امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (10) مراجع فارسی (5) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل اول: آزمايشات روان- حرکتي 1
راهنماي دستگاه فعاليت فکري Bam 2
راهنماي دستگاه پايداري رواني 6
راهنماي دستگاه آزمايش حس 11
دستورالعمل دستگاه کنترل ادراک تصويري 13
راهنماي دستگاه پلک زني چشم براي سنجش خستگي 15
راهنماي دستگاه کنترل دستي و توجه در رانندگي 17
فصل دوم: آزمايشات کارسنجي و نيروسنجي 19
دستورالعمل دستگاه کار و انرژي 20
دوچرخه کارسنح 22
دستورالعمل شمارنده ضربان قلب گروهي 26
دستورالعمل دينامومتر دستي 29
دستورالعمل دينامومتر دستي ديجيتالي 31
دستورالعمل دينامومتر پشت عضله اي 34
دستورالعمل دينامومتر پشت عضله اي ديجيتالي 36
فصل سوم: آنتروپومتري و تحليل محل کار 39
آنتروپومتري اندازه هاي بدن 40
راهنماي وسايل اندازه گيري آنتروپومتري 43
فصل چهارم: آزمايشان اندازه گيري شاخص هاي دما 47
دستورالعمل ترمومتر کاتا 48
راهنماي دماسنج ديجيتالي 54
دستورالعمل دستگاه اندازه گيري شاخص گرمائي 56
راهنماي دستگاه Wbgt 58
فصل پنجم: آزمايشات صدا و شنوايي سنجي 61
دستورالعمل شدت سنج صدا 62
دستگاه شنوايي سنج 68
فصل ششم: آزمايشات نور و بينايي سنجي 77
دستورالعمل لوکس متر 78
راهنماي دستگاه نورسنج ديجيتالي 80
دستورالعمل دستگاه بينايي سنج 84
دستورالعمل دستگاه ترکيب رنگ ها 90
فصل هفتم: آزمايشات مهارت سنجي 93
دستورالعمل آزمايش با دستگاه ردياب 94
دستورالعمل عکس العمل کل بدن با چهارجهت انتخابي 96
دستورالعمل و داده هاي نمونه دستگاه تخته مونتاژ 101
چابکي دست ها با آزمايش مينه سوتا 105
ثبات دست و بازو با آزمايش حفره ها 107
چابکي مهارت انگشتان با آزمايش تخته ميله 108
آزمايش ردگيري دو بازو 110
دستورالعمل آزمايش تمايز وزنه 112
فصل هشتم: آزمايشات مينه سوتا 115
سنجش زمان عکس العمل با آزمايش ماژول عکس العمل 116
چابکي و مهارت دست ها با آزمايش ثبات عمل 118
يادگيري و حافظه با آزمايش ردگيري از روي آينه 120
هماهنگي دو بازو با آزمايش حرکت در نقشه مارپيچ 122
دستورالعمل آزمايش ادراک عمق توسط عمق سنج 124
دستگاه ارزيابي شغل 126
فصل نهم: آزمايشات فيزيولوژي کار و خستگي 133
دستگاه الکترو انسفالوگرافي و ميوگرافي 134
ميني گراف 140
راهنماي دستگاه ضربان- فشار خون Prp 145
راهنماي دستگاه تنفس سنج ديجيتالي 149
منابع 150


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com