش در تغيير فرهنگ 230
نتيجه 231
مراجع 232
فصل 13 : آيا حسابداري توضيحي در مورد دانش به ما مي دهد ؟ مقدمه - روش حسابداري براي حسابداري دانش : تئوري اطلاعات و نهادهاي حسابداري - حسابداري دانش موجود 236
چه چيزي ارزش اطلاعات حسابداري را تعيين مي کند ؟ 237
چرا حسابداري ، اطلاعات قابل اعتماد را به اطلاعات متناسب ترجيح مي دهد ؟ - موضوعات حسابداري : دارائي چيست ؟ - موضوعات حسابداري : اهداف اظهارنامه هاي مالي 238
موضوعات تجاري : انگيزه هاي مدير - موضوعات تجاري : تعهد از دعوي قضائي سهامدار 239
اندازه گيري دانش - گزينه هايي براي موقعيت فعلي - خلق ارزش کل (TVC) - حسابداري براي آينده 240
کارت امتياز متوازن کاپلان - راهنماي اسکانديا 241
مدل ناظر دارائي هاي نامشهود 242
کارت امتيازي زنجيره ارزش 243
آينده و پيش بيني هايي براي حسابداري دانش - مقايسه مدل هاي حسابداري دانش جايگزين 244
پيش بيني ها و احتمالات حسابداري دانش 246
مراجع 247
فصل 14 : مديريت دانش در عمل - مقدمه 252
رويکردهاي مديريت دانش 255
مفروضات مربوط به IT و افراد 257
مفروضاتي درباره طبيعت عيني دانش 258
کارائي دانش و مديريت دانش 260
مديريت دانش و عمل 261
مورد Industies BT 262
محدوديت هاي رويکردهاي شناختي و اجتماعي 265
اهميت يکپارچه سازي دانش 266
ايجاد عقلانيت براي عمل - توسعه يک ايدئولوژي وسيع 267
رسيدگي به قدرت و تعارض - ايجاد فراواني - استقرار هويت اجتماعي 268
نتايج 270
فصل 15 : نماينده ها ، مصنوعات و تبادلات : اساس جريان هاي دانش - مقدمه 275
ساخت مجدد جريان هاي دانش 276
مصنوعات دانشي 278
نمايندگان ( عوامل ) 281
تبديلات 282
بهينه سازي جريان هاي دانش 285
خلاصه 287
فصل 16 : کسب دانش سازماني - مقدمه 290
ايده هاي نقشه برداري اکتساب دانش سازماني 291
ساختار شکني اکتساب دانش سازماني 293
ماهيت تخصص انساني 299
پويايي هاي تشکيل تخصص 301
مدل يکپارچه شده اکتساب دانش سازماني 302
مديريت ريختار 305
ابزارهايي براي حمايت از اکتساب دانش سازماني 307
نتيجه گيري 308
فصل 17 : حل کردن مشکل : يک فرايند مديريت دانش - مقدمه 318
محاسبات سخت و نرم براي حل مشکل 320
علم مديريت 324
علم مديريت پسامدرن و مديريت اطلاعات 328
محاسبه کردن نرم و حمايت موثر علم مديريت پسامدرن از مديريت دانش 330
فصل 18 : خلق دانش - معرفي 334
ابعادي براي خلق دانش 335
سيکل بلوغ دانش 337
اشتراک گذاري دانش و خلق دانش 338
تمرکز مديريت دانش بر فرايند 339
دانش و حس سازي 340
يادگيري سازماني : يک محيط مفيد و سودمند براي توليد دانش 341
نتيجه گيري 343
فصل 19 : حس سازي و مديريت دانش - معرفي 346
بازنگري حس سازي 347
مشخصات ديدگاه حس سازي مديريت دانش 348
يک مورد مطالعاتي 349
مشخصات براي مديريت دانش 352
فصل 20 : خلق و تسهيل جوامع عمل - معرفي 356
مشخصات CoP ها 357
CoP ها و سازمان هاي قرن 21 360
توسعه CoP ها 362
ايجاد کردن CoP ها 364
نتيجه گيري 367
فصل 21 : مهارتهاي اشتراک دانش : مسيري کليدي براي مديريت دانش - معرفي 369
مهارت هاي اشتراک دانش 370
موجودي اثر بخش اشتراک دانش 372
فصل 22 : فرايند تجاري به عنوان رابط دانش - مقدمه 383
