امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (499) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش اول: ماهيت سازمان 1
فصل اول: ره آورد سازمانها 1
چرا سازمانها را مطالعه مي کنيم؟ 1
سازمان و فرد 7
طبقه هاي نيروي کار 12
سازمان و جامعه 14
ره آوردهاي اجتماعي 16
سازمان و تغييرات اجتماعي 26
سازمانهاي چند مليتي 39
چرا سازمانها را مطالعه مي کنيم؟ 42
خلاصه و نتيجه 44
فصل دوم: ماهيت و نوع سازمان 47
تعريف سازمان (در گذشته) 47
تعريف سازمان (در سازمان حال) 50
آيا سازمانها واقعيت دارند؟ 55
گونه هايي از سازمان 61
سازمانهايي که اعضاي داوطلب دارند 74
خلاصه و نتيجه 77
بخش دوم: ساختار سازماني 78
فصل سوم: شکل و ره آورد 79
ارائه تعريفي از ساختار سازماني 83
پيچيدگي 86
رسميت سازمان 106
ره آوردهاي رسمي بودن براي فرد 115
تمرکز 123
خلاصه و نتيجه 137
فصل چهارم: ساختار سازماني 139
عوامل محتوايي 141
عوامل طراحي ساختار 166
شرح ساختار سازماني 178
خلاصه و نتيجه 180
بخش سوم: فرآيند سازماني 180
فصل پنجم: قدرت 181
ماهيت قدرت در سازمان 182
روابط افقي قدرت 190
طيف قدرت در سازمان 199
قدرت در سازمانهايي که اعضاي داوطلب دارند 205
قدرتهاي ضعيف تر 206
خلاصه و نتيجه 207
فصل ششم: تعارض و ساير ره آوردهاي قدرت 211
ره آوردهاي قدرت 211
تعارض در سازمان 214
ره آوردهاي اجتماعي قدرت 221
خلاصه و نتيجه 223
فصل هفتم: رهبري 225
رهبري چيست؟ 226
ره آوردهاي رهبري براي سازمان 233
رهبري در سازمانهايي که اعضاي آنها را افراد داوطلب تشکيل 254
خلاصه و نتيجه 256
فصل هشتم: تصميم گيري 259
تصميمات استراتژيک 260
متغيرها و عوامل محدود کننده 263
روش بخردانه 267
قدرت و تصميم گيري 271
فرايند تصميم گيري 273
خلاصه و نتيجه 274
فصل نهم: ارتباطات 277
اهميت ارتباطات 278
عوامل فردي 281
عوامل سازماني 285
ارتباطات در سطح عمودي سازمان 286
ارتباطات در سطح افقي سازمان 293
مسائل ارتباطات 299
ارتباطات خارج از سازمان 303
راه حلهاي امکان پذير 303
خلاصه و نتيجه 307
فصل دهم: تغيير 309
ماهيت تغيير سازماني 309
فرايند تغيير 315
نوآوري در سازمان 331
خلاصه و نتيجه 338
بخش چهارم: محيط سازماني 340
فصل يازدهم: محيط سازماني 341
دستاوردهاي تحقيق 342
عوامل محيطي و ايجاد يا تشکيل سازمان 345
ويژگيهاي محيط سازمان 349
ابعاد تحليلي 360
پنداشت افراد از محيط 363
اثرات محيط بر سازمان 366
خلاصه و نتيجه 368
فصل دوازدهم: روابط بين سازمانها 371
شکل و سطح رابطة بين سازمانها 373
چارچوبي براي بررسي روابط بين سازماني 382
افرادي که در سازمانهاي مختلف عضو هيأت مديره هستند 408
ره آوردهاي روابط بين سازمانها 415
خلاصه ونتيجه 416
بخش پنجم: اثر بخشي سازماني و تئوري سازماني 418
فصل سيزدهم: اثر بخشي سازمان 419
ارائة الگويي متناقض از اثر بخشي 423
الگوهاي اثر بخش 424
الگوي متناقض 452
خلاصه و نتيجه 462
فصل چهاردهم : تئوري سازمان 465
الگوي مبتني بر بوم شناسي و جمعيت 467
الگوي بخردانه- اقتضايي 479
الگوي مبتني بر هزينه معالات 485
الگوي مبتني بر نهادي بودن سازمان 489
خلاصه و نيتجه 495


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com