امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (560) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار نويسنده 1
مقدمه : اسلام وتوسعه 1
مؤلفه هاي تغيير ناپذير 1
مولفه هاي تغيير پذير 4
بيان مسأله 11
روش شناسي و منابع تحقيق 15
موضوعات عربي 16
موضوعات غير عربي 17
تعاريف و مفاهيم 17
توسعه 17
نوسازي 18
درونزايي 18
مسلمانان و اسلام گرا 19
بررسي ادبيات موضوعي 20
درباره الگو و الگوسازي 33
منابع و مآخذ 36
بخش اول: ايدئولوژي براي توسعه 41
فصل اول: اسلام/ زمينه کلي 43
معناي اسلام 43
مردم مسلمان 46
منابع حقوق اسلامي 54
قرآن کريم 55
سنت 60
عينيت اعتقاد به جدايي دين و سياست 64
آيا اسلام، نوعي«دين سالاري» است؟ 70
برخي ازنظريات بنيادين اسلام 74
آزادي 75
عدالت 78
برابري 80
شورا(مشورت يا مجمع مشورتي) 81
شأن و وقار انسان 83
درباره دموکراسي اسلامي 85
خلاصه ونتيجه گيري 87
منابع و مآخذ 88
فصل دوم: انسان و توسعه/ نگرشي اسلامي به ماهيت انسان 93
ماهيت انسان 94
انواع مردم 97
مفروضات اسلامي درباره انسان 100
وظايف انسان 108
مسؤوليت‌هاو پاسخگويي‌هاي انسان 110
ماهيت سياسي انسان 112
رفتار اجتماعي انسان 117
آيانظريه پردازي روانشناختي از اسلام وجوددارد؟ 118
انسان، توسعه و نوسازي دراسلام 121
خلاصه ونتيجه‌گيري 124
منابع و مآخذ 125
بخش دوم: محيط توسعه 129
فصل سوم: توسعه سياسي 131
رابطه بين دين و سياست 132
اسلام و نوسازي 135
دست اندرکاران(عاملان) محيط توسعه سياسي 137
علما 137
معتقدان به اصالت امور دنيوي 138
سنت گرايان 139
نوگرايان 140
سنت گرايان امروزين يا اسلام گرايان 141
شريعت 141
منابع شريعت 141
مشخصه هاي شريعت 142
نظام سياسي اسلام 146
راه توسعه سياسي اسلام 159
نقش اسلام گرا 159
خلاصه و نتيجه گيري 162
منابع و مأخذ 162
فصل چهارم: توسعه اقتصادي- اجتماعي 167
توسعه اقتصادي در دين مبين اسلام: ديدگاه‌هاي گوناگون 168
«راه حل سوم» براي توسعه اقتصادي : توسعه تاريخي 173
توسعه اقتصادي در قرآن کريم و سنت 179
بينادهاي توسعه اقتصادي 181
ويژگي‌هاي نظام اقتصاد اسلامي 186
توسعه اقتصادي در دولت هاي معاصر اسلامي: وضعيت بحراني 189
اهداف و نيات توسعه اقتصادي- اجتماعي 190
کشورهاي مسلمان درگير در بحران و مخمصه 195
تفاوت هاي موجود بين نظريه و عمل 197
راه خروج از مخمصه و بحران موجود 199
نقش اسلام گرايان در توسعه اقتصادي- اجتماعي 202
نفوذ 203
مخالفت و برداشت 204
يکپارچگي 204
خلاصه ونتيجه گيري 205
منابع و ماخذ 205
بخش سوم:توسعه اداري 225
فصل پنجم: توسعه اداري/ ريشه هاي اسلامي مديريت 227
توسعه تکاملي اداره امور 228
معناي اداره امور 228
اداره امور دولتي 230
مديريت توسعه 232
توسعه اداري 233
منابع مديريت اسلامي 235
قرآن کريم، سنت، شريعت و مديريت 237
مديريت در زمان حضرت رسول اکرم(ص)(12قبل از ه.تا11 ه.ق 632-610م.) 245
نهادهاي اداري اسلامي 262
ديوان 262
نهادحسبه 266
رهنمودهاي نظري براي مديريت اسلامي:مدارک و دست نوشته‌ها 270
مدارک 270
دست نوشته‌ها 277
پيشگامان مديريت اسلامي 278
ارزيابي معاصر منابع اسلامي 287
خلاصه ونتيجه‌گيري 289
منابع و مآخذ 290
فصل ششم‌: پويايي الگوي اسلامي 303
جهان بيني اسلامي 305
چالش‌ها و مخاطرات موجودبرسرراه جهان بيني اسلامي 306
رهيافت سيستمهاي باز 314
الگوي اداري اسلامي 314
برخي پيش شرط‌ها 314
مؤلفه هاي اساسي و محيط‌ها 317
تجزيه و تحليل و بررسي روابط موجود 318
شورا 326
دوگانگي موجود بين سياست‌ها و اداره امور 332
الگوي اسلامي و ساير الگوهاي اداره اموردولتي:نگرشي تطبيق 338
برخي از جنبه هاي منحصر به فرد الگوي اسلامي 346
تأکيد بر ارزش هاي اسلامي و معيارهاي اخلاقي 346
نهادهاي مالي غير ربوي 347
تنبيه فساد اداري 347
برقراري تعادل بين سلامتي مادي و معنوي 347
منشأ الهي 348
درونزايي 348
جلوگيري از بي عدالتي 349
مفهوم شورا 349
تأکيد بر همکاري و تعاون 350
مفهوم رهبري 352
تعريف 352
ويژگي ها و شايستگي‌ها 353
اهداف 353
سبک 354
رفتارو منش 354
مسؤوليت‌ها 355
بي طرفي 356
انتظارات و توقعات گروه 356
مفهوم حقوق اداري 357
فروتني و سادگي 358
شرايط لازم براي قابليت اجرا 359
خلاصه ونتيجه گيري 360
منابع وماخذ 361
فصل هفتم: استراتژي، اجراو مصاديق آن 375
استراتژي 376
اسلام گرا به عنوان عامل تغيير 378
مؤلفه هاي توسعه اداري در کشورهاي مسلمان 382
مسأله توسعه 382
منابع 382
فرآيند 384
پيامد 384
روش هاي اجرا و نتايج پاياني 384
اجرا 384
روش هاي غيررسمي/ فردي 386
نفوذ 386
نفوذ بوروکراسي 386
نفوذنهادها 386
يکپارچه سازي 387
همکاري 388
مخالفت 388
روش هاي رسمي/ نهادي 389
مصاديق 391
مسائل و چشم‌اندازها 392
خلاصه و نتيجه گيري 395
منابع ومآخذ 396
نتيجه گيري و نکات قابل توجه 399
پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آينده 403
مرجع شناسي 407


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com