امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش چهارم : فرآيند طراحي سازمان - فصل هشتم : نوآوري و تغيير 477
قضيه : شرکت ابزار برقي متحده 481
هدف اين فصل - نقش استراتژيک تغيير : نوآوري يا مرگ 483
در مرحله عمل : شرکت پپسي 484
تغييرات سريع و تدريجي 485
انواع تغييرات استراتژيک 487
مديريت تغيير موفق 490
در مرحله عمل : شرکت آلفا 495
تغيير در تکنولوژي 496
نگرش دو منظوره 497
روش هاي حفظ تکنولوژي تغيير 498
در مرحله عمل : شرکت کامپيوتر اپل 504
کالا و خدمات جديد - ميزان موفقيت يک کالاي جديد 505
دلايل موفقيت يک کالاي جديد 506
الگوي ارتباط افقي 507
در مرحله عمل : شرکت رابرميد 510
سرعت در رقابت 511
بررسي کتاب : سرعت در رقابت 512
تغيير در ساختار و سيستم سازماني - نگرش دو گانه بر تغيير سازمان 514
در مرحله عمل : شرکت بسته بندي کانادا 518
تغيير در مردم - آموزش 519
بهبود سازماني 520
ايجاد تغيير به روش بهبود سازماني 522
در مرحله عمل : شرکت حمل و نقل پرس تون 524
استراتژي هايي براي ايجاد تغيير 525
موانعي که بر سر راه تغيير قرار مي گيرند - روش هايي براي ايجاد تغيير 526
خلاصه و تفسير 531
پرسش 533
راهنماي عملي 534
قضيه اي براي تجزيه و تحليل : شرکت گزارش هاي اطلاعاتي 535
پرسش 536
قضيه اي براي تجزيه و تحليل : توليدات فلزي 538
پرسش 541
يادداشت ها 542
فصل نهم : تکنولوژي اطلاعات و کنترل سازمان 551
قضيه : شرکت مي دي 555
هدف اين فصل 556
ضرورت اطلاعات - مقدار اطلاعات و غني بودن آن ها 557
تکنولوژي اطلاعات و سلسله مراتب سازماني 560
روند تکاملي تکنولوژي اطلاعات 561
بررسي کتاب : عصر ماشين هاي هوشمند 563
در مرحله عمل : شرکت فري تو - لي 565
الگويي براي طرح ريزي سيستم پشتيباني اطلاعاتي 566
در مرحله عمل : شرکت تراشکاري اينگرسال 570
مزاياي استراتژيک تکنولوژي اطلاعات 571
رهبري کم هزينه 572
متمايز ساختن شرکت 575
در مرحله عمل : شرکت وال گرين 578
کنترل سازماني 579
استراتژي هاي اصلي کنترل - کنترل بازار 581
در مرحله عمل : دانشگاه بيکرز تاون 583
کنترل اداري 584
در مرحله عمل : شرکت توليد کننده نيمه هاديها 589
کنترل قومي 591
در مرحله عمل : شرکت متاليک 592
الگوي کنترل اقتضايي 593
در مرحله عمل : شرکت ذوب فلزات آل گيني 596
استراتژي هاي کنترل مديريت 597
خلاصه و تفسير 601
پرسش 603
راهنماي عملي 604
قضيه اي براي تجزيه و تحليل : شرکت گل آفتابگردان 605
پرسش 609
يادداشت ها 610
فصل دهم : فرهنگ سازماني و ارزش هاي اخلاقي 615
قضيه : بستي شادي آفرين 619
هدف اين فصل - فرهنگ سازماني - فرهنگ چيست ؟ 621
تفسير فرهنگ 622
قدرت فرهنگ 630
در مرحله عمل : جي - سي - پني و پپسي کولا 631
استراتژي و فرهنگ 633
فرهنگ انعطاف پذير - فرهنگ ماموريتي - 634
فرهنگ مشارکتي 636
فرهنگ مبتني بر تداوم 637
ارزش هاي اخلاقي در سازمان 638
منابع ارزش هاي اخلاقي در سازمان - اخلاق شخصي 641
فرهنگ سازماني - سيستم هاي سازماني 644
در مرحله عمل : صنايع پولاد اينلند 645
شيوه اي که مديران فرهنگ و اصول اخلاقي به وجود مي آورند 646
مديريت نمادي 647
بررسي کتاب : مدير معنوي 649
شيوه هاي رهبري فرهنگي 651
در مرحله عمل : کامپيوتر تان دم 653
سيستم ها و ساختار رسمي 655
در مرحله عمل : شرکت بين المللي چامپيون 657
خلاصه و تفسير 661
پرسش 663
راهنماي عملي 664
قضيه اي براي تجزيه و تحليل : نيروي انتظامي لوس آنجلس 665
پرسش 666
يادداشتها 667
بخش پنجم : مديريت فرآيندهاي پوياي سازماني - فصل يازدهم : فرآيند تصميم گيري 673
قضيه : شرکت آلفا 677
هدف اين فصل - تعريف واژگان 679
تصميم گيري فردي - روش عقلاني محض 681
در مرحله عمل : شرکت توليدي آلبرتا 684
روش عقلاني محدود 686
بررسي کتاب : پويايي در تصميم گيري 691
در مرحله عمل : شرکت فيلم پارامونت 693
تصميم گيري سازماني - نگرش علمي مديريت 694
در مرحله عمل : شرکتهاي هواپيمايي تجاري 696
الگوي کارنگي 697
در مرحله عمل : آلات موسيقي آرپ 701
الگوي مرحله اي 703
در مرحله عمل : شرکت ژيلت 708
ادغام فرآيند گام به گام و الگوي کارنگي 709
