امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش اول : مفهوم ها ، مبناها ، نشانه ها و عوامل موثر بهره وري 1
فصل1 : سير تاريخي توجه به مفهوم بهره وري در علم مديريت - مقدمه - معناي واژگاني بهره وري 3
بهره وري ، کانون اصلي نظريه هاي مديريتي 4
پارادايم هاي مديريتي - مکتب کلاسيک در مديريت - بهره وري ، هدف رويکرد علمي به سازمان ، اداره و مديريت 5
مديريت علمي ، آغاز دغدغه براي بهبود بهره وري در سازمان - مطالعات علمي تيلور 7
اصول مديريت علمي ، با تمرکز بر افزايش بهره وري 8
نقد ديدگاه هاي تيلور 9
دفاع تيلور از مديريت علمي - باز توليد اصول تيلوريسم در سازمان هاي نوين 10
بهره وري در کمتب نئوکلاسيکها ( نهضت روابط انساني ) 11
بهره وري در مکتب سيستمي - بهره وري در مکتب مقداري ( کمي ) 12
اصول بکارگيري رويکرد سيستمي 13
بهره وري در مکتب اقتضايي - بهره وري در نظريه هاي پست مردن 14
بهره وري ، چونان نخ تسبيح نظريه هاي مديريتي - دگرگوني در ديدگاههاي مديريتي 16
توجه به بهره وري در مدلهاي عملکرد 17
مفهوم ها ، پرسش ها و تمرين هاي تحليلي 20
فصل 2 : مفهوم بهره وري و تعريف هايي از آن - مقدمه - تحليل سيستمي از سازمان 21
اجزاي سيستم سازماني - تعريف عمومي از بهره وري 23
برداشت عمومي از بهره وري در ايران 25
مولفه هاي ( اجزا / ابعاد ) بهره وري 30
سطح هاي پديدار شدن بهره وري 31
برداشتهاي نادرست از مفهوم بهره وري 32
رابطه سود و بهره وري 35
استراتژي ( راهبرد )هاي بهبود بهره وري 36
چرخه دمينيگ PDCA 37
مفهوم ها ، پرسش ها و تمرين هاي تحليلي 38
فصل 3 : عوامل موثر بر بهره وري - مقدمه - عوامل موثر بر بهره وري 39
عوامل داخلي موثر بر بهره وري - عوامل سخت افزاري 40
عوامل نرم افزاري 42
عوامل بيروني موثر بر بهره وري 43
عوامل ساختاري در سطح ملي - منابع طبيعي 44
سياستهاي ملي و بين المللي دولت ها 45
مفهوم ها ، پرسشها و تمرين هاي تحليلي 48
فصل 4 : نقش انسان در بهره وري فردي ، سازماني و اجتماعي - مقدمه 49
نقش انسان در بهره وري 51
توانمند سازي ، ايجاد کننده شور و شعور براي بهره وري 52
عوامل موثر بر عملکرد انساني 54
انسان در کانون برنامه هاي تحول سازماني - نقش نگرش در کميت و کيفيت عملکرد و رفتار انسان 56
نگرش چيست ؟ - افکار عمومي و فرهنگ بهره وري 57
ويژگي هاي نگرش ايجاد کننده عمل بهره ور 58
مفهوم ها ، پرسش ها و تمرين هاي تحليلي 64
فصل 5 : رويکرد مکتب هاي بهرو وري - مقدمه 65
رويکرد مکتب هاي بهبود بهره وري 67
مفهوم ها ، پرسش ها و تمرين هاي تحليلي 70
فصل 6 : بهره وري در رويکرد توسعه ملي ايران - مقدمه - رشد اقتصادي - عومل کمي موثر بر رشد اقتصادي - عوامل کيفي موثر بر رشد اقتصادي 71
عوامل کيفي موثر بر رشد اقتصادي - توسعه اقتصادي - شاخص هاي توسعه اقتصادي 72
توسعه پايدار - شاخص هاي توسعه پايدار - برنامه ريزي اقتصادي - انواع برنامه هاي توسعه 73
شيوه هاي توجه به بهره وري در برنامه هاي توسعه ملي 74
دلايل نياز برنامه ملي بهبود بهره وري 75
آمايش سرزمين نياز نظام برنامه ريزي بهبود بهره وري ملي - اصل کارايي و بازدهي اقتصادي 76
جهت گيري هاي برنامه هاي توسعه ايران درباره بهرو وري - جنبش بهره وري در سطح ملي - ارکان حکومتي موثر بر حرکت بهره وري در ايران 77
انواع ارزيابي از اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري ملي 80
مفهوم ها ، پرسش ها و تمرين هاي تحليلي 82
بخش دوم : مراحل چرخه بهبود بهره وري 83
فصل 7 : مرحله اول چرخه : اندازه گيري بهره وري - مقدمه - اندازه گيري چيست ؟ - اندازه گيري بهره وري 85
