امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
قدرت نفوذ بر ديگران 13
مردم متفاوتند، اما تفاوتها قابل پيش‌بني است 19
جهت گيري ارتباطي 27
نياز به کسب قدرت 53
الگوي ارتباطي سلطه‌گر 55
برقراري روابطة مؤثر با سلطه‌گران 63
نياز به پيشرفت 71
الگوي ارتباطي حسابگر 73
برقراري رابطة مؤثر با حسابگران 85
نياز به مصالحه و توافق 91
الگوي ارتباطي سازشگر 93
برقراري رابطة مؤثر با سازشگران 105
نياز به رابطه با ديگران 115
الگوي ارتباطي خونگرم و اجتماعي 117
برقراري رابطه موثر با افراد خونگرم و اجتماعي 127
نگاهي ديگر به الگوهاي ارتباطي 137


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com