امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (24) مراجع فارسی (14) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 9
مقدمه 11
بخش اول: يادگيري مديريت 20
يادگيري چيست؟ 22
تعريف يادگيري 24
يادگيري از طريق رعايت دستورالعمل ها(يادگيري دستوري) 27
يادگيري از طريق تمرين(يادگيري از تجربه) 28
يادگيري از طريق مشاهده 31
يادگيري از طريق تقويت 33
يادگيري از طريق مثال(تقليد رفتار) 34
يادگيري خودآگاه به عنوان يک فرآيند اطلاعات 35
تفکر و يادگيري 37
عادت و خودآگاهي در يادگيري 39
حقيقت، دليل، مدرک و يادگيري مديريت 41
چرا مديران به گونه اي ديگر مي آموزند؟ 42
يادگيري از طريق خواندن 44
اثربخشي يادگيري 46
اهداف يادگيري 49
بحث گروهي 52
همدردي، تصور و يادگيري 54
دانش، چرخه زندگي دانش و يادگيري کنش مند 55
تحقيق دانشگاهي در مقابل تحقيق آموزشي 59
براي مديريت چه بياموزيم؟ 63
يادگيري فعال 65
استدلال و يادگيري منطقي 66
موانع يادگيري مديريت 69
فلسفه چيني در خصوص يادگيري 71
بخش دوم: ظريف چيني در رابطه با يادگيري 73
آموزش، يادگيري و تمرين به عنوان يک فرآيند 74
خلق و شکار فرصت هاي يادگيري و آموزشي 76
لذت، موسيقي و هنرها در آموزش 77
آموزش به عنوان يک هنر 79
آموزش ناخودآگاه و غيررسمي 81
چه کساني مسئول آموزش هستند؟ 83
بخش سوم: رويکرد مشورتي براي آموزش مديريت 85
آموزش چيست؟ 86
آموزش پذيري 88
در آموزش مديريت چه چيز فرق مي کند؟ 89
آموزش به عنوان يک فرايند ارتباطات 92
رويکرد مشورتي در آموزش مديريت 94
مشتري سازي انبوه در آموزش مديريت 100
تشکيل گروه 102
رهبري بحث گروهي 103
اختيار، تفويض اختيار و آموزش مديريت 105
رفتار در بحث گروهي 108
فرآيند تشخيص مسأله در کارگاه آموزش 111
روش هاي پرسش براي آموزش مديريت 113
روش هاي حل مسائل مديريت 115
آثار و دلايل مستقيم، غيرمستقيم و وابسته 117
ابهام در نقش اما افزايش در تجربه 119
صفات ممتاز يک مربي اثربخش 120
ارتباط آموزش/مشورت 121
تسهيل يادگيري 122
به سوي آموزش به عنوان يک ترفند 124
شکست به عنوان يک فرصت يادگيري و آموزشي 127
رهبري تغيير 129
آموزش و مشاوره از راه دور و به موقع 131
فرآيند آموزش مديريت مبتني بر تقاضا 132
واژه نامه 135
انگليسي به فارسي 136
منابع 145
منابع فارسي 148
منابع انگليسي 149


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com