امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (303) مراجع فارسی (7) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
قسمت اول: مقدمه-مفاهيم اصلي و در حال توسعه و فرهنگ 9
فصل اول : مقدمه 11
تعريف و اهميت موضوع 13
مفاهيم و اصول 14
منابع و ماخذ 16
فصل دوم : مفاهيم اصلي و مفاهيم در حال توسعه و فرهنگ ( مديريت ) 17
مدير 23
سازمان 30
رفتار - 32
روابط فرهنگ،مديريت و سازمان - مقدمه 33
رابطه کلي فرهنگ و مديريت 34
فرهنگ سازماني و طرز بيان آن 35
منابع و ماخذ 36
فصل سوم مفاهيم مربوط به بالندگي در سازمان و مديريت 39
واژه ها و مفاهيم کلي 40
بالندگي مديريت 43
بالندگي يا توسعه سازماني 44
بالندگي مدير 48
آموزش مستمر و بالندگي کار راهه يا مسير شغلي 49
منابع و ماخذ 50
قسمت دوم : تصميم گيري و برنامه ريزي 53
فصل اول : مديريت و تصميم گيري ( تصميم چيست؟ - بنيان رويداد تصميم ) 56
انواع تصميم 59
فرايند تصميم گيري 60
تعيين هدف و يا تعريف مشکل 61
تعيين هدف 63
تعريف مسئله 65
تصميم گيري و تأثير 68
بررسي و تحليل هدف و مشکلات،تعيين اولويت ها 71
مشخص شدن شقوق راه حل و گزينه ها 74
تجزيه و تحليل شقوق و گزينه ها توسعه داده شده 76
تعيين معيار انتخاب و انجام انتخاب 77
سيستم اطلاعاتي مديريت و فرايند تصميم 78
مدل هاي تصميم و منطق گرايي در تصميم گيري 79
رابطه تصميم گيري وفرهنگ 82
دلايل بي تصميمي و نتايج آن 83
سطوح سازماني و استفاده از فرايند تصميم گيري - بنا به اعتبار سطوح سازماني 85
بنا به اعتبار مشخص کردن شيوه مديريت 86
بنا به اعتبار مديريت فردي و ديريت کميته اي 87
مفهوم از نظر مدير 88
پرسش هايي براي بحث 90
منابع و ماخذ 92
فصل دوم : مديريت و برنامه ريزي ( برنامه ريزي چيست ؟ ويژگي هايش چه چيزهايي هستند ؟ -برنامه برنامه ريزي ) 93
ويژگي هاي برنامه ريزي 96
فرايند برنامه ريزي - سراغاز فرايند برنامه ريزي : توضيحات ماموريت و ديدگاه 98
تعيين آماج و اهداف 101
تعيين راه هاي شقي حصول به اهداف - گزينش کردن از ميان شقوق 103
انواع برنامه ريزي 104
مفهوم برنامه ريزي از نظر مدير 105
ساختار يک برنامه کسب و کار 106
پرسش هايي براي بحث 107
منابع و ماخذ 110
فصل سوم : مديريت مبتني بر هدف ها 111
تعريف 112
ويژگي ها 113
مديريت مبتني بر هدف ها به عنوان يک فرايند - تعيين هدف ها 115
برنامه ريزي فعاليت - اجرا و خود کنترلي 119
ارزيابي هاي متناوب - ارزيابي طرز رفتتن به سوي هدف ها - ارزيابي عملکرد به طور يکپارچه 121
مزايا و محدوديتهاي مديريت مبتني بر هدف ها 122
نتيجه 125
منابع و ماخذ 127
قسمت سوم : تئوريهاي کلاسيک،نئوکلاسيک و نوين سازماني 129
فصل اول: ساختار هاي سازماني 131
سازمان به طور کلي - تعريف و مفهوم آن 132
عناصر مشخص کننده ساختارهاي سازماني 138
يک نگرش متفاوت به ساختارهاي سازماني 141
اهميت از نظر مدير 143
نگاهي به تئوري و رويکردهاي سازماني 144
پرسش هايي براي بحث 145
منابع و ماخذ 147