اندازه گيري بهره وري با رويکرد سيستمي - شاخص ، عنصر اصلي سسيستم اندازه گيري بهره وري - معاني شاخص 87
شاخص بهره وري چيست ؟ - مدل ، رويکرد ، روش يا شاخص براي اندازه گيري 88
تاملي در سنجش بهره وري منابع انساني - کارکردهاي سيستم اندازه گيري بهره وري 89
رويکردهاي سنجش بهره وري - ويژگي هاي يک سيستم کارآمد اندازه گيري بهره وري 91
مراحل اجرايي سيستم اندازه گيري بهره وري - فعاليت هاي لازم براي آغاز اندازه گيري بهره وري 92
اقدام هاي لازم براي اندازه گيري بهره وري 94
محدوديت ها در اندازه گيري هاي بهره وري 100
سطوح اندازه گيري بهره وري - گروه سطح کاري 101
اندازه گيري بهره وري در مقياس ملي - رويکرد هاي تحليل بهره وري کشور 102
هدف هاي اقتصادي کلان 103
اندازه گيري بهره وري در سطح بخشي - سيستم ISIC 111
داده - ستانده 112
اندازه گيري بهره وري در سطح شرکتي - روش هاي اندازه گيري بهره وري در سطح شرکتي 113
اندازه گيري بهره وري فردي - بهره وري فردي در سازمان ( کارخانه ، اداره ...) 117
مفهوم ها ، پرسش ها و تمرين هاي تحليلي 118
فصل 8 : مرحله دوم چرخه : تحليل و ارزيابي شاخص هاي محاسبه شده بهره وري - مقدمه - فرايند تحليل و ارزيابي بهره وري محاسبه شده 119
رويکرد هاي ارزيابي شاخص هاي محاسبه شده - کاربردهاي ارزيابي در انگيزش مردم و کارکنان براي تلاش بيشتر 120
دوره هاي ارزيابي بهره وري - ضرورت مبناي مقاسه 122
مفهوم ها ، پرسشها و تمرينهاي تحليلي 124
فصل 9 : مرحله سوم چرخه : برنامه ريزي براي بهبود بر پايه تحليل هاي انجام شده - مقدمه 125
ويژگي هاي يک برنامه ريزي خوب - مراحل برنامه ريزي کردن - انواع برنامه ريزي 126
انواع برنامه ريزي براي بهبود بهره وري 127
برنامه ريزي براي استقرار چرخه مديريت بهره وري 128
نمونه هايي از برنامه هايي بهبود براي بهره وري - برنامه بهبود بهره وري براي سطح ملي ، بخشي و دستگاهي 137
فرايند برنامه ريزي بهبود بهره وري سازماني - نظام هاي برنامه ريزي بهبود بهره وري سازماني - نظام هاي برنامه ريز لازم براي بهبود بهره وري 138
پروژه هاي بستر سازي و پشتيباني از برنامه بهبود بهره وري 142
پرسشهايي براي تعيين اولويت ها در بهبود بهره وري - مراحل برنامه بهبود بهره وري - عناصر اصلي برنامه هاي بهبود بهره وري 157
روش هاي اصلي بهبود بهره وري 159
کارکرد مدلها در برنامه ريزي بهبود بهره وري - مدل ( الگو ) چيست ؟ 161
مدل مناسب براي بهبود بهره وري 162
مفهوم ها ، پرسش ها و تمرين هاي تحليلي 170
فصل 10 : اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري براي تحقق اهداف - مقدمه - ماهيت فعاليت هاي اجرايي براي انجام برنامه هاي بهبود بهره وري 171
عوامل و شرايط مورد نياز براي اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري 172
وابستگي اجراي برنامه به ماهيت برنامه 175
مفهوم ها ، پرسش ها و تمرين هاي تحليلي 176
بخش 3 : نشانه و حوزه هاي بهبود بهره وري 177
فصل 11 : زمان اضافي و راه هاي کوتاهتر کردن آن - مقدمه 179
ماهيت زمان - کاربردهاي مفهوم زمان در ادبيات پارسي 180
چرا نياز به مديريت زمان ؟ 181
مديريت زمان ، نشانه مديريت موفق - پيامدها و آثار مديريت زمان 182
مراحل مديريت زمان 183
ابعاد مديريت زمان - تاثير فرهنگ بر انجام وظايف مديريتي 184
قلمروهاي مديريت زمان در سازمان - بهره گيري بهتر از زمان ، نشانه اي از بهبود بهره وري 186


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com