استراتژي هاي مديريت دانش براي طراحي مجدد فرايندهاي تجاري 386
مطالعاتي درباره کاربرد مديريت دانش در فرايند هاي تجارت الکترونيک 388
ارتباط بين مديريت دانش و سرمايه انساني در فرايندهاي تجاري 391
مسائل در حال ظهور و راهنمايي هاي آينده 392
نتيجه گيري 393
فصل 23 : مشارکت بين يادگيري سازماني و مديريت دانش - مقدمه - تعاريف کارکردي 395
اصول اساسي 397
نقاط اشتراک 400
پيوستار يادگيري 403
تعمقات نهايي 405
خلاصه فصلهاي پيش رو اثرات پردازش دانش 407
فصل 24 : ارزيابي رفتارهاي مديريت دانش : ارتباط دادن رفتارهاي مديريت دانش با معيارهاي عملکرد استراتژيک - مقدمه 410
پيشينه 413
چارچوب ارزيابي ارزش مديريت دانش 416
توسعه دادن تحليل و شاخص مديريت دانش 419
ارزيابي شاخص هاي ضمني آنلاين 423
نتيجه گيري 425
فصل 25 : چارچوبي براي امنيت ، کنترل و تضمين سيستم هاي مديريت دانش - مقدمه 427
حاکميت مديريت دانش و مديريت ريسک 428
ريسک ها ، امنيت و کنترل ها 434
ضمانت و ارزيابي مديريت دانش 445
نگراني هاي حريم خصوصي براي مديريت دانش 447
مورد کوتاه : مشکلات کنترل و امنيت مديريت دانش در شرکت شلمبرگر 450
نتايج 454
مراجع 455
ضميمه 1 - چارچوب مديريت دانش 457
فصل 26 : استراتژي هاي جايگزين براي هدايت دارايي دانش : چارچوبي براي تصميم گيري مديريتي - مقدمه 460
تحقيق قبلي 461
چارچوبي براي دسته بندي استراتژي هاي مديريت دانش 463
کاربرد چارچوب 468
نتيجه گيري 473
فصل 27 : رهبران طرح هاي دانش : صلاحيت ها ، نقش ها و مسئوليت ها - مقدمه 475
اهميت مديريت دانش 476
مدير ارشد دانش 481
اهداف آموزشي براي گواهي مدير دانش 483
خلاصه 491
فصل 28 : هفت C براي رهبري دانش : خلق آينده خودمان - مقدمه 493
چگونه رهبري در اقتصاد دانشي تفاوت دارد ؟ 494
باز تعريف دستور جلسه مديريتي 495
رهبري اندازه گيري است 503
يک آزمون ليتموس از رهبري دانش 504
نتيجه گيري 505
فصل 29 : اعتماد و مديريت دانش : بذرهاي موفقيت - مقدمه 507
تعاريف اعتماد 509
تعريف مديريت دانش 513
مديريت دانش و اعتماد 517
بحث 523
نتيجه گيري 526
فصل 30 : چرا سيستم هاي مديريت دانش شکست مي خورند؟ 531
مقدمه 532
مديريت دانش براي پردازش اطلاعات ساختار يافته و روزمره 534
مديريت دانش براي حس سازي غير روتين و ساخته يافته 537
زنجيره سيستم هاي مديريت دانش بين مدل 1و مدل 2 539
فعال کننده ها و محدوديت هاي سيستم هاي مديريت دانش 542
خلاصه و توصيه هايي براي مديران اجرايي سيستم هاي مديريت دانش 549
فصل 31 : تشخيص و انتقال تجربه برتر داخلي - مقدمه 554
ايجاد محيطي براي انتقال 565
درس هايي از پيش : هفت راه براي يک انتقال موثر 572
جمع بندي 574
ضميمه A : تيم هاي نجربه هاي برتر چگونه فعاليت مي کنند ؟ 574
ضميمه B : در هر صورت ، تجربه برتر چيست ؟ 575
فصل 32 : مديريت استراتژيک دانش در زمينه شبکه ها 579
مقدمه 580
دانش ، مديريت دانش ، وسيستم هاي مديريت دانش 582
ادراک مديرين دانش استراتژيک 584
چارچوبي براي مديريت استراتژيک دانش 592
سيستم هاي مديريت دانش در داخل زمينه هاي شبکه ها 597
نتيجه گيري و تحقيقات بيشتر 600
پايان 608


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com