فصل دوم : تئوري کلاسيک سازمان و مديريت 149
رويکرد مديريت علمي 151
رويکرد فرايندي مديريت 155
رويکرد بوروکراسي 169
موضوع عنوان در سازمان ها 171
نتيجه 174
پرسش هايي براي بحث 175
منابع و ماخذ 176
فصل سوم : تئوري و مديريت رفتارگرا(نئوکلاسيک) ( ويژگي هاي عمومي ) 179
مطالعات هاثورن 181
بعضي مدل هاي توسعه داده شده در مورد رويکرد رفتاري 182
نتيجه 186
پرسش هايي براي بحث 187
منابع و ماخذ 188
فصل چهارم : تئوري سازماني نوين : رويکرد سيستمي و رويکرد اقتضايي - بخش اول: رويکردسيستمي - مقدمه 189
تعريف 190
چرا نظريه سيستم ؟ 192
مفاهيم اصلي در مورد رويکرد سيستمي و ويژگي هاي مربوط به سيستم 193
سيستم هاي مختلف و رويکردهاي مربوط به بررسي سيستم ها 201
سازمان به عنوان يک سيستم 202
نتيجه 206
پرسش هايي براي بحث 207
منابع و ماخذ 209
فصل چهارم : تئوري سازماني نوين : رويکرد سيستمي و رويکرد اقتضايي - بخش دوم : رويکرد اقتضايي - مقدمه 212
رويکرد اقتضايي و ساختار سازماني 215
سازمان و تکنولوژي 218
تحقيقات وودوارد 219
تحقيقات گروه آستون 224
تحقيقات بنگاه تاويستاک 226
طبقه بندي تکنولوژي هاي پايه اي جيمز تامپسون 227
طبقه بندي کار يکنواخت/غير يکنواخت چارلز پرو 230
سازمان ومحيط - محيط : معني و مفهوم دار ساختن آن 232
تحقيق برنز-استاکر(تحقيق بنگاه تاويستاک ) 235
تحقيق و مطالعه لارنس - لورش 240
تحقيق امري-تريست 243
تحقيق جيمز تامپسون 249
تحقيق رابرت دانکن 258
مديريت پروژه و ساختار هاي سازماني ماتريسي 260
پروژه و ويژگي هاي آن 261
سازمان پروژه اي - ساختار سازماني وظيفه اي کلاسيک 262
سازمان پروژه اي صاف - سازمان ماتريسي 264
ساختار ماتريسي 265
نقش هاي داخل ساختار ماتريسي 267
ويژگي هاي ساختار ماتريسي و ... 268
مسائل و مشکلات ساختار ماتريسي - باز بودن به بي نظمي و عدم تعادل - در روابط کاري ضرورت بازبودن و... 269
مسئله ارزيابي عملکرد افراد - نرمي در روابط انساني - ضرورت داشتن يک پيام رساني و ... - باز بودن به تعارض ها - ضرورت رهبري 270
نتيجه کلي مناسبت هاي بين سازمان - محيط- تکنولوژي 271
پرسش هايي براي بحث 276
منابع و ماخذ 278
قسمت چهارم: مفهوم و رويکردهاي معاصر و امروزي پسانوين - فصل اول: سازگاري محيطي و تغيير در سازمان ها - تفکرات کلي در رابطه با مفهوم و رويکرد هاي معاصر و ... 285
رويکردهاي انطباق پذيري يا سازگاري - رويکرد اقتضايي 291
رويکرد گروه بندي سازماني - رويکرد يا تئوري وابستگي منابع 292
رويکرد استراتژي سازماني 294
رويکرد پردازش اطلاعات 295
رويکرد وکالت 297
تئوري هزينه مبادله 298
رويکرد نهادينه سازي يا ... 299
رويکرد بوم شناسي جمعيتي - مفاهيم اساسي 301
انطباق با محيط 303
منابع و ماخذ 305
فصل دوم: مفهوم و رويکردهاي معاصر و امروزي پسانوين ( چشم انداز کلي ) 307
توسعه مفاهيم معاصر و امروزي پسانوين 309
ديدگاه هاي پسانوين و اجراهاي معاصر و امروزي - پنداشت مديريت کيفيت مجموعه اي 311
