امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (100) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 1
بخش اول: مباني کلي تحقيق 5
فصل اول: مفاهيم بنيادي تحقيق 6
مقدمه 7
عرفان چيست؟ 7
فلسفه چيست؟ 8
علم چيست؟ 8
انواع طبقه بنديها از علم 11
فلسفه علم چيست؟ 13
مراحل تکامل فلسفه علم 14
ديدگاههاي فلسفه علم رسمي 14
ديدگاههاي نقادانه به فلسفه علم رسمي 16
پارادايم چيست؟ 17
علم متعارف 18
علم انقلابي 20
ملاکهاي تمييز معرفت تجربي از ديگر انواع معرفت 23
دلايل ابطال ناپذيري يک ادعا 26
علت (cause) يا دليل Reasan 27
ويژگيهاي علوم تجربي 28
ويژگيهاي علوم انساني 30
مديريت ، علم؟ هنر؟ فن؟ هر دو؟ يا هر سه؟ 34
مديريت، علمي با قوانين احتمالي 35
تحول در خاستگاههاي نظري علم مديريت 36
تحول تأويلي/ تفسيري (هرمنوتيکي) ارزشها 37
پارادايمها(حوزه هاي مفهومي) در مديريت 40
محورهاي دسته بندي پارادايمها 41
نوع تلقي از ساختار 41
تلقي از انسان در سازمان(انسان سازماني) 43
قدرت تبيين گري روش 44
تلقي از محيط 45
مفاهيم کليدي 48
پرسشها 48
فصل دوم: نظريه و انواع آن 49
مقدمه 50
نظريه چيست؟ 51
ويژگيهاي نظريه 52
انواع نظريه 53
ساختار نظريه هاي علمي 54
تعويض و جايگزيني نظريه 56
معيارهاي ارزيابي نظريه‌ها 58
نقش نظريه در تحقيق 58
فرآيندهاي نظريه پردازي و نظريه آزمايي 60
آزمايش و نظريه 63
تشکيل نظريه‌ها 64
رابطه نظريه با ديگر اصطلاحات و مفاهيم 66
نظريه از منظرهاي گوناگون 76
نظريه بعنوان خلاصه داده ها( پوزيتيويسيم) 76
نظريه همچون وسيله اي مفيد(وسيله انگاري ) 77
نظريه بعنوان صورت ذهني(ايده‌آليسم) 79
نظريه بعنوان بازنمود جهان(اصالت واقع) 80
مفاهيم کليدي 84
پرسشها 84
فصل سوم: تحقيق و انواع آن 85
مقدمه 86
تحقيق چيست؟ 87
تحقيق و تأثير تحولات اجتماعي در آن 88
ويژگيهاي جهان مدرن(جديد) 89
فرانو‌‌گرايي(پست مدرنيسم) 89
ويژگيهاي تحقيقات فرانوگرايانه 91
انواع تحقيق 93
طبقه بندي انواع تحقيق براساس هدف 93
پژوهشهاي پايه اي (بنيادي) 94
تحقيق کاربردي 94
تحقيق و توسعه 95
تحقيقات ارزيابي 97
تحقيق علمي(کاري) 99
طبقه بندي انواع تحقيق بر اساس روش 102
روش تاريخي 103
روش توصيفي- کيفي 104
روش پيمايشي(زمينه يابي) 108
روش تحليل محتوايي 109
انواع تحليل محتوا 112
تحقيق ميداني 114
انواع مطالعات ميداني 115
تحقيق مورد کاوانه 116
پانل 119
مزايا و معايب بکارگيري پانل در مطالعات طولي 120
تحقيق همبستگي 121
پژوهشهاي علي(آزمايشي) 123
طرح آزمايش(تجربي) 124
انواع طرحهاي آزمايشي 125
طرحهاي مقدماتي 125
طرحهاي نيمه تجربي 126
طرحهاي تجربي حقيقي 128
کدامين روش براي تحقيق؟ 134
مفاهيم کليدي 138
پرسشها 138
فصل چهارم: روش علمي و مراحل آن 139
مقدمه 140
روش چيست؟ 141
ويژگيهاي کلي روش 142
ديدگاههاي گوناگون پيرامون روش علمي 144
ديدگاهI) 14
ديدگاه II 145
ديدگاه III 147
ديدگاه IV 150
ديدگاه V 151
مفاهيم کليدي 152
پرسشها 152
بخش دوم: فرآيند تحقيق 153
فصل پنجم: مفاهيم اوليه فرآيند تحقيق 154
مسأله تحقيق چيست؟ 155
ويژگيهاي يک مسأله تحقيق 156
بيان مسأله و رابطه آن با نوع پژوهش 158
بيان مسأله در تحقيقات توصيفي 159
بيان مسأله در تحقيقات تبييني 159
چهارچوب نظري تحقيق 163
ويژگيهاي اساسي يک چارچوب نظري 164
متغير چيست؟ 165
طبقه بندي متغيرها 166
متغير وابسته 166
متغير مستقل 167
متغير تعديل گر 168
متغير داخله گر 169
متغير کنترل 170
ارتباط بين متغيرها 171
