امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (379) مراجع فارسی (16) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 1
فصل اول: مطالعه علمي رفتار و فرايندهاي ذهني موجود زنده 5
تعريف روانشناسي 5
هدفهاي روانشناسي 12
تاريخچه مختصر روانشناسي 14
تخصص، محل کار و نوع فعاليتهاي اساسي روانشناسان 17
خلاصه 19
زمينه براي بحث و کار گروهي 20
توضيحات 20
فصل دوم: تاريخچه، تعريف و قلمرو روانشناسي کار 21
تاريخچه روانشناسي کار در غرب 21
جنگ جهاني اول 25
وضعيت روانشناسي در بين دو جنگ 26
جنگ جهاني دوم(1945-1941) 30
حرکت در جهت تخصصي شدن 32
مداخله دولت 33
تاريخچه روانشناسي کار در ايران 36
کاربردهاي کنوني روانشناسي در محيط کار 41
زمينه هاي کاربرد روانشناسي در محيط کار 42
سؤالهاي مطرح در روانشناسي کار 45
پيشنهادها 48
خلاصه 48
زمينه براي بحث و کار گروهي 49
توضيحات 50
فصل سوم: تفاوتهاي فردي و شخصيت کار 51
تفاوتهاي فردي در کار 51
سوابق تاريخي مطالعه تفاوتهاي فردي 52
افراد از چه جهاتي با يکديگر تفاوت دارند؟ 53
اندازه گيري تفاوتهاي فردي 55
منشأ تفاوتهاي فردي 55
منحني توزيع بهنجار 56
کاربرد يافته هاي مربوط به بحث تفاوتهاي فردي در سازمان 56
تعريف شخصيت 58
تفاوتهاي فردي و شخصيت 59
صفات و نيازهاي شخصيتي 61
پنج صفت شخصيتي مهم 61
صفات شخصيتي کليدي ديگر 63
سنخ شخصيتي و انتخاب شغل 65
خلاصه 66
زمينه براي بحث و کار گروهي 67
توضيحات 67
فصل چهارم: روابط فرد با سازمان و شخصيتهاي دشوار 69
تعريف و انواع سازمان 70
آثار سازمان بر افراد 70
بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ 71
ميزان اثر سازمان بر فرد 73
ساز و کارهايي که باعث ناکامي افراد مي شوند 74
چاره کار چيست؟ 77
چگونگي برخورد با شخصيتهاي دشوار 80
چند نمونه از شخصيتهاي دشوار يا مشکل ساز در سازمان 81
نحوه مواجهه و مقابله با شخصيتهاي غير دوست داشتني يا دشوار 82
هنر انتقاد کردن به شيوه سازنده 84
تفسير بازيهاي شخصيتهاي دشوار 85
ضايع کردن 86
اگر به خاطر فلان کس نبود!؟ 86
توطئه 86
کوتاه توپ زدن 87
خلاصه 87
زمينه براي بحث و کار گروهي 88
توضيحات 88
فصل پنجم: ماهيت ساخت و انواع آزمونهاي استخدامي 89
تعريف آزمون 91
طبقه بندي آزمونها 91
اعتبار آزمون 92
پايايي آزمون 93
استفاده از هنجارها 94
مشکلات استفاده از آزمونها و راه حلها 94
پيشنهادها 101
قواعد کلي تهيه سؤالهاي چندجوابي 101
معرفي نمونه اي از واحدهاي شاخص از حيث آزمونسازي در ايران 105
آزمونهاي استخدامي براي ورود به خدمات دولتي 107
آزمونهاي توانايي ذهني 107
آزمونهاي استعداد 108
آزمونهاي مهارت 109
آزمونهاي اطلاعات عمومي 109
آزمونهاي معلومات 110
آزمونهاي مديريت و سرپرستي 112
مجموعه آزمونها 113
خلاصه 113
زمينه براي بحث و کار گروهي 114
توضيحات 114
فصل ششم: مفاهيم و مراحل اجرايي امتحانات استخدامي 117
مسئوليت مراکز و دفاتر تخصصي روانشناسي کارکنان 124
آسيب شناسي فرايند انتخاب کارکنان در سازمانهاي ايران 127
انجام مصاحبه استخدامي 132
شيوه هاي مصاحبه استخدامي 133
مراحل آماده سازي مصاحبه 134
آنچه لازم است مصاحبه گر پيش از مصاحبه بداند 135
چند توصيه به مصاحبه گران براي انجام مصاحبه اي موفق 136
خلاصه 137
زمينه براي بحث و کار گروهي 137
توضيحات 137
فصل هفتم: نظريه ها و فنون آموزش کارکنان 139
نظريه هاي يادگيري و آموزش کارکنان 140
نظريه هاي يادگيري 141
استفاده از نظريه هاي يادگيري 144