شايستگي يا قابليت اصلي 320
استفاده از منابع خارجي - تعريف و توسعه ان 322
اجرا و مشکلات ان 325
ساخت دهي هاي دوباره سازمان ها و ... 326
سازمان هاي شبکه اي 327
سازمان شبکه اي داخلي 331
سازمان شبکه اي متوازن 332
سازمان شبکه اي پويا 334
سازمان خوشه اي 335
مسائل و مشکلات در مورد سازمان شبکه اي و ... 336
تجديد فرايند-مهندسي تغيير-فرايند سازي دوباره - تعريف و ويژگي هاي آن 337
مسائل و مشکلات پيش رو در تجديد فرايند 342
مقايسه يا قياس کردن يا الگوپردازي 344
تعريف 345
انواع مقايسه و فرايند مقايسه 346
توانمندسازي کارکنان - تعريف و رابطه آن با مفاهيم مشابهه 348
چرا توانمندسازي 351
تحقق توانمندسازي 352
شرايط موفقيت و مشکلات اجرايي توانمندسازي 355
ايجاد اتحاد هاي استراتژيکي 359
کوچک شدن و کاهش دادن سطوح 362
سازمان هاي ياد گيرنده - مفهوم و اهميت آن - يادگيري و يادگيري در سازمان ها 368
سازمان هاي يادگيرنده و آفريدن دانش - سازمان هاي يادگيرنده و ويژگي هاي آن 371
منحني يادگيري - مجازي بودن و سازمان هاي مجازي 374
واقعيت مجازي - مجازي بودن در سازمان ها و اجراهاي مديريتي 376
تکوين سازمان هاي مجازي 377
ويژگي هاي سازمان هاي مجازي 380
سازمان هاي مجازي ،سازمان هاي شبکه اي و ... 383
توليد سفارشي انبوه يا ... - از توليد شفارشي به توليد استاندارد و سري 384
از توليد انبوه به توليد سفارشي انبوه يا ... - تغييرات در قلمرو ساخت 385
توليد سفارشي انبوه يا انطباق سري 386
روش شاخص موفقيت متوازن 388
تعيين استراتژي ،اجرا و شاخص هاي موفقيت - شاخص موفقيت متوازن و معيارهاي عملکرد 389
شاخص موفقيت متوازن و موفقيت در سازمان ها 392
اقتصا نوين - اقتصاد نوين و ويژگي هاي آن 394
اقتصاد قديم و اقتصاد نوين به عنوان ... 395
منبع و ماخذ 397
قسمت پنجم: رفتار در سازمان ها - فصل اول: لابيرنت مديريت رفتار در سارمانها و لابيرنت مديريت 407
مفهوم و تعريف لابيرنت مديريت 408
عناصر مهم لابيرنت مديريت 411
الزامات و ويژگي هاي فني ، اقتصادي و اجتماعي 412
بالا دستان 414
همتايان 416
زير دستان 417
پنداشت من مدير 419
پرسش هايي براي بحث 422
منابع و ماخذ 425
فصل دوم: ارتباطات 429
فرايند اساسي ارتباطات 430
عناصر فرآيند ارتباطات - فرستنده - ادراک 432
پيام 436
کانال ارتباطات 437
شرايط محيطي 438
گيرنده - باخور اطلاعات - اهميت بازخور در اجراهاي مديريتي 439
نگاه کلي به ارتباطات 441
ارتباطات غير رسمي 442
عوامل بازدارنده ارتباطات اثر بخش 443
ويژگي هاي شخصي - عوامل فيزيکي - عامل معني شناسي 444
فشار زمان - گزينش ادراکي 445
سازمان به عنوان يک سيستم ارتباطي و روابط ارتباطي در سازمان ها 448
بهبود ارتباطات سازماني - تعقيب نتيجه - مديريت جريان پيام 453
درون يابي - تکرار - به کار بردن زبان ساده - افزايش کانال هاي ارتباطي - افزايش دادن استفاده از تکنولوژي ارتباطات و رايانه - نتيجه 454
پرسش هايي براي بحث 455
منابع و ماخذ 458
