امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (181) مراجع فارسی (211) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 1
بخش اول: شگفتي يک تغيير 12
فصل اول: پديده تغيير 13
يک نگاه متفاوت 16
آشفتگي 19
عمق تحول 21
فصل دوم: دوراني فراسوي يک بحران 24
بحران در موزه آموزش 27
درک شگفتي 36
آينده اي در امروز 40
تجسم يک مدل 44
فصل سوم: نظمي درون آشوب 50
از کشت برنج تا ظراحي شبيه سازهاي تفريحي 51
روشهائي متفاوت 56
مدل فراکتالي 59
يک پاسخ براي چند مسئله 64
بخش دوم: نگاهي به يک مدل، يک شاهد 69
فصل چهارم: فعاليتهاي مجرد در يک محيط شي گرا 71
يک انتخاب:‌معنا در مقابل کاربرد 74
دهائي از معنا براي کاربرد 78
پندهائي از ساير کاربردها 83
يک معماري مبتني بر موضوع 90
تنوع و تفکيک 93
نقطه همگرائي 95
فصل پنجم: تصاوير لحظه اي از منظر آينده 100
دکتر کمال 101
محمد 104
يک برنامه درسي 106
استقلال اما زير ذره بين 109
يک فعاليت سودآور 111
فصل ششم: محتوي در پيوندي از موضوعات 116
دلالهائي براي سر هم کردن محتوي 117
کنکاشي بر دانسته هاي فراگير 119
جستجوي موضوعي 124
تحصيل مکاشفه اي 125
مدارک تحصيلي متفاوت 133
موضوع يا درس 134
فصل هفتم: بکارگيري يک فن آوري 137
کلاس درس 137
امتحان بي دردسر 142
کلاس و جلسات مجازي 145
متخصصاني براي مشاوره 149
مواردي بديهي 151
طرح يک اشکال 154
ماشين، جاده، فرهنگ 155
طنابي براي دار زدن 157
بخش سوم: از آموزش سنتي تا دوران سوم 164
فصل هشتم: از دوران اول تا طليعه دوران دوم 165
اولين دوران 166
دوازده معيار، خصوصيات دوازده گانه محيط 167
دوراني بدون کليشه 170
سير تحول 177
انقلاب صنعتي 185
فصل نهم: دوران کارخانه هاي آموزش 187
محيطي براي شکل گيري دوران دوم 187
کارخانه هاي آموزش 193
گزينشي از اصول علمي 208
فصل دهم: نگاهي به جلو، دوراني در پيش رو 212
پيش بيني آگاهانه 212
محيط آينده 215
شبکه اي از موضوعات علمي 218
آموزش علم و آموزش ازارها 228
مهارتي براي بکارگيري ابزارها 231
دانش تعيين شده توسط محيط 234
آمادگي براي تغيير 237
محيط آموزش مجازي 241
آموزش رسانه اي 245
فصل يازدهم: در جستجوي دوران جديد 252
مزيت در آموزش سفارشي 252
آموزش توزيع شده 259
آموزش، کار، خانه 270
سازماني از شبکه هاي به هم پيوسته 282
نظام تصميم گيري آينده 284
بخش چهارم: تصميم گيري دوران سوم 288
فصل دوازدهم: به دنبال ساختاري براي تصميم گيري 289
اسکلت بندي نظام آينده 289
در مقابل تنوع و تغيير 291
توزيع تصميم گيري 294
دانش تصميم گيرندگان 296
اطلاعات براي تصميمات خلاق 297
نياز به قدرت مغزها 303
واکنش سريع 307
الگوئي براي پيوند عوامل شش گانه 308
محيط هوشمند 309
ساختار انعطاف پذير 315
فصل سيزدهم: کنکاشي در طبيعت 322
يک سيستم پيچيده، در عين سادگي 322
موجودات ذره بيني مستقل 324
نظمي درون بي نظمي 326
يک واحد تحقيق و توسعه به بزرگي کل سيستم 328
تعادل 330
يک کل با ثبات 332
دقت اما با نگاهي متفاوت 333
اجزائي به هم پيوسته در يک کل 339
فصل چهاردهم:‌آشوب 343
ظار و باطن نظم و آشفتگي 344
پرهيز از آشوب يا وسيله اي براي طغيان 345
ناتوان از پيش بيني رفتارها 346
گردبادي در پس بالهاي يک پروانه 350
يک ساختار تصميم گيري آشوبي 351
فرو ريختن ديوارهاي سيستم 354
پيچيدگي 357
رفتار غير قابل پيش بيني از يک مدل قطعي 359
ثبات يا عدم ثبات 363
رباينده اي در لبه آشوب 367
خود سازماندهي 372
بودن يا شدن 374
دو نکته 377
فصل پانزدهم: مدل فراکتالي 380
ساختار آشوبي با نظم جهاني واحد 382
خود مشابهت 384
فراکتال 386
فراکتال، توصيف کننده نظم پنهان در پس آشوب 389
مدلي نظير دي ان اي 390
ساختارهاي آشنا 394
يک يافت منظم ولي تصادفي 396
يک رباينده 401
قاعده ها و قوانين مستتر در يک بستره 404
وحدتي در کثرت اجزاء 406
يک سازمان زنده 408
يک برنامه ريزي متفاوت 411
خطوط قرمز 413
از گلبول سفيد تا هدايت از طريق رهنمود 415
همزيستي فراکتالي 427
فصل شانزدهم: فراکتاليسم 431
استعاره فراکتال 431
اصول ساختار فراکتالي 433
يک ساختار، يک مدل 442
فراکتاليسم 443
مردم سالاري جديد 446
مهندسي تصميم 452
بخش پنجم: نتيجه گيري 458
فصل هفدهم: مسير آينده 459
احساس نياز 459
برداشتن ديوارها 463
مهندسي آموزش 465
مسيري غير از مسير پيشتازان قبلي 472
خطري براي يک نهاد دوران اولي 477
تحولي بر اساس آگاهي و واکنشهاي ما 483
کتابشناسي و منابع 486


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com