الگوي نظام ناشناخته 711
در مرحله عمل : واحد نمايش 717
چارچوب تصميم گيري اقتضايي - توافق نظر در مورد هدف 719
دانش فني 722
چارچوب اقتضايي 724
تصميمات ويژه - محيطهايي که سرعت سرسام آور دارند 728
اشتباهات در تصميم گيري 730
اصرار ورزيدن به تعهد 731
خلاصه و تفسير 734
پرسش 736
راهنماي عملي 737
قضيه اي براي تجزيه و تحليل : کتابخانه جديد 738
پرسش 746
يادداشتها 747
فصل دوازدهم : قدرت و سياست 751
قضيه : شرکت سم کو ( برزيل ) 755
هدف اين فصل 756
قدرت فردي و سازماني 757
قدرت و اختيار 758
قدرت عمودي - منابع قدرت مديران رده عالي سازمان 761
در مرحله عمل : سازمان تبليغات تامسون 766
منابع قدرت مديران رده مياني سازمان 767
منابع قدرت مديران رده پايين سازمان 770
تفويض اختيار 772
چرا مديران اختيارات خود را واگذار مي کنند ؟ 773
فرآيند واگذاري قدرت 774
در مرحله عمل : شرکت فدرال اکسپرس 777
قدرت در سطح افقي 778
موقعيت استراتژيک 780
منبع قدرت 781
در مرحله عمل : دانشگاه الينوي 784
در مرحله عمل : شرکت کريستال سازي 787
فرآيندهاي سياسي در سازمان 789
تعريف واژه سياست 790
بررسي کتاب : سياست بازي 791
انتخاب عقلاني و رفتار سياسي 793
در مرحله عمل : شرکت صنعتي بريت 795
قلمرو فعايت هاي سياسي 797
در مرحله عمل شرکت برق فيليپس 798
چارچوب سياست هاي سازماني - قدرت و تدبيرهاي سياسي 803
تدبيرهايي براي تقويت پايگاه قدرت 804
تدبيرهاي سياسي در استفاده از قدرت 807
در مرحله عمل : شرکت هاليفاکس 811
خلاصه و تفسير 813
پرسش 815
راهنماي عملي 817
قضيه اي براي تجزيه و تحليل : شرکت سهامي ديامي 818
پرسش 820
قضيه اي براي تجزيه و تحليل : ترمز هواپيماي جنگي 821
پرسش 831
يادداشت ها 832
فصل سيزدهم : رابطه بين گروه ها و تعارض 839
قضيه : مرکز کنترل بيماريها 843
هدف اين فصل 845
تعارض بين گروه هاي سازماني 846
تعارض در سطح افقي و عمودي 848
ماهيت تعارض بين گروه ها 849
در مرحله عمل : سازمان کنترل پرواز 850
انواع تغيير 851
الگوي تعارض بين گروه ها 854
تعارض در سطح افقي - عوامل محتوايي و سازماني 856
ويژگي وابستگيهاي درون سازماني 859
در مرحله عمل: دايره خريد 862
در مرحله عمل : دايره مهندسي 864
الگوي همکاري سازمان 867
در مرحله عمل : شرکت بلند پرواز 868
بررسي کتاب : جنگ قبيله اي در سازمان 870
فايده هاي همکاري 872
زيان هاي ناشي از تعارض 875
راهنماي حل اختلاف بين گروه ها 877
در مرحله عمل : شرکت سهامي ويرپول 881
در مرحله عمل : راه آهن کانادا 885
تعرض عمودي 888
منشا اختلاف مديريت و کارکنان 889
حل اختلاف کارگران و مديريت 892
چان زدن دسته جمعي - روش هاي همکاري 893
خلاصه و تفسير 896
پرسش 898
راهنماي عملي 899
قضيه براي تجزيه و تحليل : شرکت آلفا - بخش اول 900
پرسش - بخش دوم 904
پرسش 906
يادداشت ها 907
بخش ششم : طراحي کل سيستم - فصل چهاردهم : رهبري ، تجديد حيات و شکل دهي سازمان 913
قضيه : شرکت کيف و چمدان هارت من 917
هدف اين فصل - بالا بردن تواناييهاي سازمان 922
در مرحله عمل : شرکت ماريوت 925
بررسي کتاب : رهبري نوعي هنر است 926
رهبري در سازمان - رهبران فره مند 929
درمرحله عمل : شرکت تفريحات بلاک باستر 932
تيم مديريت ارشد 934
سير قهقرايي و تجديد حيات سازمان 935
سير قهقرايي 936
الگويي از مراحل سير قهقرايي 937
کاهش نيروي انساني 941
تجديد حيات سازمان 944
در مرحله عمل : شرکت بين المللي ناو يستار 946
طرح شکل دهي به سازمان 947
تنظيم و اجراي استراتژي - شکل و طرح سازمان 948
سازمان هاي موفق 953
حظ موفقيت سازمان 957
محيط 958
تمرکز بر کار کاملا مشخص - مديريت 959
ساختار 961
منابع انساني 962
نقش مديران ارشد و موفقيت سازمان 964
جايگزيني مديران ارشد و موفقيت سازمان 965
جايگزيني مديران ارشد و عملکرد سازمان 966
خلاصه و تفسير 969
پرسش 971
راهنماي عملي 972
قضيه اي براي تجزيه و تحليل : هارلي ديويد سان - بخش اول 973
پرسش - بخش دوم 974
پرسش 978
يادداشت ها 979
پايان 988
يادداشتها


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com