امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (8) مراجع فارسی (40) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل اول: مروري بر تکامل علم مديريت 1
تيلوريسم يا مکتب مديريت علمي 3
تيلور 4
اصول مديريت علمي 5
نقد انديشه تيلور 6
تيلوريسم در آينده 8
نئوکلاسيک ها 10
ده فرمان براي بکارگيري روش سيستمي - تفکر اقتضايي 12
رهبري براساس تئوري هاي اقتضائي 13
الگوي فيدلر 14
نتيجه گيري 17
يادداشت ها و منابع 19
فصل دوم: مفاهيم و رويکردهاي اوليه بهره وري 20
تاريخچه اصطلاح بهره وري 21
بهره وري چيست؟ 22
نگرش مثبت 27
خلاقيت 28
نارضايتي(فراتر جويي) خلاق 32
جلوه هاي بهره وري - استراتژي هاي بهره وري 33
انواع بهره وري 35
سطوح بهره وري 36
برداشت هاي نادرست از مفهوم بهره وري 38
عوامل موثر بر افزايش بهره وري - عوامل داخلي موثر به بهره وري بنگاه 41
عوامل خارجي موثر بر بهره وري بنگاه 46
مدل هاي بيانگر عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني 54
کدامين شيوه مديريتي براي افزايش بهره وري؟ - الف- فلسفه مديريتي 55
ب- سبک هاي مديريتي 59
نتيجه گيري 61
يادداشت ها و منابع 66
فصل سوم: آشنايي با روش هاي اندازه گيري بهره وري 68
ضرورت اندازه گيري بهره وري 69
مشخصات مطلوب سيستم اندازه گيري بهره وري(ساب) 72
دوره ارزيابي بهره وري - تعريف مبناي مقايسه 74
سطوح اندازه گيري بهره وري 75
الف: سطح بين المللي 76
ب: سطح ملي 77
I) هدف هاي اقتصاد کلات 79
توليد - توليد ناخالص داخلي(GDP) 81
توليد ناخالص ملي(GNP) 83
محصول ناخالص ملي(NNP) - درآمد ملي(NY) 84
درآمد شخصي خالص يا قابل تصرف(DY) - پس انداز شخصي(SP) - II) ابزارهاي اقتصاد کلان 86
ج: سطح بخشي 89
د: سطح شرکت يا سازمان 91
دسته بندي روش ها 94
استفاده کنندگان از روش هاي اندازه گيري 95
رويکردهاي شاخصي 96
تنوع ديدگاه ها در اندازه گيري 100
محدوديت هاي اندازه گيري بهره وري 101
دسته بندي مقياس هاي بهره وري 103
چارچوب اندازه گيري بهره وري 107
مفهوم ارزش افزوده 108
مثالي براي ارزش افزوده 110
شاخص هاي بهره وري در روش ارزش افزوده 115
محاسبه ارزش افزوده به روش تفريق 117
محاسبه ارزش افزوده به روش جمع 118
تفسير شاخص هاي ارزش افزوده 120
نسبت هاي بهره وري 124
جدول اطلاعات اوليه براي محاسبه 126
جدول محاسبه نسبت هاي بهره وري در روش ارزش افزوده 129
نتيجه گيري 132
يادداشت ها و منابع 134
فصل چهارم: رويکردها و فنون بهبود بهره وري 135
راهبرد بهبود بهره وري 136
پرسش هايي براي تعيين اولويت هاي بهبود 137
برنامه هاي بهبود بهره وري(PIP) 138
زمان بکارگيري برنامه هاي بهبود - عناصر اصلي برنامه هاي بهبود 139
يک تجربه اجراشده 140
روش هاي اصلي بهبود بهره وري 141
الگو(مدل) چيست؟ 143
مدل هاي بهبود بهره وري 145
مدل گودوين 146
مدل هرشاور و راش 147
استراتژي استوارت 148
الگوريتم آگاروال - مدل تحليلي بهبود بهره وري(APIM) 149
مدل کرست 153
نتيجه گيري - يادداشت ها و منابع 154
پيوست ها 156
پيوست شماره 1: نگاهي بر اخلاق و فرهنگ کار 157
پيوست شماره 2: نقش وجدان کاري(خودپايي) در افزايش بهره وري سازماني 172
پيوست شماره 3: تحليلي بر تلقي از زمان و راه هاي مقابله با عوامل هدردهنده آن 186
پيوست شماره 4: شرح تفصيلي طبقه بندي استاندارد 201
پيوست شماره 5: بهبود بهره وري از طريق مديريت کيفيت 203
پايان 228


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com