امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (46) مراجع فارسی (48) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 1
بخش اول- مقدمه اي بر مهندسي مداوم سازمان 1
فصل اول: کليات 3
تعريف مهندسي مداوم سازمان 6
مقدمه 6
ضرورت و اهميت موضوع 9
پيشينه موضوع 9
هدف پژوهش 10
مدل کلي مهندسي مداوم سازمان 10
واژه هاي کليدي 11
بخش دوم- نگرش کلي به جهان سازمان و تحول 15
فصل دوم: ابر سيستم هستي سيستم سازمان 17
انواع نگرش به جهان هستي 17
پيدايش تفکر سيستمي 19
تعريف سيستمي 22
نظريه عمومي سيستم ها 23
مهندسي سيستم ها 24
تعريف سازمان از ديدگاه سيستمي 24
نظريه سيستمي سازمان ها 25
واقعيت سازمان ها 26
خصوصيات نظام هستي 27
حرکت 28
تبيين حرکت جوهري 29
حدوث و حرکت 30
وقوع حرکت در حرکت 30
حرکت عالم 31
تغيير مستمر 31
رابطه جسم و حرکت 32
غايت و کمال هستي 32
برآيند و رويکرد مباحث در مهندسي مداوم 34
گزارش نکات اصلي 37
فصل سوم: نگرش کلي به تحول وبهبود سازمان 39
سابقه تحول و بهبود سازمان 39
تغيير و تحول سازماني از نگاه عميق تر 42
انواع تغييرات 44
استراتژي هاي تغيير در سازمان 45
منابع و اجزاي لازم براي تغيير 45
فرايندهاي برنامه ريزي تغيير سازمان 46
گوناگوني روشهاي انجام تغيير 47
شيوه هاي مواجهه با تغيير 48
نرخ تغيير 50
اساس تغييرات مستمر 51
تعامل سازمان بالنده و محيط 53
گزارش نکات اصلي 54
بخش سوم- نگرش کلي به انسان 57
فصل چهارم: انسان از نگاه استعدادها و نقش ها 59
توانايي هاي انساني 59
وجدان فطري و جنبه خدائي 60
استعداد و ظرفيت بالا 61
امکان ذاعي برتري و اقتدار گرايي 62
تعالي خواهي و کمال جويي 63
اختيار و مسئوليت 63
گزارش نکات اصلي 68
فصل پنجم: ارتقاء تراز منابع انساني 69
شيوه هاي ارتقاء تراز منابع انساني 70
شايسته سالاري 71
تناسب شاغل با شغل 71
تناسب شغل با شاغل 71
توسعه شغلي 73
غني سازي 74
مشارکت 75
توانبخشي نيروي انساني 76
نظام عقلانيت رفتاري 78
تقويت ذهنيت فلسفي در منابع انساني 82
خصيصه هاي برخورداري از ذهنيت فلسفي 83
فرايند بالندگي فرد و جامعه 84
پذيرش فکري 84
توانمندسازي 84
گسترش اختيارات و مسئوليت ها 85
گزارش نکات اصلي 86
بخش چهارم- ابعاد و مولفه هاي مهندسي مداوم سازمان 87
مدل کلي ابعاد و مولفه هاي سازمان 88
فصل ششم: خلاقيت و نوآوري 91
تعريف خلاقيت 92
اهميت خلاقيت 93
تفاوت خلاقيت نوآوري و تغيير 93
مراحل خلاقيت 94
سازمان خلاق 95
ساختار خلاق 95
محيط خلاق 97
فرد خلاق 98
گروه خلاق 98
مدير خلاق 99
راههاي ايجاد خلاقيت ونوآوري 101
انگيزش 101
تشکيل تيم هاي همکاري 102
ايجاد واحد تحقيق و توسعه 103
آموزش 103
ملزومات ساختاري 104
موانع خلاقيت و نوآوري 105
گزارش نکات اصلي 106
فصل هفتم: انگيزش 107
اهميت انگيزش 107
نظريه هاي انگيزش 109
تئوريهاي محتوايي 110
تئوريهاي فرآيندي 116
نقش کمال شخصيت در انگيزش 120
گزارش نکات اصلي 124
