امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
نشانگان ايمپاستر چيست ؟ 2
کمال گرايان 14
نوابغ طبيعي 15
متخصصان 16
فردگرايان سخت گير 17
افراط گرايان 18
نشانگان ايمپاستر و نظريه اسناد و مکان کنترل 24
نشانگان ايمپاستر و عزت نفس 26
نشانگان ايمپاستر و کمال گرايي 28
نشانگان ايمپاستر و خود ناتوان سازي 30
نشانگان ايمپاستر و ترس از موفقيت و ترس از شکست 32
ايمپاسترها موفقيت هاي خو را چگونه تفسير مي کنند ؟ - خوش شانسي وتقدير 38
سنجش زمان - شخصيت جذاب و شوخ طبع - سادگي کار 39
معيارهاي پايين 40
درمان نشانگان ايمپاسترها 47
تحقيقات داخل کشور در زمينه نشانگان ايمپاستر 62
پرسشنامه نشانگان ايمپاستر 65
منابع 66
پايان 70


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com