امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (127) مراجع فارسی (493) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
خلاصهSUMMARY 12
مقدمه مؤلفPreface 13
پيشگفتار(مديريت سازمان در ايران) 18
مثلث توسعه 20
برنامه سوم توسعه 25
نگاهي گذار به وضعيت موجود در ايران 36
شفافيت وضع موجود 36
برخي توانمنديها و آينده 44
مديريت 45
صنعت و توليد 54
کشاورزي و منابع طبيعي 68
نيروي انساني 72
اقتصادي، مالي و بازرگاني 84
جامعه، نظام اداري و آموزشي 100
فصل اول:‌مأموريت سازمان (s1= Super Orinate Goal/s) 115
مقدمه 120
رسالت و اهداف عالي سازمان 120
شرايط محيط درآغاز هزاره سوم 122
سازمانهاي بوفالويي 122
سازمانهاي غازي 123
سازمانهاي ادهوکراتيک 125
فصل دوم: استراتژي سازمان (S2= Starategy) 127
مقدمه 128
استراتژيهاي تحول 136
ويژگيهاي اعجاز گري 140
تعهد پوياي سازمانهاي آينده 142
استراتژي کنترل 142
استراتژي تعالي سازمان 144
ويژگيهاي سازمانهاي آينده 148
الگوي سه بعديMUREE, PDM, TELOS 154
سازمان دانشي 165
سازمان دانايي محور 167
جهاني شدن 171
ابزارهاي جهاني شدن 174
ورود به رقابت جهاني 180
آينده سازمان تجارت جهاني 188
شرايط عضويت در WTO 188
نتايج عضويت در WTO 189
مهندسي و طراحي مجدد سازمان 193
استراتژي CPI 193
استراتژي تجديد ساختار 193
استراتژي سازماني چابک 194
استراتژي سازماني مجازي 195
استراتژي نوگرايي 203
استراتژيBPR 205
برنامه‌ها و راهبردهاي امروزي 208
رهبري ديدگاهها و نظريات 208
تيم آزمايي 208
پيوستگي جهاني 209
مديريت براي آينده 211
ارزش افزايي 212
ايجاد و خلق بازارهاي جديد 212
فصل سوم: ساختار سازماني (S3=Structure) 215
مقدمه 216
ساختار سازماني 218
ساختارهاي سازماني 221
ساختارهاي سازماني موفق 224
طراحي ساختار سازماني 230
ساختار استراتژيک سازمان 233
انواع ساختار سازماني 244
روابط تشکيلاتي درساختار سازماني 248
فصل چهارم: سيستم سازماني (s4= System) 253
مقدمه 254
سازمان به عنوان سيستم اجتماعي 258
آناتومي فراسيستم سازمان 263
فعاليتهاي سازماني 267
فعاليتهاي تحقيقات آنکتاد 269
فعاليتهاي پورتر 271
سازمانهاي يادگيرنده 274
انواع يادگيري سازماني 279
فصل پنجم: سبک مديريت سازمان (S5= Style) 285
مقدمه 286
بازانديشي و مفاهيم سنتي مديريت 286
هنر تغيير 287
تغييرات کوچک و اثرات بزرگ 287
نقش مديران 288
کلاژ 288
اشاره اي به تئوريهاي مديريت 291
مديران آينده 296
اهداف مديريت 298
اهداف عمده و اصلي مديريت 298
اهداف اجرايي 299
تقويتIPI 299
استفاده از سيستمهاي مديريت 304
هماهنگ سازي اهداف اختصاصي، وظيفه اي ، سازماني و اجتماعي 305
سبکهاي مديريت 308
خدايان مديريت 311
زئوس 311
آپولو 311
آتنا 311
ديونيسيوس 312
مديريت اقتضايي 313
مدلهاي چهارگانه مديريت 314
ارزشهاي حاکم به مدلهاي چهارگانه مديريت 315
مديريت يکتا PAIE 326
مديريت استراتژيک 328
مديريت استراتژيک محيط 331
ويژگيهاي فيزيکي کره زمين در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي 334
ارزشهاي مهم يا در سازمانهاي بازرگاني- تجاري 335
سيستمهاي مديريت محيط 337
سبزانديشي 339
استراتژيهاي قابل پذيرش 339
مديريت محيط با کيفيت فراگير TQEM 341
مديريت چابک 342
مديريت رهبري 344
مديريت پورتفوليو 349
مديريت سينرژيک 350
تعيين سبک مديريت 351
بنچمارکينگ 361
مديريتي مشارکتي 376
مديريت کارآفريني 384
مديريتGEMBA 387
مراقبت هاي بازدارنده 389
مديريت برنارسيسم 390
مديريت بيورتيم 392
مديريت بهبود جامع TMI 403
فصل ششم: مهارتهاي مديريت سازمان (S6= Skill) 409
مقدمه 410
ارتقاي بهره‌وري سازماني 414
تعريف کارآيي و عملکرد 414
اثر بخشي سازماني 415
کاهش ضايعاتMuda dori 418
عوامل مؤثر در افزايش بهره‌وري و عملکرد سازمان 438
تسهيم دستاورد 452
ارزيابي عملکرد سازماني 456
افزايش ارزش افزوده سازمان 469
مديريت تغيير 472
کايزن 475
نوآوري 479
7T 485
مديريت R & D 488
سازمان مديريتR & D 491
مفهوم (R & D) نوين و استراتژيک 493
مديريت مارکتينگ 493
گامهاي استراتژيک مارکتينگ 495
طراحي استراتژيک براي جلب رضايت مشتري 504
مديريت بر روابط مشتريان 508
مديريت تکنولوژي 509
تکنولوژي اطلاعات IT 524
مديريت کيفيت 527
نگرشهاي کيفيت 529
چرخه دمينگ 535
CWQC 544
مديريت پروژه 545
مديريت دولتي نوين 549
مديريت سرمايه اي معنوي ICM 558
مديريتFOCUS- PDCA 563
مديريت پست مدرن 572
مديريت بر مبناي شبکه M B W 574
هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC 578
فصل هفتم: نيروي انساني در سازمان (S7= Staff) 578
مقدمه 588
انعطاف پذيري ساختار منابع انساني 592
تفاوتهاي فردي افراد 598
انگيزش 600
رضايت 607
خلاقيت 617
عضويت درگروه 621
محبوبيت 622
آزادي عمل 622
ذهنيت سازماني 622
تعهد اخلاقي 624
شکيبايي 629
تعلق به سازمان 630
اعتماد 631
بحران پذيري 633
ارتباطات 637
شوخ طبعي و بدخلقي 643
آينده نگري 644
برنامه ريزي 646
تصميم گيري 646
شخصيت، شهامت و شجاعت (3ش ) 647
فضاي سازماني 652
فرهنگ سازماني 659
فرهنگهاي ملي 667
انواع فرهنگهاي سازمان ومديريت 672
فهرست منابع و مآخذ 285
منابع فارسي 686
منابع انگليسي 714
آشنايي با مؤلف 724


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com