امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه مولفان 3
مقدمه مترجم 5
بخش اول : آشنايي با مديريت مالي 11
فصل 1 : مروري بر مديريت مالي - مقدمه مديريتي : ايجاد تعادلي مناسب در اقتصاد 12
چشم انداز - مديريت مالي چيست ؟ - مديريت مالي در مقابل اقتصاد و حسابداري 13
جايگاه مديريت مالي در سازمان - مديريت مالي بنگاه ها ، بازارهاي مالي ، مديريت سرمايه گذاري 14
مشاغل حوزه مالي 15
انواع سازمان هاي تجاري 16
قيمت سهام و ثروت سهامداران 18
ارزش ذاتي قيمت سهام و پاداش مديران 19
تحولات مهم در دنياي کسب و کار 22
اخلاق تجاري 23
رعايت اخلاق تجاري در عمل - پيامدهاي اقدامات غير اخلاقي 24
کارکنان در مقابل انحرافات اخلاقي چه بايد بکنند ؟ 25
تضاد بين مديران ، سهامداران و صاحبان اوراق قرضه - مديران در مقابل سهامداران 26
سهامداران در مقابل صاحبان اوراق قرضه 27
خودآزمايي ، پرسش ها و تمرين ها 28
بخش دوم : مفاهيم اساسي در مديريت مالي 31
فصل 2 : صورت هاي مالي ، جريان نقدي و ماليات - مقدمه مديريتي : کيفيت صورت هاي مالي 32
چشم انداز - صورت هاي مالي و گزارش 33
ترازنامه 34
ترازنامه شرکت الايد 36
صورت سود و زيان 38
صورت جريان هاي نقدي 40
صورت حقوق صاحبان سهام 44
ماليات بر درآمد 46
ماليات شخصي 47
ماليات بر شرکت ها 49
خودآزمايي ، پرسش ها و تمرين ها 53
فصل 3 : تجزيه و تحليل صورتهاي مالي 62
چشم انداز 63
تحليل نسبت هاي مالي - نسبت هاي نقدينگي 64
نسبت جاري - نسبت آني يا سريع 65
نسبت هاي مديريت دارايي - نسبت گردش موجودي 66
دوره وصول مطالبات - نسبت گردش دارايي هاي ثابت 67
نسبت گردش کل دارايي ها 68
نسبت هاي مديريت بدهي 69
نسبت کل بدهي به کل دارايي ها 70
نسبت توان پرداخت بهره - نسبت هاي سودآوري 71
حاشيه سود عملياتي - حاشيه سود - بازده کل دارايي ها 72
نسبت قدرت سودآوري پايه 73
بازده سهامداران - نسبتهاي ارزش بازار - نسبت قيمت به سود 74
نسبت قيمت بازار به ارزش دفتري - تحليل روند - معادله دوپونت 77
نسبت هاي مالي در صنايع مختلف 79
خلاصه اي از نسبت هاي مالي شرکت الايد 80
الگوبرداري - مزايا و محدوديت هاي نسبت مالي 82
سوء استفاده هاي بالقوه از ROE 84
نگاهي به آن سوي اعداد 85
خودآزامايي ، پرسش ها و تمرين ها 87
فصل 4 : ارزش زماني پول - مقدمه مديريتي : آيا توانايي بازنشسته شدن را داريد ؟ 100
چشم انداز - خط زمان 101
ارزش آتي 102
روش گام به گام - روش حل رياضي 103
ماشين حساب هاي مالي 104
صفحه گسترده 105
نمايش گرافيکي حرکت به سمت جلو در طول زمان - ارزش فعلي 106
نمايش گرافيکي فرايند تنزيل 108
محاسبه نرخ بهره 109
محاسبه تعداد سال ها 110
اقساط مساوي - ارزش آتي اقساط عادي 111
ارزش آتي اقساط ابتداي دوره 113
ارزش فعلي اقساط عادي 114
محاسبه اقساط ، دوره ها وو نرخ بهره - محاسبه مبلغ اقساط - محاسبه مبلغ اقساط - محاسبه تعداد دوره ها - محاسبه نرخ بهره 115
اقساط مادام العمر 116
جريان هاي نقدي نا برابر 118
ارزش آتي يک سري از جريان هاي نقدي نا برابر - محاسبه نرخ بهره در جريان هاي نقدي نا برابر 120
دوره مرکب شدن 121
مقايسه نرخ هاي بهره 123
دوره هاي زماني کسري 124
وام هاي مستهلک شونده 125