فرآيندهاي مفهوم سازي و عملياتي کردن 178
شاخص سازي 179
فرضيه هاي تحقيق 188
نقش فرضيه در تحقيق 188
فرضيه چيست؟ 188
قالبهاي فرضيه سازي 189
قالب کلي 189
قالبهاي عملياتي 189
فرضيه سازي مقايسه اي 189
فرضيه هاي رابطه اي (همبستگي ) 189
فرضيه هاي علي 190
فرضيه هاي توصيفي 190
فرضيه آماري 191
انواع فرضيه آماري 191
خطاها در آزمون فرضيه هاي آماري 192
فرآيند کلي آزمون فرضيه هاي آماري 194
انواع آزمون فرض 194
مفاهيم کليدي 197
پرسشها 197
تمرينها 198
فصل ششم: روشها و ابزارهاي جمع آوري داده‌ها (اطلاعات) 203
مقدمه 204
اندازه گيري چيست؟ 205
خطاي اندازه گيري 205
سطوح اندازه گيري 206
نکات آماري در رابطه با انواع سطوح اندازه گيري 209
کدامين مقياس؟ 211
مقياسها 212
مقياس ليکرت(حاصل جمع نمره گذاري) 212
مقياس ترستون(فواصل برابر نما) 214
مقياس گاتمن(تجمعي) 217
مقياس بوگاردوس 218
مقياس اوزگود 219
تحليل عبارات 222
مقياسهاي زوجي 222
طيف ترکيبي 224
نتيجه گيري و پيشنهاد 225
انواع ابزارها و روشهاي جمع آوري داده‌ها 227
پرسشنامه 227
گزينش محتواي سئوالها 227
انواع سئوالهاي ممکن 227
ساختار نگارشي پرسشها 228
انتخاب نوع سئوال 230
انواع داده ها در يک پرسشنامه 231
شيوه تکميل پرسشنامه 231
يک پرسشنامه 231
مصاحبه 240
انواع مصاحبه 240
مشاهده 241
بررسي مدارک و اسناد(مراجعه به کتابخانه) 242
نکات قابل توجه در بکارگيري مدارک و اسناد 243
روايي (Validity) و پايايي Reliability 244
پيش آزمون 245
مفاهيم کليدي 247
پرسشها 247
تمرينها 248
فصل هفتم: نمونه گيري و روشهاي آن 249
مقدمه 250
جامعه و نمونه آماري 250
انواع نمونه گيري 251
نمونه گيري تصادفي ساده 251
نمونه گيري منظم(سيستماتيک) 253
نمونه گيري لايه اي (قشري) 256
نمونه گيري خوشه اي (چند مرحله اي ) 259
- مقايسه روشهاي نمونه گيري 266
حجم (اندازه ) نمونه 269
نکته‌ها 275
عوامل مؤثر در تعيين اندازه نمونه 277
مفاهيم کليدي 281
پرسشها 281
تمرينها 282
فصل هشتم: آمار و‌ کاربرد آن در پژوهش 283
مقدمه 284
آمار چيست؟ 284
آمار توصيفي 285
توزيع فراواني 285
تعيين صدک 287
شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي 289
اندازه پراکندگي 290
اندازه هاي موقعيت 291
آزمون کاي دو 293
آمار استنباطي 299
رابطه بين آمار توصيفي و آمار استنباطي 299
انواع آمار استنباطي 300
آمار پارامتري 300
آزمون نسبتها 301
آزمون واريانسها 301
آزمون ميانگين هاي دو جانبه 301
آزمون نسبتهاي دو جامعه 303
همبستگيها 304
تحليل واريانسها 314
آزمونهاي غير پارامتري 316
محاسن آزمونهاي آماري غير پارامتري 318
معايب آزمونهاي آماري غير پارامتري 318
مفاهيم کليدي 322
پرسشها 322
فصل نهم: تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها 323
مقدمه 324
تجزيه و تحليل داده يعني چه؟ 325
انواع تجزيه و تحليل 326
تجزيه و تحليل توصيفي 327
جدول 327
نمودار 331
تجزيه و تحليل مقايسه اي 333
تجزيه و تحليل علي 334
فرا تحليل 334
تفسير ضريب همبستگي 335
مفاهيم کليدي 346
پرسشها 346
پيوستها 347
پيوست شماره (1): روشهاي ذکر منابع و مآخذ در گزارشهاي 348
پيوست شماره(2): چگونگي تهيه يک طرح تحقيق و گزارشهاي 359
پيوست شماره(3): نمونه اي از پژوهشهاي مديريتي 367
(کاربرد طرح آزمايش نيمه تجربي) 380
پيوست شماره(4): نمونه اي از تحقيقات پيمايشي 381
منابع مورد استفاده 393


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com