فصل هشتم: ارتقا سطح رفتار انساني 125
تعريف و تاريخچه رفتار سازماني 125
رفتار سازماني در عصر حاضر 127
مفاهيم اساسي و اهميت رفتار سازماني 127
سطوح تجزيه و تحليل رفتار سازماني 128
رفتار سازماني از نگاه فرد و سازمان 129
مهارتهاي رفتاري مديران 130
نقش تضاد در رفتار سازما ني 132
عوامل ايجاد تضاد 133
مديريت تضاد ناکارآمد 135
نقش قدرت در شکل گيري رفتار سازماني 136
منابع قدرت 136
کاربردهاي قدرت 138
الگوي رفتار سياسي 140
الگوي رفتار عقلاني 141
الگوي مختلط 141
فرهنگ سازماني و ارتقا رفتار انساني 141
فرهنگ سازماني قوي و ضعيف 142
رابطه تغيير با فرهنگ سازماني 143
تغيير فرهنگ سازماني 146
گزارش نکات اصلي 147
فصل نهم: مشارکت 149
الگوي مشارکت 150
مديريت مشارکتي 151
فرهنگ مديريت مشارکتي 152
پيامدهاي مديريت مشارکتي 153
مباني مشارکت 154
سطوح مشارکت 154
پيش نيازهاي مشارکت 156
روش هاي پيشبرد مشارکت 159
مشکلات مديريت مشارکتي 163
گزارش نکات اصلي 164
فصل دهم: ساختار سازمان 165
انواع سازمان ها 166
ساختمانهاي ترکيبي 168
الگوهاي جديد ساخت سازماني 168
اشکال ساختاري مينتزبرگ 171
سازمان هاي فراملي 173
گزارش نکات اصلي 176
فصل يازدهم: تکنولوژي 179
تکنولوژي و سازمان 180
تکنولوژي و رضايت شغلي 183
تکنولوژي اطلاعات 184
تکنولوژي و توسعه 186
انتقال تکنولوژي 186
تکنولوژي در نگرش نظامدار پژوهش 188
گزارش نکات اصلي 193
فصل دوازدهم: سيستم ها و روش هاي انجام کار 197
تعريف سيستم و روش 198
پيوند هدف ها 198
مباني بررسي روش ها 202
نتايج وجود روش هاي مدون 202
روش هاي عمومي اختصاصي 202
بهبود سازمان از راه اصلاح روش ها 203
بررسي تجزيه و تحليل و بهينه سازي 205
سبک مديريتي بهبودبخشي روش ها 206
فرايند عملياتي بررسي و بهينه سازي 207
گزارش نکات اصلي 212
بخش پنجم: يافته ها و نتايج پژوهش 213
فصل سيزدهم: تئوري مهندسي مداوم سازمان 215
تئوري هاي دگرگوني سازمان 215
نيروهاي محيطي 216
عوامل يا متغيرهاي محيطي در تغيير سازمان 218
مقتضيات مربوط به دوره زندگي سازمان 220
فشار دروني سازمان براي تغيير 227
تغيير دائمي نهاد سازمان 230
اصالت حرکت جوهري و تغيير مداوم سازمان 230
مدل مفهومي مهندسي مداوم سازمان 235
ابعاد و مولفه هاي مهندسي مداوم سازمان 237
اداره دموکراتيک سازمان 239
بهبود مستمر سازمان 242
تعامل ابعاد و مولفه هاي مهندسي مداوم سازمان 245
فرايند مهندسي مداوم سازمان 247
بخش ششم: مهندسي مداوم سازمان در قلمروعمل 251
فصل چهاردهم:نمونه اي از کاربرد (C E O ) 253
تشخيص بيماري هاي سازمان و مديريت 254
علائم و ويژگيهاي سازمان سالم 256
علائم و ويژگيهاي سازمان بيمار 256
قضاوت اصولي (C E O ) 258
مبادله سلامتي 261
نقش (C E O ) 262
گزارش نکات اصلي 264
منابع و ماخذ فارسي 266
منابع ماخذ انگليسي 270
چکيده تئوري به انگليسي 273


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com