امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (395) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيش گفتار 5
مقدمه 7
مقدمه مؤلف 9
بخش اول: رويکرد‌هاي ارتباطات سازماني -
فصل اول : مقدمه و تعاريف -
مفهوم سازمان و ارتباط 16
تلاقي سازمان و ارتباط 28
در فصلهاي آينده 31
فصل دوم: رويکرد‌هاي کلاسيک -
قياس ماشين درباره سازماندهي 34
نظريه مديريت کلاسيک هنري فايول 35
نظريه بوروکراسي ماکس وبر 41
نظريه مديريت علمي فردريک تيلور 44
ارتباط در رويکرد‌هاي کلاسيک 47
مديريت کلاسيک در سازمانهاي امروز 50
خلاصه 52
فصل سوم: رويکرد‌هاي روابط انساني -
از نظريه‌هاي کلاسيک تا روابط انساني: مطالعات هاثورن 56
نظريه‌هاي جنبش روابط انساني 60
ارتباط در رويکرد‌هاي روابط انساني 67
رويکرد روابط انساني در سازمانهاي امروز 70
خلاصه 71
فصل چهارم: رويکرد‌هاي منابع انساني -
محرک فکري رويکرد منابع انساني 74
سه نظريه منابع انساني 77
ارتباط در سازمانهاي منابع انساني 85
سازمانهاي منابع انساني امروز: مديريت گروهي 88
خلاصه 91
فصل پنجم: رويکرد‌هاي سيستمي -
قياس سيستم و مفاهيم سيستم 94
دو نظريه سيستمي 101
يک روش شناسي سيستمي : تجزيه و تحليل شبکه 106
خلاصه 112
فصل ششم: رويکرد‌هاي فرهنگي -
رويکرد‌هاي تجويزي درباره فرهنگ 116
رويکرد‌هاي توصيفي درباره فرهنگ 119
مدل شاين درباره فرهنگ سازماني 123
روشهاي مطالعه فرهنگ سازماني 132
خلاصه 135
فصل هفتم: رويکرد‌هاي انتقادي و پست مدرن -
رويکرد‌هاي انتقادي 148
رويکرد‌هاي پست مدرن 153
خلاصه 156
بخش دوم: فرآيندهاي ارتباطات سازماني -
فصل هشتم: فرآيندهاي جامعه پذيري -
مدلهاي جامعه پذيري سازماني 160
فرآيندهاي ارتباط در خلال جامعه پذيري 167
خلاصه 177
فصل نهم: فرآيندهاي کنترل عملکرد -
دو نظريه انگيزش 182
فرآيندهاي ارتباطي کنترل عملکرد 186
خلاصه 197
فصل دهم: فرآيندهاي تصميم گيري -
مدلهاي فرآيند تصميم‌گيري 201
تصميم‌گيري گروه کوچک 207
مشارکت در تصميم گيري 213
خلاصه 219
فصل يازدهم: فشار عصبي و فرآيندهاي حمايت اجتماعي -
واژه‌ها و اصطلاحات مهم 223
ارتباط به عنوان علت تحليل رفتگي 229
ارتباط و مقابله با تحليل رفتگي 234
خلاصه 240
فصل دوازدهم: فرآيندهاي مديريت تعارض -
مفهوم فرآيند تعارض 244
مديريت تعارض سازماني 247
عوامل مؤثر بر فرآيند مديريت تعارض 256
خلاصه 259
فصل سيزدهم: فرآيندهاي ارتباط خارجي -
محيط سازماني 263
روابط بين سازماني 268
متصل کننده‌هاي مرز سازماني 271
خلاصه 277
فصل چهاردهم: فرآيندهاي تکنولوژيکي -
انواع تکنولوژيهاي ارتباط سازماني 282
نظريه‌هاي مربوط به استفاده از شيوه هاي ارتباط 286
اثرات تکنولوژي ارتباط سازماني 294
خلاصه 297
فصل پانزدهم: فرآيندهاي مديريت تنوع -
زنان و اقليت‌ها در سازمانهاي امروز 302
سازمان چند فرهنگي 307
مديريت تنوع فرهنگي 315
خلاصه 317
منابع و مأخذ 321


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com