امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (201) مراجع فارسی (111) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1: تحول و اصلاحات قرن نوزدهم -
ضرورت تحول -
سرآغاز تحول -
نظريه جدايي سياست از اداره -
نظريه بوروکراسي وبر -
تأثير مديريت بخش خصوصي بر دولتي -
الگوي بوروکراتيک در کشورهاي در حال توسعه -
مشکلات الگوي بوروکراتيک در کشورهاي در حال توسعه -
فصل 2: بوروکراسي در ايران -
وضعيت اداره در ايران قبل از بوروکراسي نوين -
پيدايش بوروکراسي دولتي مدرن -
دوره نخست(1250-1300) -
رابطه ساختار اجتماعي و سياسي جامعه با نظام اداري -
تأثير انقلاب مشروطيت -
دوره دوم توسعه بوروکراسي مدرن -
دوره سوم(از 1320 به بعد) -
بوروکراسي پس از انقلاب اسلامي -
فصل 3: تحول اداري در دهه هاي 1980 و 1990 -
الزام ها و ضرورت هاي تحول -
اهداف تحول اداري مبتني بر مديريت دولتي نوين -
مباني نظري مديريت دولتي نوين -
الگوهاي مديريت دولتي نوين -
الگوهاي خرد مديريت دولتي نوين -
الگوهاي کلان مديريت دولتي نوين -
انتقاداات به الگوي مديريت دولتي نوين -
مديريت دولتي نوين در کشورهاي در حال توسعه -
مشکلات الگوي مديريت دولتي نوين در کشورهاي در حال توسعه -
فصل 4: اصلاح اداري و مديريت دولتي نوين در ايران -
نظرات و الگوهاي اصلاح و تحول در نظام اداري ايران -
راهکارهاي اصلاحي درون نظام اداري -
راهکارهاي ساختاري -
راهکارهاي اصلاحي مديريت منابع انساني -
راهکارهاي اصلاحي در حوزه مديريتي -
راهکارهاي اصلاحي در حوزه قوانين و مقررات -
راهکارهاي اصلاحي در روش ها و سيستم ها -
اصلاح فرهنگ سازماني -
راهکارهاي اصلاحي بين نظام اداري و جامعه -
راهکارهاي اصلاحي بين نظام اداري و نظام سياسي -
راهکارهاي اصلاحي بنيادين -
بررسي سه الگوي تحول و بهبود در نظام اداري ايران -
فرآيند مردمي کردن نظام اداري -
محورهاي تحول اداري -
برنامه هفتگي تحول اداري -
اصلاحات انجام شده در نظام اداري -
فصل 5: الگوي توازن قدرت در کنش هاي دروني و بيروني نظام اداري -
روابط قدرت در نظريه هاي مديريت دولتي -
روابط قدرت بين نظام سياسي و نظام اداري -
روابط قدرت بين نظام اداري و جامعه -
روابط قدرت در درون نظام اداري -
تبيين مسأله ناکارآمدي نظام اداري -
راهبرد توازن قدرت -
نظريه تعادل قدرت و قدرت همسنگ -
کنش هاي نظام اداري -
کنش هاي دروني نظام اداري -
کنش بين نظام اداري و جامعه -
کنش بين نظام سياسي و نظام اداري -
فصل 6: راهکارهاي بنيادين براي ايجاد توازن قدرت -
مشارکت -
تعريف مشارکت -
فلسفه مشارکت -
مشارکت کارکنان در تصميمات سازماني -
مشارکت شهروندان در نظام اداري -
موانع مشارکت واقعي و راه هاي غلبه بر آن -
مشارکت کارگزاران و بورکرات ها در تدوين خط مشي هاي عمومي -
مزاياي مشارکت -
توانمندسازي -
نقش توانمندسازي در روابط قدرت -
مفهوم توانمدسازي -
توانمدسازي در بخش دولتي -
توانمدسازي مديران، گروه ها و سازمان هاي محلي -
توانمندسازي شهروندان -
پيامدهاي توانمدسازي -
جريان آزاد اطلاعات و شفاف سازي -
کاهش تفاوت در پرداخت، پاداش، امتيازها و ارزش گذاري هاي سازماني -
نزديک سازي سطوح قدرت در ساختار -
نزديک سازي سطوح قدرت در درون نظام اداري -
کوچک سازي دولت -
تمرکز زدايي -
تمرکز زدايي در سطح سازمان -
مزاياي عدم تمرکز در سطح سازمان -
سنجش عدم تمرکز در سطح سازمان -
تمرکز زدايي در سطح دولت -
انواع تمرکز زدايي -
تمرکز زدايي سياسي -
تمرکز زدايي اداري -
تمرکز زدايي مالي -
تمرکز زدايي تجاري يا اقتصادي -
موافقين و مخالفين نظام عدم تمرکز -
فدراليسم -
روابط نزديک، باز و آسان(دسترس پذيري صاحبان قدرت) -
روابط نزديک، باز و آسان بين مديران و زيردستان -
روابط نزديک، باز و آسان بين مديران و شهروندان -
آزادي نقد و اظهار نظر -
حق سازمان يابي -
حق سازمان يابي براي کارکنان دولتي -
حق سازمان يابي براي شهروندان -
کثرت گرايي -
دولت کثرت گرا -
کثرت گرايي در نظام اداري -
پاسخگويي -
مفهوم پاسخگويي -
انواع پاسخگويي -
پاسخگويي در درون دولت -
پاسخگويي نظام اداري به شهروندان -
نهاد قضايي مستقل، در دسترس و سريع -
منابع -


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com