امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (76) مراجع فارسی (282) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 5
مقدمه(نيم نگاهي به وضعيت مديريت و اقتصاد کشور) 6
پيش زمينه‌هاي اصلاح نظام اداري 7
فرصتها و تهديدهاي اقتصادي ايران 15
منابع معدني 15
ژئوپلتيک 15
نيروي انساني 16
کشاورزي 16
فرصتهايي که به تهديد تبديل شده اند 16
نيروي انساني 23
طرح‌هاي اصلاحي، نوسازي و توسعه 25
صنعت 32
اشتغال(وضعيت اشتغال در ايران) 43
مديريت، اقتصاد و فضاي کسب و کار 48
جامعه 60
فصل اول: اشاره‌اي مختصر به تئوريهاي مديريت 69
مقدمه 70
اشاره‌اي بر فهرست برخي از تئوريهاي مديريت 71
مکاتب کلاسيک 71
مکتب نئوکلاسيک مديريت 72
نظريه‌هاي نوين سازمان و مديريت 73
پرواز بوفالوها 99
پيام‌هاي کوتاه مديريت 113
فصل دوم: مديريت 131
مديريت 132
تحقيق در ابزارهاي مديريتي 139
مديريت خود شيفته 152
کدام نوع مديريت؟ 161
مديران يا عاملين تغيير در سازمان 164
دستورهايي براي استفاده از روشهاي اصلاح رفتار 170
زمان سازماني 179
پرسشنامه(سنجش مديريت) 181
پرسشنامه(تصوير مديريت در ذهن کارکنان) 183
قابليت انعطاف در مديريت 185
مديريت زمان شخصي(انگليسي) 189
فصل سوم: سازمان و مديريت 195
مديريت سازمان 196
ويژگيهاي سازمان بالنده 197
فدراليسم سازماني 201
چرخه عمر سازمان 202
آسيب شناسي سازماني 206
ارزيابي عملکرد شرکت يا سازمان 220
سازمان مجازي 227
ويژگيهاي سازمانهاي قرن21(انگليسي) 233
فصل چهارم: مديريت سيستم 235
سيستم 236
طبقه بندي سيستمها 238
سايبرنتيک 240
خصوصيات مهم سيستم 246
سيستم باز و ديدگاه روانشناسانه 251
مشخصات سيستمهاي اجتماعي 257
پيامدهاي نگرش اجتماعي به سيستم 260
سازمان به عنوان يک سيستم 264
سيستم اطلاعاتي مديريت 268
طراحي سيستم 271
ويژگيهاي کنترل موثر در سيستم 281
اطلاعات استراتژيکي اجتماعي 285
فرايند مهندسي داده‌هاDEP 286
برنامه ريزي سيستم اطلاعاتي تجاريBIP 288
مديريت راهبردي و نيازهاي اطلاعاتي 291
تکنولوژي سيستم هوشمندESI (انگليسي) 298
دولت الکترونيکي Government 305
فصل پنجم: مديريت بهسازي 355
مديريت بهسازي 312
ويژگيهاي رهبر بصير 330
ويژگيهاي سازمان يادگيرنده 331
ويژگيهاي مهندسي مجدد و مديريت کيفيت فراگير 349
فصل ششم: مديريت استراتژيک 355
مديريت استراتژيک 356
فرايند مديريت استراتژيک 370
جدول جامع زماني برنامه ريزي 391
برنامه ريزي سيستمهاي اطلاعاتي 394
اجراي استراتژي 398
ارزيابي و کنترل 402
انواع مديران رده استراتژيک 405
سياستهاي رهبري استراتژي 406
تحليلSWOT(انگليسي) 409
مديريت سينرژيک 416
فصل هفتم: مديريت کارکنان 421
مديريت کارکنان 422
ارتباط با مافوق 428
تکنيکهاي سيستمهاي سازماني 441
بازيهاي سياسي در سازمانها 442
رازهاي مديران موفق 443
غلبه بر سياستهاي سازماني 444
تئوري‌هاي روابط کار 455
پرسشنامه رضايت شغلي 460
تعهد سازماني 466
اقدامات عمده سازمانها براي ايجاد تناسب شخص با شغل و سازمان 468
ارزشيابي کارکنان 471
روابط انساني 487
انديشه‌هاي روابط انساني 494
پرسشنامه سنجش نيازهاي انگيزشي 498
عوامل موثر در برقراري روابط بين مديران با کارکنان و مشتريان سازمان 515
عناصر ارتباطات 522
چند توصيه براي بهسازي روابط انساني در سازمانها 537
فشار عصبي(استرس شغلي) 542
غناي شغلي 561
تيم سازي 562
وضعيت بودن 571
گذري بر مراحل اجرايي و الزاماتOHSAS 581
اصطلاحاتFMEA 590
HAZOP 591
فصل هشتم: مديريت کيفيت استراتژيک 597
مديريت کيفيت استراتژيک 598
بهاي کيفيت و توسعه 608
شش سيگما 616
FMEA 637
تحليلي بر استانداردهايISO-190011:2002 661
نمونه‌اي از کار عملي در مورد ارتقاء کيفيت فرايند 682
فصل نهم: مديريت و اقتصاد 693
مديريت و اقتصاد 694
مهندسي ارزش 699
اقتصاد سنجي 727
سنجش بهره‌وري صنايع به روزش شاخص مالم کوئيست 731
ماليات بر ارزش افزوده 747
منابع و ماخذ 753
ضميمه(1): موضوعي براي چالش فکري، تحقيق و بررسي توسط اهل فن 766
ضميمه(2): چک ليست مميزي سيستم مديريت ايمني و بهداشت کار 792
آشنايي با مولف 797


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com