فصل سوم : قدرت ،اختيار و تاثيرگذاري در مديريت ( اهميت از نظر مدير ) 461
قدرت، نيرو ، اختيارو تاثيرگذاري 463
منابع قدرت - قدرت اجباري - قدرت قانوني - قدرت پاداش 466
قدرت مرجع و قدرت کاريز ماتيک - قدرت تخصص 467
مجادلات قدرت درون سازماني و سياست 468
پرسش هايي براي بحث 472
منابع و ماخذ 474
فصل چهارم : مديريت و رهبري ( اساس رهبري ) 478
تئوري هاي رهبري 479
تئوري ويژگي و خصوصيات رهبري 480
تئوري رفتار رهبري و خصوصيات رهبري - مطالعات رهبري در دانشگاه ايالاتي 484
مطالعات رهبري در دانشگاه 485
مدل شبکه مديريت 486
تئوري X - تئوري y 488
مدل سيستم چهار ليکرت 489
رده بنديهاي ديگر در رابطه با سبک هاي رهبري - تئوري اقتضايي در رهبري 490
مدل رهبري اثر بخش 492
تئوري ((مسير - هدف )) 495
مدل سه بعدي اثربخشي رهبري 497
تئوري سيکل زندگي 502
رويکرد رهبري دگرگون ساز يا تحول گرا - رهبري دگرگون ساز يا تحول گرا 506
رهبري کاريزماتيک - پرسش هايي براي بحث 507
منابع و ماخذ 509
فصل پنجم: گروه ها در سازمان ها ( تعريف ) 514
اهميت گروه ها از نظر مدير 515
انواع گروه 516
علل تشکيل گروه ها 517
ويژگي هاي گروه - ساختار - روابط تنش 520
بنيان ها و هنجار ها - همبستگي درون گروهي 524
رهبري - روابط ميان گروهي و تعارض ها 525
تغييرات درون گروهي - تغييرات در روابط ميان گروه ها 526
نتيجه - پرسش هايي براي بحث 527
منابع و ماخذ 529
فصل ششم : مديريت و انگيزش ( اهميت انگيزش از نظر مدير ) 531
تئوري هاي مهم انگيزش 534
تئوري هاي محتوايي - رويکرد سلسله مراتب نيازها 535
تئوري دو عاملي 539
تئوري نياز به موفقيت - رويکرد (اي-آر-جي) 541
تئوري هاي فرايندي 544
رويکرد شرطي کردن رفتار 545
تئوري هاي انتظار - تئوري انتظار ((وروم )) 548
مدل (( لاولر - پورتر )) 550
تئوري برابري 552
تئوري هدف - تئوري انگيزش و افزوده هاي مهم آنها 554
پرسش هايي براي بحث 555
منابع و ماخذ 557
فصل هفتم :تعارض در سازمان ها و مديريت آن ( تعريف تعارض و جايگاه آن در مديريت ) 560
انواع تعارض هاي مهم در سازمان ها 561
علل تعارض 565
روش هاي مهم مديريت تعارض 568
تعارض و واکنش هاي شخصي 569
راههاي مديريت تعارض سازماني 570
يک الگوي اقتضايي قابل استفاده در مديريت تعارض 572
نتيجه 573
پرسش هايي براي بحث 574
منابع و ماخذ 578
فصل هشتم : تغيير در سازمان ها و مديريت آن ( کليات ) 581
تغيير: تعريف ، ويژگي ها ، انواع - تعريف - ويژگي ها 582
انواع تغيير 584
دلايل تغيير - دلايل بيروني (خارجي) 588
دلايل دروني (داخلي ) 589
موضوعات تغيير 590
الگو و فرايند تغيير 591
مقاومت در مقابل تغيير 593
دلايل مرتبط با کار 594
دلايل شخصي 595
دلايل اجتماعي - مقياس /پيوستار مقاومت در مقابل تغيير 598
از ميان برداشتن مقاومت در مقابل تغيير 599
پرسش هايي براي بحث 601
منابع و ماخذ 602
منابع فارسي 604
منابع لاتين - کتاب ها 605
مقاله ها 617
پايان 630


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com