امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 3
مقدمه 5
فصل اول- هدف و دامنه 6
فصل دوم- مراجع 9
فصل سوم- تعاريف 11
فصل چهارم- روش نظارت بر کيفيت توسط تأمين کننده 14
SQFE و طرح نظارت 14
اساس SQFE 18
انتخاب پارامترهاي کيفي و قابليت اطمينان 18
قواعد نمونه‌گيري 22
قواعد درجه‌بندي دمريت (نواقص) 25
اصول اندازه‌گيري کيفيت، ابزار و شاخصهاي مورد استفاده 28
روش کاربردي 30
ميانگين دمريت DUM 34
سطح عدم کيفيت NNQ 38
ضريب تناسب کيفيت CQA 43
سطح تناسب کيفيت NAQ 48
سطح کيفيت ارائه شدهNQL 49
فصل پنجم- مکاتبه نتايج با خودروساز 51
فصل ششم- طرح بهبود و تحليل عيوب 53
طرح بهبود 53
تجزيه و تحليل عيوب 54
هدف براي سطح کيفيت 56
پيوست‌ها 57
پيوست نمونه عملي آديت محصول اجرا شده 65


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com