امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (2) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
سخني با خوانندگان 1
مقدمه مولف 1
بخش اول: اداره امور دفتري(روشهاي گردش مکاتبات در سازمانهاي دولتي) 1
مقدمه 1
کلياتي درباره سازمان(تعريف- اجزاء- وظايف) 2
بخش دوم: هدف و وظايف اداره امور دفتري 4
مقدمه 5
مفهوم ارتباط 5
نحوه برقراري ارتباطات سازماني 6
تعاريف امور دفتري 8
شرح عمليات دريافت در اداره امور دفتري 9
شرح عمليات ثبت در اداره امور دفتري 11
شرح عمليات توزيع در اداره امور دفتري 17
اهميت و هدف امور دفتري در سازمان 22
بخش سوم: انواع روشهاي اداره امور دفتري در سازمانها 24
روش متمرکز انجام امور دفتري 25
روش غير متمرکز انجام امور دفتري 27
روش نيمه متمرکز انجام امور دفتري 30
بخش چهارم: واحد مسئول اداره امور دفتري در سازمانها 32
وظايف و تعاريف دبيرخانه 33
سابقه تاريخي دبيرخانه در سازمانها 35
تعداد مشاغل واحد دبيرخانه 36
ويژگيها و خصوصيات کارکنان واحد دبيرخانه 38
موقعيت و محل دبيرخانه در سازمان 39
بخش پنجم: وسايل و ابزارهاي مورد استفاده واحد دبيرخانه 41
انواع مهرها 42
فرمهاي اداره امور دفتري و (دفاتر دبيرخانه) 46
انواع ابزارهاي ماشيني 48
کارتها و برگه‌ها 52
بخش ششم: دفاتر دبيرخانه(فرم‌ها) 63
دفتر انديکاتور 64
دفتر اندکس 82
دفتر رپرتوار(راهنما) در روش متمرکز 98
دفتر رديابي 101
دفتر رپرتوار(راهنما) در روش نيمه متمرکز 105
دفتر ارسال نامه‌ها 107
بخش هفتم: نامه‌هاي اداري در بحث اداره امور دفتري و گردش مکاتبات 113
نامه هاي وارده 114
نامه هاي صادره 114
بخش هشتم: کدگذاري در بحث اداره امور دفتري 120
بخش نهم: شرح عمليات روش هاي سه‌گانه اداره امور دفتري 124
شرح عمليات روش اداره امور دفتري به صورت متمرکز 125
شرح عمليات روش اداره امور دفتري به صورت نيمه متمرکز 133
شرح عمليات روش اداره امور دفتري به صورت غير متمرکز 134
بخش دهم: تمرينها و کار عملي 140
بخش يازدهم: مراحل مقدماتي اجراي طرح دبيرخانه 150
منابع و ماخذ 165


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com