امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 7
بخش1: مدير تحول گرا 9
بخش2: انتخاب با شماست 14
بخش3: تفکر راهبردي 20
بخش4: حل مسائل به نحو موثر 24
بخش5: رسيدن به نتايج بزرگ 30
بخش6: تجسم آينده 36
بخش7: مدير انگيزشي باشيد 42
بخش8: دو ويژگي رهبران موفق 48
بخش9: احساسات مثبت کليد موفقيت 55
بخش10: حمايت واقعي از کارکنان 61
بخش11: اهميت ارزش و رسالت فردي 66
بخش12: همه افراد مهم هستند 72
بخش13: سه راه آسان براي افزايش انگيزه 78
بخش14: جلب احترام ديگران 85
بخش15: مشتري هاي هميشگي 90
بخش16: سه اصل براي موفقيت هاي بزرگ 96
بخش17: مديريت و دانش ديگران 101
بخش18: سه اصل براي نترسيدن 107
بخش19: ضرورت شهامت 112
بخش20: روبرو شدن با پنج نوع ريسک 118
پيشنهادهايي براي مطالعه بيشتر 125
پايان 128


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com