امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (149) مراجع فارسی (9) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 9
گفتار اول: عوامل موثر در رفتارهاي سازماني و کليات شهرنازمرتضوي 11
مقدمه 13
عوامل موثر در رفتارهاي سازماني 13
کليات 19
اهداف مديريت 20
انواع سازمان 21
دوام و رشد سازمان 21
قراردادهاي شغلي 23
شرايط رواني و نيازهاي انسان 24
فرهنگ سازماني و فرآيند اجتماعي شدن 27
رضايت شغلي 30
تعهد سازماني 32
نظريه هاي درباره ضرورت هاي رفتاري 33
مديريت قدرت و اختيارات 38
مديريت و مشارکت 41
امنيت شغلي 45
فرهنگ ملي 46
بهره وري 49
پي نوشتها و ماخل 52
گفتار دوم: فرهنگ ملي و سازمان ها منيرالساداتطيب 59
فرهنگ و گستره آن 60
خاستگاه هاي فرهنگ 62
شرايط زيست محيطي 62
خانواده 63
مذهب 63
آموزش و پرورش 64
فرهنگ و سازمان ها 64
نگرش به قدرت و اختيارات 66
احتراز از ابهام و شرايط نامشخص 66
فردگرايي جمع گرايي 67
اعتماد متقابل 68
مديران و فرهنگ 70
فرهنگ ملي و سازمان ها 71
جنبه هاي نابسته به فرهنگ سازمان ها 77
جمع بندي 79
منابع و ماخذ 81
گفتارسوم: مشاهدات درون فرهنگي شهرنازمرتضوي 82
مقدمه 83
پژوهش در پنج سازمان دولتي ايران 84
بررسي تکميلي در يک سازمان پژوهشي دولتي 86
پژوهش در يک سازمان توليدي دولتي 88
چرخه سازگاري 95
توصيه ها 98
بررسي مجدد و شرايط سازماني 99
پي نوشت ها و ماخذ 102
گفتار چهارم: مشاهدات بين فرهنگي درباره مديريت شهرنازمرتضوي 105
مقدمه 107
بررسي تطبيقي نظريه PM ميزومي در ايران 110
نظريه PM ميزومي 113
پيشينه 114
بررسي نظريه ميزومي در ايران 119
تهيه مقياس PM براي ايران 123
روش تحليل داده هاي ايراني 124
يافته ها 126
يافته هاي بين فرهنگي درباره تنش ها 132
انواع تنش هاي نقش هاي سازماني 132
فرهنگ و تنش هاي شغلي 133
مديريت رويدادها 137
مديريت پدرانه در ايران و ژاپن و انگلستان 140
پي نوشت ها و ماخذ 147
گفتار پنجم: نظام ارزشي و روش تصميم گيري ميراحمداميرشاهي 152
مقدمه 153
نمونه مورد مطالعه 154
پرسشنامه تحقيق 155
روش هاي آماري و تجزيه و تحليل اطلاعات 155
اطلاعات جمعيت شناختي 156
متغيرهاي شخصي 156
متغيرهاي سازماني 163
بخش اول: سيستم هاي ارزشي مديران ايراني 167
تعريف ارزشهاي انساني 169
وظايف ارزش هاي انساني 170
سيستم ارزشي 170
تاثير فرهنگ در ايجاد ارزش هاي فردي 171
سيستم هاي ارزشي و مديريت 172
ساختار ارزشي انسان ها و ارزش کار 173
نتايج تحقيق در مورد سيستم ارزشي مديران ايران 176
بخش دوم: روش هاي تصميم گيري مديران ايراني 181
تصميم گيري در مديريت 183
مشارکت در تصميم گيري 184
طبقه بندي روشهاي تصميم گيري 185
رابطه بين سيستمهاي ارزشي و روش تصميم گيري 187
نتايج تحقيق در مورد روش تصميم گيري 188
تجزيه و تحليل يافته ها 189
بخش سوم: فردگرايي و جمع گرايي مديران ايراني 193
مشابهت بين سيستم هاي ارزشي و روش هاي 195
فردگرايي و جمع گرايي به عنوان مشخصه ملي 197
کاربرد فردگرايي و جمع گرايي در مديريت 197
نتايج تحقيق و تجزيه و تحليل در مورد فردگرايي 198
بخش چهارم: بررسي و مقايسه بين فرهنگي 203
مقايسه بين فرهنگي سيستم هاي ارزشي مديران 205
مقايسه بين فرهنگي روشهاي تصميم گيري مديران 208
بخش پنجم: جمع بندي نتايج تحقيق و ارائه پيشنهادات 211 220
واژه نامه و ماخذ 224
گفتار ششم: انتقال روش مديريت ار فرهنگي به فرهنگ ديگر منيرالساداتطيب 227
مقدمه 229
آموختن از ديگران 229
قابل انتقال بودن شيوه هاي مديريت 232
انتقال به وسيله شرکت ها چندمليتي 238
فراگيري از ديگران و اقتباس شيوه عمل آنان 241
کشورها و شيوه عمل ديگران 241
سازمان ها و روش هاي غيرخودي 243
جمع بندي 245
ماخذ 246
گفتار هفتم: نتيجه گيري شهرنازمرتضوي 247
نتيجه گيري 249
واژه نامه 257
ماخذ 261


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com