پيشنهادات عملي براي اثربخش کردن دوره هاي آموزشي 149
نتايج حاصل از به کارگيري نظريه هاي يادگيري 151
نقش مدير و کارشناس 152
نگرشهاي جديد در آموزش کارکنان 155
بهبود منابع انساني و مدل بزرگسال آموزي 156
ايجاد اوضاع و احوال و شرايط مناسب براي يادگيري 160
ايجاد مکانيزمي براي برنامه ريزي متقابل 163
تشخيص نياز براي يادگيري 164
تدوين هدفهاي آموزشي 165
تعيين الگويي از تجربه هاي يادگيري 166
اجراي برنامه آموزشي 166
ارزيابي برنامه آموزشي 167
خلاصه 169
زمينه براي بحث و کار گروهي 169
توضيحات 170
فصل هشتم: مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشي 171
مفاهيم اساسي در اجراي دوره هاي آموزشي 172
اقداماتي که لازم است قبل از شروع دوره آموزشي انجام گيرند 175
اقداماتي که لازم است در هنگام افتتاح يک دوره آموزشي انجام گيرد 178
اقداماتي که لازم است بلافاصله پس از اتمام کلاسهاي دوره انجام گيرد 180
اقداماتي که لازم است بايد در زمينه پيگيري انجام گيرد 181
خلاصه 183
زمينه براي بحث و کار گروهي 183
توضيحات 184
فصل نهم: نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفت 185
نظريه هاي انگيزش شغلي 185
مرور و تلفيق نظريه هاي انگيزش کار 210
بهره گيري از مفاهيم انگيزش کار در سازمان 210
خلاصه 214
زمينه براي بحث و کار گروهي 215
توضيحات 215
فصل دهم: جدول زماني کار 217
برنامه جداول ساعات کار فشرده 218
ساعات کار قابل انعطاف 219
پرداخت در اوقات پرکار 221
تقسيم شغل 221
کار در منزل 222
کار نوبتي 224
يکتا بودن کار نوبتي 225
کار نوبتي ثابت و در گردش 226
فراواني گردش کار 227
تفاوتهاي فردي 228
مراقبت از کودک 228
کار قاچاقي 230
خلاصه 231
زمينه براي بحث و کار گروهي 231
توضيحات 232
فصل يازدهم: طراحي محيط کار 233
سروصدا 233
روشهاي کاهش سروصدا 237
موسيقي 238
درجه حرارت 240
اثرات درجه حرارت بر کار 242
اثرات درجه حرارت بر ظرفيت کار 244
دوره هاي استراحت 244
بهره گيري مناسب از رايانه ها 245
نمايشگرها 246
صفحات کليد 248
ترس از رايانه ها 249
طراحي محل کار 249
وسايل و مبلمان محل کار 250
خلاصه 253
زمينه براي بحث و کار گروهي 254
توضيحات 254
فصل دوازدهم: نقش زنان در کار و آثار آن 255
تفاوتهاي فردي موجود بين زنان و مردان 255
تاريخچه کار زنان 257
زنان، مديريت و رهبري 258
مشکلات زنان در زمينه تصدي پستهاي مديريت 260
نقش زنان در کار و مديريت 262
نگرش مديران زن در زمينه موانع بهره وري در سازمانها 267
خلاصه 269
زمينه براي بحث و کار گروهي 270
توضيحات 270
فصل سيزدهم: پويايي شناسي گروه رهبري 271
جامعه پذيري سازماني 276
تصميم گيري در گروه 277
رهبري اثربخش در گروه 281
منابع نفوذ رهبري در گروه 283
مدلهاي رهبري در گروه 285
خلاصه 303
زمينه براي بحث و کار گروهي 304
توضيحات 304
فصل چهاردهم: آسيب شناسي فعاليتهاي گروهي درکار 305
موانع فعاليتهاي گروهي 306
نقش خانواده ها 309
نقش مراکز آموزشي 310
نقش سازمان 311
شيوه هاي علاقمند ساختن مديران و صاحبان نسبت به فعاليتهاي گروهي 314
روشهاي آموزش مشارکت گروهي 315
خلاصه 317
زمينه براي بحث و کار گروهي 318
توضيحات 318
فصل پانزدهم: رفتار مصرف کننده و تبليغات 319
مصرف کننده به عنوان يک فرد 322
انگيزش مصرف کننده 325
خلاصه 333
منابع و مآخذ 335
ضميمه ها 351
ضميمه شماره1 351
ضميمه شماره2 357
ضميمه شماره3 363
نام نامه 369
واژه نامه 375


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com