خودآزمايي ، پرسش ها و تمرين ها 128
بخش سوم : دارائي هاي مالي 137
فصل 5 : نرخ بهره - مقدمه مديريتي : نرخ بهره پايين ، مشوقي براي سرمايه گذاري و محرکي براي خرج کردن مشتري 138
چشم انداز - هزينه پول 139
سطوح نرخ بهره 140
عوامل تعيين کننده نرخ هاي بهره - نرخ بهره واقعي بدون ريسک 144
نرخ بهره بدون ريسک اسمي يا اعلام شده - صرف تورم 145
صرف ريسک عدم پرداخت - صرف نقدشوندگي 147
ريسک نرخ بهره و صرف ريسک سر رسيد 148
ساختار زماني نرخ بهره 149
چه چيزي شکل منحني بازده براي تخمين نرخ هاي بهره آينده 154
عوامل اقتصاد کلان که بر نرخ هاي بهره تاثير مي گذارند - سياست هاي فدرال رزرو 156
کسري يا مازاد بودجه فدرال - عوامل بين المللي 157
فعاليت تجاري - نرخ هاي بهره و تصميمات بنگاه ها 158
خودآزمايي ، پرسش ها و تمرين ها 160
فصل 6 : اوراق قرضه و تعيين ارزش آن ها - مقدمه مديريتي : ارزيابي ريسک در بازار اوراق قرضه 166
چشم انداز - اوراق قرضه را چه کسي منتشر مي کند ؟ 167
ويژگي هاي اصلي اوراق قرضه 168
ارزش اسمي - نرخ بهره کوپن - تاريخ سر رسيد - شرط بازخريد 169
وجوه استهلاکي 170
ساير ويژگي ها 171
ارزش گذاري اوراق قرضه 172
نرخ هاي بازده اوراق قرضه 174
نرخ بازده تا سر رسيد - نرخ بازده تا باز خريد 175
تغيير ارزش اوراق قرضه در طول زمان 177
اوراق قرضه با کوپن 6 ماهه 180
ارزيابي ريسک يک ورق قرضه - ريسک نرخ بهره 181
ريسک نرخ سرمايه گذاري مجدد 182
مقايسه ريسک نرخ بهره با ريسک نرخ سرمايه گذاري مجدد 183
ريسک عدم پرداخت - انواع اوراق قرضه شرکتي 184
اعتبار سنجي اوراق قرضه 185
ورشکستگي و سازماندهي مجدد 188
بازار اوراق قرضه 189
خودآزمايي ، پرسش ها و تمرين ها 192
فصل 7 : ريسک و نرخ بازده - مقدمه مديريتي : افسانه سه بازار ( يا حتي چهار بازار ؟ ) 200
چشم انداز 201
قيمت هاي سهام در طول 20 سال گذشته - ريسک انفرادي 202
شاخص هاي آماري ارزيابي ريسک انفرادي 204
اندازه گيري ريسک انفرادي : انحراف معيار 205
اندازه گيري ريسک با استفاده از داده هاي گذشته 206
اندازه گيري ريسک انفرادي : ضريب تغييرات 207
ريسک گريزي و بازده مورد نياز 208
ريسک از منظر پورتفو : مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي 209
بازده هاي مورد انتظار پورتفو ، rp 210
ريسک از ديد پورتفو : ضريب بتا 214
رابطه بين ريسک و نرخ بازده 218
تاثير تورم مورد انتظار 221
تغيير در ريسک گريزي - تغيير بتاي سهام 223
نکاتي درباره بتا و مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي - نتايج کاربردي براي مديران شرکت ها و شرمايه گذاران 225
خودآزمايي ، پرسش ها و تمرين ها 227
فصل 8 : سهام و تعيين ارزش آن - مقدمه مديريتي : يافتن سهام مناسب 236
چشم انداز - حقوق قانوني و امتيازات سهام داران عادي - کنترل شرکت 237
حق تقدم - انواع سهام عادي 239
قيمت سهام در برابر ارزش ذاتي 240
چرا ارزش ذاتي براي سرمايه گذاران و بنگاه ها مهم است ؟ - مدل سود تقسيمي تنزيل شده 241
تعيين ارزش سهام بر اساس سودهاي تقسيمي مورد انتظار 243
سهام با رشد رقابت - مثالي درباره سهام با رشد ثابت 244


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com