امروز، 21 Mar 2018 - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ فروردين   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 9
درباره نويسنده 11
بخش1: اهميت آمادگي ذهني 12
بخش2: خودتان را براي موفقيت آماده کنيد 17
بخش3: تصوير خودشناسي در فروش 22
بخش4: چهار روش براي نشان دادن واکنش بهتر 28
بخش5: نياز به تأييد ديگران 33
بخش6: هفت مرحله براي تعيين هدف 37
بخش7: اهميت زمان 43
بخش8: اصل افزايش اجباري بازدهي 50
بخش9: رمز موفقيت در گفتگو 55
بخش10: اثر قدرتمند مکث 62
بخش11: روش هاي تسريع خريد 67
بخش12: برگ برنده 71
بخش13: روبرو شدن با پنج نوع ريسک 76
بخش14: پزشک فروش 83
بخش15: سه خصوصيت يک مشتري خوب 88
بخش16: روش جديد فروش 92
بخش17: فروش به مشتري هاي امروزه 97
بخش18: قانون طلايي فروش 102
بخش19: مسئله ار حل کنيد 107
بخش20: مراحل پاياني فروش 112
بخش21: چهار مانع در راه جلسات پاياني فروش 118
بخش22: مرحله نهايي و دعوت به خريد 123


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com